Haen työttömyysturvaa

Jos jäät työttömäksi, työttömyysturva auttaa pärjäämään arjessa. Ensimmäinen askeleesi on ilmoittautua työttömäksi työnhakijaksi.

Jos jäät työttömäksi, niin työttömyysturva eli työttömyysetuus korvaa työttömyyden aiheuttamia taloudellisia menetyksiä.

Ilmoittaudu työttömäksi työnhakijaksi, jotta voit saada työttömyysturvaa. Kun olet ilmoittautunut, saat työvoimapoliittisen lausunnon oikeudestasi etuuteen, tai lisäselvityspyynnön lausunnon antamista varten, mikäli haet työttömyysturvaa. 

Palvelu

Selvitä, oletko oikeutettu työttömyyskassan vai Kelan maksamiin etuuksiin, ja hae työttömyysturvaa ensimmäisestä työttömyyspäivästäsi lähtien. Työttömyysetuuksia eli työttömyysturva ovat ansiopäiväraha, peruspäiväraha ja työmarkkinatuki. Lisäksi voit saada korotettua etuutta, jos osallistut työllistymistä edistäviin palveluihin. Jotta työnhakijalle voidaan maksaa työttömyysturvaa korotettuna työllistymistä edistävän palvelun ajalta, palveluun osallistumisesta on sovittava työllistymissuunnitelmassa tai sitä korvaavassa suunnitelmassa.  

Jos kuulut ammattiliittoon (esim. PAM tai JHL) ja sen kautta työttömyyskassaan tai pelkästään työttömyyskassaan, hae ansiopäivärahaa kassastasi. Jos et kuulu kassaan, hae peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea Kelasta.   

Aiheesta muualla

Palvelu

Jos jäät työttömäksi tai opintosi päättyvät eikä sinulla ole työpaikkaa, ilmoittaudu heti, viimeistään ensimmäisenä työttömyyspäivänäsi TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi verkossa TE-palveluiden Oma asioinnissa.  

Jos sinulla ei ole verkkopankkitunnuksia, mobiilivarmennetta tai sirullista henkilökorttia, tai et ole EU- tai ETA-maan kansalainen, voi ilmoittautua puhelinpalvelussa, tai henkilökohtaisesti TE-toimistossa.  

Jos haet työttömyysturvaa, niin työnhaun aloittamisen jälkeen saat työvoimapoliittisen lausunnon oikeudestasi työttömyysturvaan tai lisäselvityspyynnön lausunnon antamista varten. On monia seikkoja, jotka voivat vaikuttaa oikeuteesi saada työttömyysturvaa. Niistä on kerrottu tarkemmin kohdassa työnhakijan oikeudet ja velvollisuudet. TE-palveluiden Oma asioinnissa voit vastata selvityspyyntöön, näet annetut työvoimapoliittiset lausunnot ja antamiesi selvitysten käsittelyn tilan.  

Aiheesta muualla

Voit hakea työttömyysturvaa joko työttömyyskassasta tai Kelasta. Työttömyysturvaa maksetaan vain ajalta, jolloin olet työnhakijana TE-palveluissa.  

Ilmoittaudu työttömäksi työnhakijaksi uudestaan myös mahdollisen työvoimakoulutuksen ja palkkatukijakson jälkeen.  

Lue lisää

Palvelut

Työnhakijaksi ilmoittautuessasi sinulta on kysytty työttömyysturvan saamiseen vaikuttavista seikoista. Työttömyysturvan saajana sinulla on velvollisuus ilmoittaa TE-toimistolle tilanteesi muuttumisesta. Kätevimmin ilmoitat muutoksista verkossa Oma asiointi -palvelussa. 

Aiheesta muualla

Ilmoita TE-toimistolle:  

 • työhön menosta, työn päättymisestä ja työajan muutoksista,  
 • yli kaksi viikkoa kestävästä yritystoiminnasta: yritystoimintana voidaan pitää oman yritystoimintasi lisäksi työskentelyä perheyrityksessä,  
 • työn tekemisestä muuten kuin palkansaajana tai yrittäjänä, esimerkiksi omaishoitajana,  
 • opiskelun aloittamisesta,  
 • kansalaisuuden muuttumisesta ja oleskeluluvan muutoksista,  
 • työllistymistä edistävän palvelun keskeytymisestä (yksittäisistä poissaoloista ilmoitetaan vain työttömyyskassalle tai Kelalle päiväraha- tai työmarkkinatukihakemuksessa) ja  
 • muutoksista yhteystiedoissasi.  

Edellä olevat ovat tyypillisimpiä ilmoitettavia muutoksia. Jos olet epävarma muutoksen vaikutuksesta oikeuteesi saada työttömyysturvaa, kannattaa olla yhteydessä TE-toimistoon tai työttömyysneuvonnan puhelinpalveluun. Saat myös tarkemmat ohjeet työn alkamisesta ja päättymisestä ilmoittamiseen, jos teet esimerkiksi säännöllistä keikkatyötä

Aiheesta muualla

Vuoden 2018 alusta lukien on ollut voimassa niin kutsuttu aktiivimalli, mikä on tuonut muutoksia työttömyysetuuden saamiseen.

Aktiivimallista luovutaan

Aktiivimallista luovutaan vuodenvaihteessa ja 1.1.2020 alkaen työttömän aktiivisuutta ei seurata eikä aktiivimalli leikkaa työttömyysetuutta. Aktiivimalli vaikuttaa vielä vuoden 2019 puolella kertyneisiin työttömyysetuuksiin, vaikka ne maksetaan vuoden 2020 puolella.

Aktiivimalli lyhyesti

Aktiivimalli edellyttää, että noin kolmen kuukauden jakson aikana olet työssä 18 tuntia, ansaitset yritystoiminnassa noin 250 euroa tai olet viiden päivän ajan palvelussa tai koulutuksessa. Muutoin päiväraha laskee noin 5 %. Kela tai työttömyyskassasi tarkistaa, täyttyykö aktiivisuusehto kohdallasi ja maksaa etuuden sen mukaisesti. Saat tästä lisätietoja työttömyyskassasta tai Kelalta. 

Aktiivisuusehdon täyttäminen

Aktiivisuuttasi työnhakijana tarkastellaan 65 työttömyysetuuden maksupäivän jaksoissa. Saadaksesi työttömyysetuuden täysimääräisenä sinun on jokaisen 65 päivän tarkastelujakson aikana oltava riittävästi työssä tai työllisyyttä edistävissä palveluissa. 

Jos et ole ollut riittävästi työssä tai työllisyyttä edistävissä palveluissa, maksetaan työttömyysetuus seuraavalta 65 maksupäivältä 4,65 prosentilla alennettuna. Tämä vastaa yhtä omavastuupäivää kuukauden aikana.

Säilyttääksesi työttömyysetuuden ennallaan, sinun on täytettävä aktiivisuusehto.  

Se tarkoittaa sitä, että sinun on tarkastelujakson aikana esimerkiksi:

 • tehtävä 18 tuntia palkkatyötä. Palkan on oltava TES:n mukainen.
 • ansaittava yritystoiminnassa yrittäjän työssäoloehtoon vaaditusta kuukausiansiosta yhteensä vähintään 23 prosenttia, joka vuonna 2019 on noin 246 euroa.
 • oltava viisi päivää TE-toimiston työllistymistä edistävässä tai tukevassa palvelussa, esimerkiksi työnhakuvalmennus, ammatinvalintaohjaus, työhönvalmennus
 • opiskeltava viisi päivää TE-toimiston kanssa sovittuja opintoja, myös sivutoimiset ja lyhytkestoiset opinnot kelpaavat (31.12.2018 alkaen)
 • osallistuttava viisi päivää palveluntarjoajien järjestämään työllistymistä tukevaan palveluun. Aktiivisuusehto täyttyy vain, jos aktiivisuutesi seurantajakso alkaa 1.4.2019 jälkeen. 

Kuinka pitkä on tarkastelujakso?

Aktiivimallin tarkastelujakso on 65 työttömyysetuuden maksupäivää, mikä vastaa noin kolmen kuukauden yhdenjaksoista työttömyyttä.

Kun täytät aktiivisuusehdon, ei työttömyysetuuden määrä muutu.  

Jos et täytä aktiivisuuden ehtoa, työttömyysetuus on seuraavana tarkastelujaksona 4,65 % alkuperäistä pienempi. Leikkaus vastaa yhtä maksupäivää kuukaudessa.  

Työttömyysetuus ei tästä enää pienene uudestaan, vaikka aktiivisuus ei täyttyisikään tarkastelujaksossa.

Keitä aktiivimalli ei koske

Aktiivimalli ei koske sinua, jos

 • saat työkyvyttömyyden tai vamman perusteella myönnettyä etuutta.
 • olet omais- tai perhehoitaja
 • sinulla on työkyvyttömyyseläkehakemus vireillä eläkeyhtiössä
 • sinulle maksetaan työttömyysetuutta kokoaikaisen lomautuksen perusteella alle 65 maksupäivää.

Palvelun järjestäjät voivat itse ilmoittaa palvelunsa suomi.fi:hin. Samalla palvelun järjestäjä vahvistaa, että palvelu täyttää aktiivimallin edellytykset 1.4.2019 alkaen. 

Työttömyysetuuden maksaja, eli työttömyyskassasi tai Kela, ratkaisee aktiivisuusehdon täyttymisen. Maksajaan kannattaa olla suoraan yhteydessä, jos sinulla on etuuteesi liittyviä kysymyksiä. 

Toimi näin

Ilmoita aktiivisuudestasi työttömyysetuuden maksajalle, kun haet työttömyysetuutta. 

Voit olla yhteydessä Kelaan tai työttömyyskassaasi,  kun sinulla on kysyttävää aktiivimallista.

Koska työttömyysetuus on vastikkeellista, sinulla on oikeuksien lisäksi myös velvollisuuksia.

Työttömän työnhakijan oikeudet  

Kun olet ilmoittautunut TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi, sinulla on oikeus  

 • TE-toimiston tarjoamiin TE-palveluihin  
 • työttömyysturvaan, jos täytät sen saamisen edellytykset  
 • saada apua työllistymiseen.  

Teet yhteistyössä TE-toimiston kanssa suunnitelman, johon kirjataan työnhaun tavoitteesi ja tehtävät, joiden avulla pääset tavoitteeseesi. Suunnitelmaa ja sen toteutumista arvioidaan kolmen kuukauden välein TE-toimiston asiantuntijan kanssa sopimallasi tavalla.    

Oikeuteesi saada työttömyysturvaa vaikuttaa se, työskenteletkö palkansaajana vai yrittäjänä vai työllistytkö omassa työssä (esimerkiksi omaishoitajana tai urheilijana). Myös työllistymisesi vaatimalla työmäärällä ja kestolla on merkitystä.  

TE-toimisto arvioi aina tapauskohtaisesti toimintasi vaatiman työmäärän, jolla on vaikutusta työttömyysturvaan. Ratkaisevaa päätoimisuutesi arvioinnissa on toiminnan vaatima työmäärä, ei saamasi tulot tai voitto. TE-toimiston arviointi ei välttämättä ole yhdenmukainen työttömyysturvan maksajien (KELA tai työttömyyskassa) tai verotuksessa tehtyjen ratkaisujen kanssa.  

Jos saat työttömyysturvaa, voit  

 • opiskella sivutoimisesti  
 • tehdä vapaaehtois- tai talkootyötä, joka on palkatonta, tavanomaista ja yleishyödyllistä  
 • tehdä osa-aikatyötä  
 • toimia sivutoimisena yrittäjänä tai työskennellä lyhytkestoisesti toimeksiantosuhteessa  
 • aloittaa yritystoiminnan. Yritystoiminnan pää- tai sivutoimisuutta ei arvioida ensimmäisen neljän kuukauden aikana yritystoiminnan aloittamisesta, jos yritystoiminta on aloitettu työttömänä ollessa.  

Työttömän työnhakijan velvollisuudet  

Jos haet tai saat työttömyysturvaa, sinun pitää hakea kokoaikatyötä. Työttömyysturvan ehdoton edellytys on, että työnhakusi on voimassa. Työnhakusi pysyy voimassa, kun asioit TE-toimiston kanssa sovitulla tavalla ja sovittuna ajankohtana sekä noudatat TE-toimiston sinulle Oma asiointi -palvelussa tai muun asioinnin yhteydessä antamia ohjeita ja määräaikoja.  

Sen lisäksi sinun pitää huolehtia seuraavista velvollisuuksista  

 • ole TE-toimiston tavoitettavissa, pidä yhteystietosi ajan tasalla ilmoittamalla muutokset Oma asiointi -palvelussa tai soittamalla puhelinpalveluun  
 • ota vastaan työtä, jota TE-toimisto tai työnantaja tarjoaa - TE-toimiston tekemät työtarjoukset velvoittavat, että otat yhteyttä työnantajaan ja ilmoitat TE-toimistolle määräajassa yhteydenotostasi  
 • ota vastaan koulutusta, jota TE-toimisto tarjoaa - TE-toimiston tarjoamat koulutustarjoukset velvoittavat, että haet työvoimakoulutukseen ja ilmoitat TE-toimistolle määräajassa hakemisestasi  
 • osallistu haastatteluihin sekä työllistymis-, aktivointi- tai kotoutumissuunnitelman tekemiseen ja tarkistamiseen  
 • hakeudu ja osallistu kaikkiin TE-toimiston kanssa tekemässäsi suunnitelmassa sovittuihin tai TE-toimiston muuten tarjoamiin työllistymistä edistäviin palveluihin sekä tee kaikki suunnitelmassa sovitut tehtävät ja ilmoita niiden toteutumisesta  
 • jos olet alle 25-vuotias ilman peruskoulun tai lukion jälkeistä koulutusta, joka johtaa tutkintoon ja antaa ammatillisia valmiuksia, niin työttömyysturvaa saadaksesi hae keväällä vähintään kahta opiskelupaikkaa, joiden edellytykset täytät - lisätietoja ja apua saat lähimmästä Ohjaamosta.  

Huomaathan, että työttömyysetuutesi määrään vaikuttaa aktiivisuutesi työnhakijana. Jos laiminlyöt velvollisuuksiasi, saatat menettää oikeutesi työttömyysturvaan määräajaksi tai toistaiseksi.   

Tekemäsi työn muoto vaikuttaa mahdollisuuteesi saada työttömyysturvaa.

Palkansaajana teet työtä työ- tai virkasuhteessa ja voit työttömäksi joutuessasi saada työttömyysturvaan.  

Yrittäjänä tai omassa työssä työllistyvänä työttömyysturvan saaminen riippuu toimintasi vaatimasta työmäärästä.   

Sivutoimisena yrittäjänä tai omassa työssä työllistyvänä sinulla voi olla oikeus soviteltuun työttömyysturvaan. Tulosi huomioidaan ja työttömyysturva sovitellaan niiden mukaan.  

Päätoimisena yrittäjänä tai omassa työssäsi työllistyvänä voit saada työttömyysturvaa, jos työllistymisesi on kestänyt yhdenjaksoisesti enintään 2 viikkoa. Jos aloitat uuden yritystoiminnan ollessasi työttömänä tai työllistyt omassa työssäsi, niin sen pää- tai sivutoimisuutta ei selvitetä neljän ensimmäisen kuukauden aikana, vaan vasta sen jälkeen. Voit saada näiden neljän kuukauden ajalta työttömyysturvaa, jossa otetaan huomioon yritystoiminnasta saamasi tulo. Työttömyysturvaa voi saada, jos kaikki muut työttömyysturvan saamisen työvoimapoliittiset edellytykset täyttyvät, mm. tulee hakea ja olla valmis vastaanottamaan kokoaikatyötä ja pitää työnhaku voimassa TE-toimiston kanssa sovitusti.  

Apurahan saajat, freelancerit, omaishoitajat, työosuuskunnan jäsenet, urheilijat sekä vapaaehtois- ja talkootyötä tekevät voivat saada työttömyysturvaa.  

Freelancerina voit ottaa vastaan vähäisiä määriä toimeksiantopohjaisia keikkoja menettämättä työttömyysturvaa, niistä on kerrottava etukäteen TE-toimistolle.  

Työosuuskunnan jäsenenä voit saada työttömyysturvaa, jos työosuuskunnassa on vähintään seitsemän jäsentä ja joiden omistusosuus on alle 15 %. Jos omistusosuus on suurempi, jäsen katsotaan työttömyysturvan osalta yrittäjäksi.  

Vapaaehtois- ja talkootyö ei vaikuta työttömyysturvaasi, jos se on palkatonta ja tavanomaista yleishyödyllistä työtä.  

Tekemäsi työn kesto ja päättymisen syy voivat vaikuttaa työttömyysturvaasi. 

Enintään 2 viikkoa kestävä työ  

Työsuhde  

 • sinulla voi olla oikeus soviteltuun työttömyysturvaan, jos työllistyt enintään kaksi viikkoa kestävään kokoaikatyöhön tai osa-aikatyöhön.  

Yrittäjä  

 • Jos työllistymisesi yrittäjänä kestää yhdenjaksoisesti enintään kaksi viikkoa, säilytät lähtökohtaisesti oikeutesi työttömyysturvaan. 
 • TE-toimisto ei selvitä lyhytkestoisen yrittäjänä tehdyn työjakson vaikutusta oikeuteesi saada työttömyysturvaa.
 • Sinun tulee ilmoittaa työllistymisestäsi työttömyysturvan maksajalle. Yritystoiminnasta saamasi tulo sovitellaan työttömyysturvasi kanssa.
 • Jos työllistyt yrittäjänä yli kaksi viikkoa ja jos kyseessä on uusi, työttömänä ollessa aloitettu yritystoiminta, niin pää- tai sivutoimisuutta ei selvitetä neljän ensimmäisen kuukauden aikana. Muussa tapauksessa pää- tai sivutoimisuus selvitetään.  

Yli kaksi viikkoa kestävä työ  

Työsuhde

 • Sinulla voi olla oikeus soviteltuun työttömyysturvaan, jos työllistyt osa-aikatyöhön.
 • Sinulla ei ole oikeutta työttömyysturvaan, jos työllistyt yli kaksi viikkoa kestävään kokoaikatyöhön.  

Yrittäjä

Yli kaksi viikkoa kestävän uuden yritystoiminnan aloittaminen työttömyyden aikana:  

 • TE-toimisto selvittää työttömyytesi ja yritystoiminnan aloittamisajankohdan.  
 • Pääsääntöisesti TE-toimisto ei arvioi yritystoimintasi pää- ja sivutoimisuutta ensimmäisen neljän kuukauden aikana yritystoiminnan aloittamisesta.  
 • Sinun tulee ilmoittaa yritystoiminnasta saatavat tulot työttömyysturvan maksajalle. Sinulla voi olla oikeus soviteltuun työttömyysturvaan.  
 • Jos haet työttömyysturvaa yritystoiminnan ajalta, sinun tulee pitää työnhakusi voimassa ja hakea kokoaikatyötä. Yritystoiminta ei ole pätevä syy kieltäytyä esimerkiksi tarjotusta työstä tai työllistymistä edistävistä palveluista.  
 • Yritystoimintasi pää- ja sivutoimisuus arvioidaan TE-toimistossa neljän kuukauden kuluttua yritystoiminnan aloittamisesta.  Jos yritystoiminnan arvioidaan silloin olevan päätoimista, oikeutesi työttömyysturvaan päättyy.  Jos yritystoiminta katsotaan sivutoimiseksi, sinulla voi olla oikeus soviteltuun työttömyysturvaan.  TE-toimiston ratkaisu koskee vain neljän kuukauden jälkeistä aikaa, eikä sillä ole takautuvaa vaikutusta.  

Yli kaksi viikkoa kestävä muu yritystoiminta

 • TE-toimisto selvittää, oletko työttömyysturvalaissa tarkoitettu yrittäjä.  
 • Jos sinua pidetään yrittäjänä, TE-toimisto ratkaisee, onko työllistymisesi yritystoiminnassa pää- vai sivutoimista. Arvioitaessa yritystoiminnan pää- tai sivutoimisuutta ratkaisevaa on toiminnan vaatima työmäärä, ei yritystoiminnasta saamasi tulot tai voitto. Työllistyminen on päätoimista, jos yritystoimintasi vaatima työmäärä on niin suuri, että et voi vastaanottaa kokoaikatyötä.  
 • Jos olet päätoiminen yrittäjä, sinulla ei ole oikeutta työttömyysturvaan, jos työllistyt päätoimisesti yrittäjänä yhdenjaksoisesti yli kahden viikon ajan.  
 • Jos yritystoimintasi on sivutoimista, sinulla voi olla oikeus soviteltuun työttömyysturvaan.  

Työn päätyttyä

Työsuhteen päättymisen jälkeen

 • Työsuhteen kestosta riippumatta työsuhteesi päättymisen syyllä voi olla merkitystä työttömyysturvan saamisen näkökulmasta. 
 • Jos työsuhde on ollut määräaikainen ja olet työskennellyt sen päättymiseen saakka, sinulla on oikeus työttömyysturvaan työn päättymisen jälkeen, mikäli edellytykset muuten täyttyvät. 
 • Esimerkiksi jos työsuhteesi päättyy omasta pyynnöstäsi, TE-toimisto selvittää irtisanoutumisen vaikutuksen työttömyysturvan saamiseen.  

Yritystoiminnan päättymisen jälkeen: 

 • Enintään kaksi viikkoa kestävän yritystoiminnan osalta työttömyysturvan maksaja toteaa työjakson keston ja selvittää sovitellun työttömyysturvan maksamisen edellytykset.
 • Jos olet työllistynyt yrittäjänä päätoimisesti yli kahden viikon ajan, työttömyysturvan saaminen edellyttää joko koko yritystoiminnan lopettamista tai joissain tilanteissa oman työskentelysi päättymistä. Jos on aloittanut uuden yritystoiminnan työttömänä ollessa, TE-toimisto ei selvitä pää- tai sivutoimisuutta neljän ensimmäisen kuukauden aikana, vaan vasta sen jälkeen. Näiden neljän kuukauden ajalta sinun on mahdollisuus saada työttömyysturvaa. Jos yritystoimintasi katsotaan neljän kuukauden jälkeen päätoimiseksi, niin työttömyysturvan saaminen edellyttää joko koko yritystoiminnan lopettamista tai joissain tilanteissa oman työskentelysi päättymistä. Yritystoiminnan voi lopettaa myös neljän kuukauden aikana, jolloin oikeus työttömyysturvaan jatkuu ennallaan.
 • Yritystoiminnan lopettamista ei edellytetä työttömyysturvan saamisen näkökulmasta, jos TE-toimisto on katsonut yritystoimintasi sivutoimiseksi, eikä tilanne ole muuttunut.  

Työnhakijana ollessasi ilmoita aina muutoksista työnhaussasi ja yhteystiedoissasi ensisijaisesti verkossa TE-palveluiden Oma asioinnissa.

Ilmoita myös, haetko työttömyysturvaa. Työttömyysturvaa voidaan maksaa vain ajalta, jolloin olet työnhakijana ja haet kokoaikatyötä. Jos olet työkyvyttömyyseläkettä osaeläkkeenä saava työnhakija, niin sinulla on oikeus työttömyysturvaan, vaikka et haekaan kokoaikatyötä.  

Aiheesta muualla

Kun enintään kaksi viikkoa kestävä työ alkaa  

Työsuhde:  

 • Ilmoita työllistymisestäsi työttömyysturvan maksajalle.  

Yritystoiminta:   

 • Ilmoita työllistymisestäsi työttömyysturvan maksajalle.  
 • Ilmoita työllistymisestäsi myös TE-toimistoon, jos TE-toimisto on aiemmin katsonut yritystoimintasi sivutoimiseksi ja yritystoimintasi laajenee tai yritystoiminnan kestosta ei ole varmuutta. Ilmoituksen voi tehdä puhelimitse henkilöasiakkaan puhelinpalveluun. 

Aiheesta muualla

Kun työ päättyy  

Työsuhde ja yritystoiminta:   

 • Ilmoita työllistymisen päättymisestä työttömyysturvan maksajalle.  

Kun yli kaksi viikkoa kestävä työ alkaa  

Työsuhde ja yritystoiminta:  

 • Ilmoita työllistymisestäsi TE-toimistoon Oma asiointi -palvelun kautta tai puhelimitse henkilöasiakkaan puhelinpalveluun.   

 • Ilmoita työllistymisestäsi työttömyysturvan maksajalle.  

Aiheesta muualla

Voit halutessasi jatkaa työnhakijana TE-toimistossa tai päättää työnhaun kokonaan.  

 • Jos päätät työnhaun, sinulla ei ole oikeutta työttömyysturvaan.  
 • Jos jatkat työnhakijana, TE-toimisto selvittää oikeutesi saada työttömyysturvaa. Työttömyysturvan saaminen edellyttää muun muassa, että pidät työnhakusi voimassa ja haet työkykysi mukaista kokoaikatyötä.   
 • Työnhakijalla voi olla oikeus työttömyysturvaan yritystoiminnan ja omassa työssä työllistymisen estämättä neljän kuukauden ajalta, jos uusi toiminta alkaa työttömänä ollessa. Työnhakijalla voi olla oikeus soviteltuun työttömyysturvaan, jos kyseessä on yli kaksi viikkoa kestävä osa-aikainen työsuhde.  

Kun työ päättyy  

 • Jos työnhakusi ei ole voimassa, ilmoittaudu työnhakijaksi käynnistämällä työnhaku Oma asiointi -palvelun kautta tai jos et voi käyttää sähköistä asiointia, soittamalla TE-toimistoon henkilöasiakkaan puhelinpalveluun.  
 • Jos työnhakusi on jo voimassa, ilmoita tilanteen muuttumisesta Oma asiointi -palvelun kautta tai soittamalla TE-toimistoon henkilöasiakkaan puhelinpalveluun.  
 • TE-toimisto selvittää oikeutesi työttömyysturvaan ja pyytää tarvittaessa toimittamaan todistuksia yritystoiminnastasi tai työsuhteestasi.  

Aiheesta muualla

Askarruttako työttömyysturva? Täältä löydät vastauksia muun muassa yritystoimintaan ja sivutoimisuuteen liittyviin kysymyksiin.

Jos kysymykseesi ei löydy vastausta, voit soittaa TE-palvelujen työttömyysturvaneuvonnan puhelinpalveluun.

Olen toiminut yksityisenä elinkeinonharjoittajana ja toiminta on päättynyt. Miten todistan yritystoimintani päättyneen?  

Yksityiseen elinkeinonharjoittajaan sovelletaan toisenlaisia lopettamiskriteereitä verrattuna yhtiömuotoiseen yritystoimintaan. Työttömyysturvalain mukaan yksityisen elinkeinonharjoittajan yritystoiminta katsotaan lopetetuksi silloin, kun tuotannollinen ja taloudellinen toiminta on työnhakijan luotettavana pidettävän ilmoituksen mukaan päättynyt tai muuten on ilmeistä, ettei yritystoimintaa enää jatketa. Lisäksi edellytetään, että mahdollisesta YEL-/MYEL-vakuutuksesta on luovuttu, pois lukien apurahakauden perusteella otettu MYEL-vakuutus. Käytännössä TE-toimisto lähettää ennen asian ratkaisemista kirjallisen selvityspyynnön yritystoiminnasta.  

Missä tilanteissa alkava yritystoiminta voidaan katsoa sivutoimiseksi?  

Kun aloitat yritystoiminnan työttömyyden aikana, TE-toimisto ei pääsääntöisesti arvioi yritystoiminnan pää- ja sivutoimisuutta ensimmäisen neljän kuukauden aikana yritystoiminnan aloittamisesta. Pää- ja sivutoimisuus arvioidaan TE-toimistossa neljän kuukauden kuluttua yritystoiminnan aloittamisesta.  

Yritystoiminta voi olla työmäärältään niin vähäistä, että sitä voidaan pitää työttömyysturvajärjestelmässä sivutoimisena. Pelkästään tulojen puuttumisen tai vähäisyyden perusteella yritystoimintaa ei kuitenkaan voida katsoa sivutoimiseksi.  

Pää- ja sivutoimisuuden arvioinnissa on ratkaisevaa yritystoiminnan vaatima työmäärä. Yritystoiminnasta saatavilla tuloilla tai tulojen puuttumisella ei ole suoranaista merkitystä arvioitaessa toiminnan työllistävyyttä.  

Tuleeko minun hakea kokoaikatyötä sivutoimisen yritystoiminnan tai osa-aikaisen työsuhteeni aikana saadakseni työttömyysturvaa?  

Työttömyysturvan saamisen edellytyksenä on muun muassa se, että olet työnhakijana TE-toimistossa, haet ja olet valmis vastaanottamaan työkykysi mukaista kokoaikatyötä. Jos saat työkyvyttömyyseläkettä osaeläkkeenä, riittää että haet osa-aikatyötä.  

Olen palkkatyössä ja samaan aikaan harjoitan yritystoimintaa. Estääkö yritystoiminta työttömyysturvan saamisen, jos työsuhteeni päättyy?  

Jos työsuhteesi päättyy, ilmoittaudu työnhakijaksi TE-toimistoon. TE-toimisto selvittää voidaanko yritystoimintaasi pitää sivutoimisena toiminnan vaativan työmäärän vähäisyyden perusteella. Yritystoimintasi voidaan katsoa sivutoimiseksi myös, jos olet tehnyt samanaikaisesti yritystoiminnan aikana kokoaikatyötä vähintään kuusi kuukautta tai täyttänyt yritystoiminnan aikana palkansaajan työssäoloehdon esimerkiksi osa-aikatyöllä. Yritystoiminnan voi osoittaa sivutoimiseksi myös päätoimisilla, normaalisti edenneillä opinnoilla, jotka ovat kestäneet yritystoiminnan aikana vähintään kuusi kuukautta. Työnhakijalla on aina velvollisuus ilmoittaa muun muassa yritystoiminnan laajuudessa tapahtuvista muutoksista TE-toimistoon. Jos toiminta esimerkiksi laajenee, TE-toimisto arvioi pidetäänkö toimintaa edelleen sivutoimisena.  

Työskentelen laskutuspalveluosuuskunnan kautta. Olenko työsuhteessa vai pidetäänkö minua yrittäjänä?  

Laskutuspalveluosuuskunnan kautta tehtyä työtä pidetään työsuhteena, jos olet tehnyt työsopimuksen kyseessä olevan laskutuspalveluosuuskunnan kanssa. Lisäksi edellytetään, että osuuskuntaa voidaan ylipäätään pitää työnantajan asemassa olevana. Työnantajana pitäminen edellyttää, että osuuskunta esimerkiksi tarjoaa omissa nimissään niitä palveluja, joiden tekemiseksi olet työllistynyt. Osuuskuntaa ei pidetä työnantajana, jos se ainoastaan välittää tietoa työtilaisuuksista tai huolehtii esimerkiksi jäsentensä tekemään työhön liittyvästä laskutuksesta. Näissä tilanteissa työsuhde voi syntyä vain laskutuspalveluosuuskunnan ja esimerkiksi laskutuksesta huolehtivan henkilön välille.  

Laskutuspalveluosuuskunnan kautta tehtyä työtä ei yleensä tehdä työsuhteessa. TE-toimisto arvioi muun kuin työ- tai virkasuhteessa tehdyn työn vaikutuksen työttömyysturvan saamiseen työttömyysturvalain yrittäjiä koskevien säännösten perusteella.  

Teen laskutuspalveluosuuskunnan kautta työtä yrittäjänä enintään 2 viikon kestoisia toimeksiantoja kerrallaan. Onko minulla oikeus työttömyysturvaan toimeksiantojenkin aikana?  

Työnhakijalla on oikeus työttömyysturvaan muiden edellytysten täyttyessä, jos hänen työllistymisensä yritystoiminnassa kestää yhdenjaksoisesti enintään kaksi viikkoa. TE-toimisto ei lähetä selvityspyyntöä eikä selvitä lyhytkestoisen yrittäjänä tehdyn työjakson vaikutusta oikeuteen saada työttömyysturvaa eikä tällaisen yritystoiminnan mahdollinen päätoimisuus estä työttömyysturvan saamista.  

Työllistymisestä tulee ilmoittaa työttömyysturvan maksajalle, joka tekee päätöksen oikeudesta työttömyysturvaan. Soviteltua työttömyysturvaa saadaksesi sinun on oltava TE-toimistossa kokoaikatyönhakijana. Jos saat työkyvyttömyyseläkettä osaeläkkeenä, riittää että haet osa-aikatyötä.  

Muodollisten lopettamisedellytysten täyttymisestä huolimatta yritystoiminnan voidaan kuitenkin katsoa jatkuvan esimerkiksi henkilön pyrkiessä selvästi kattamaan yritystoimintaan liittyvää taloudellista riskiä työttömyysturvalla. Työnhakijalla voi olla useita samanaikaisia tai peräkkäisiä toimeksiantoja. Jos toimeksiannot seuraavat toisiaan yhdenjaksoisesti ilman päivänkään katkosta, yritystoiminta ei ole päättynyt työttömyysturvalaissa tarkoitetulla tavalla.  

Teen työtä vain muutamalle toimeksiantajalle. Voinko saada työttömyysturvaa, jos he lopettavat toimeksiannot? Voidaanko minua pitää palkansaajaan rinnastettavana yrittäjänä?  

Henkilön pitäminen palkansaajaan rinnastettavana yrittäjänä todetaan aina jälkikäteen. Muiden edellytysten täyttyessä palkansaajaan rinnastettavalle yrittäjälle voidaan maksaa työttömyysturvaa toimeksiantosuhteen päätyttyä.  

 

Oletko alle 25-vuotias, eikä sinulla ole peruskoulun tai lukion jälkeistä ammattikoulutusta? Sinua koskevat osittain muista työnhakijoista poikkeavat ehdot työttömyysturvaan liittyen. Tilanteesi muuttuu, kun hankit ammatillisen koulutuksen tai osallistut TE-toimistojen tarjoamiin työllistymistä edistäviin palveluihin.

Työttömyysturva 17- ja 18-vuotiaille  

Jos sinulla on oikeus Kelan peruspäivärahaan tai työttömyyskassan ansiopäivärahaan, sitä voidaan maksaa sinulle sekä työttömyyden että työllistymistä edistävien palveluiden ajalta, kun olet täyttänyt 17 vuotta.  

Alle 17-vuotiaana et ole oikeutettu työmarkkinatukeen ajalta, jolloin olet työtön tai osallistut työllistymistä edistäviin palveluihin.  

Kun olet täyttänyt 17 vuotta, voit saada työmarkkinatukea ajalta, jolloin osallistut työllistymistä edistävään palveluun, mutta et työttömyysajalta muutoin.  

18-vuotiaana voit saada työmarkkinatukea myös työttömyysajalta, jos muut edellytykset työmarkkinatukeen täyttyvät.  

Alle 25-vuotiaana on velvollisuus hakea koulutukseen  

Oletko alle 25-vuotias, eikä sinulla ole peruskoulun tai lukion jälkeistä koulutusta? Jotta saat työttömyysturvaa, sinun pitää hakea keväällä vähintään kahta opiskelupaikkaa, joiden edellytykset täytät.  

Hae aina keväällä seuraavana syksynä alkavaan tutkintoon johtavaan, ammatillisia valmiuksia antavaan koulutukseen.  

 • Koulutuksen ei tarvitse kuulua yhteishakuun. Voit hakea myös esimerkiksi yliopistoon tai ammattikorkeakouluun.  
 • Jos olet suorittanut vain peruskoulun, voit hakea myös opiskelupaikkoja nuorille tarkoitetuista lukioista, joiden opetuksen laajuus on vähintään 75 kurssia.  
 • Sinun pitää hakea vähintään kahta opiskelupaikkaa, joiden opiskelijaksi ottamisen edellytykset täytät.  
 • Jos saat kutsun pääsykokeisiin, sinun on osallistuttava niihin sekä muihin koulutuksen hakemiseen kuuluviin tilaisuuksiin.  
 • Jos saat opiskelupaikan, ota se vastaan ja aloita opinnot.  

Jos esimerkiksi terveydentilaasi tai kielitaitoosi liittyvät syyt estävät sinua hakemasta koulutukseen, keskustele asiasta TE-toimiston asiantuntijan kanssa. Hakuvelvollisuuden täyttäminen voidaan tällöin sopia korvattavaksi jollain muulla tavalla, kuin edellä on kerrottu.  

Aiheesta muualla

Varmista, ettet menetä työttömyysturvaasi 

Jos olet syyslukukauden alussa eli 1.9. edelleen työtön, TE-toimiston asiantuntija tiedustelee sinulta, mihin koulutuksiin olet hakenut.  

Jos olet ilman pätevää syytä jättänyt hakematta vähintään kahteen koulutukseen, menetät oikeutesi työttömyysturvaan 1.9. alkaen toistaiseksi. 

Menetät työttömyysturvan toistaiseksi myös, jos ilman pätevää syytä kieltäydyt koulutuksesta tai et aloita koulutusta tai keskeytät tutkintoon johtavan, ammatillisia valmiuksia antavan koulutuksen tai nuorten lukio-opinnot.  

Työttömyysturvan saaminen ei edellytä, että syksyllä haet keväällä alkavaan koulutukseen. Jos kuitenkin haet koulutukseen syksyllä ja saat opiskelupaikan, mutta ilman pätevää syytä jätät aloittamatta koulutuksessa keväällä, menetät oikeuden työttömyysturvaan toistaiseksi.  

Oikeutesi työttömyysturvaan palautuu, kun jokin seuraavista ehdoista täyttyy:  

 • Olet suorittanut ammatillisen tai korkeakoulututkinnon.  
 • Olet ollut yhteensä vähintään 21 kalenteriviikkoa työssäoloehtoon luettavassa työssä eli työskennellyt vähintään 18 h/vko, osallistunut työllistymistä edistäviin palveluihin, opiskellut päätoimisesti tai työllistynyt päätoimisesti yrittäjänä tai omassa työssä.  
 • Täytät 25 vuotta.  

Kela voi määrätä sinulle työmarkkinatuen odotusajan, jota ennen et saa työmarkkinatukea. Odotusajan kesto on enintään 21 viikkoa. Odotusajan ratkaisee Kela.  

Aiheesta muualla

Työllistymistä edistävät palvelut 

Jos et saa työttömyysturvaa koulutukseen hakeutumatta jättämisen takia, voit kuitenkin saada työttömyysturvaa työllistymistä edistävän palvelun aikana.  

Työllistymistä edistäviä palveluja ovat:  

 • työnhaku- ja uravalmennus  
 • koulutus- ja työkokeilu  
 • työvoimakoulutus  
 • työttömyysetuudella tuettu maahanmuuttajan omaehtoinen opiskelu  
 • omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella tuettuna  
 • kuntouttava työtoiminta.  

Huom! Voit aloittaa työttömyysetuudella tuetun omaehtoisen opiskelun aikaisintaan 25-vuotiaana.  

Hae koulutukseen – turvaat myös työttömyysturvasi

Oletko alle 25-vuotias, eikä sinulla ole peruskoulun tai lukion jälkeistä ammattikoulutusta? Jotta saat työttömyysturvaa, pitää sinun hakea keväällä vähintään kahta opiskelupaikkaa, joiden edellytykset täytät.  

 • Koulutuksen ei tarvitse kuulua yhteishakuun. Se voi olla myös muuta tutkintoon johtavaa koulutusta, joka antaa ammatillisia valmiuksia, kuten yliopisto-opintoja.  
 • Jos olet suorittanut vain peruskoulun, voit hakea opiskelupaikkoja myös nuorille tarkoitetuista lukioista, joissa tutkinnon laajuus on vähintään 75 kurssia.  
 • Jos olet kevään abiturientti, sinun täytyy hakea abikeväänä koulutukseen, joka alkaa syksyllä ja antaa ammatillisia valmiuksia. Näin myös, jos aikomuksenasi on suorittaa ase- tai siviilipalvelus heti lukion jälkeen. 

Menetät oikeuden työttömyysturvaan syyslukukauden alusta eli 1.9. alkaen, jos  

 • jätät ilman pätevää syytä hakematta koulutukseen  
 • omalla menettelylläsi aiheutat sen, ettei sinua valita koulutukseen  
 • kieltäydyt koulutuksesta.  

Jos keskeytät opinnot ilman pätevää syytä, menetät oikeuden työttömyysturvaan keskeyttämispäivästä alkaen.  

Opinnot ja työttömyysturva 

Päätoimisena opiskelijana ensisijainen tukesi on opintotuki. Opintotuesta vastaa Kela.  

Et voi saada opintotukea ja työttömyysturvaa samaan aikaan.    

Opiskelu työttömyysturvalla

Jos olet työtön ja haluat aloittaa opinnot, kannattaa sinun tutustua työvoimakoulutuksiin, lyhytkestoisten tai sivutoimisten opintojen mahdollisuuteen sekä omaehtoiseen opiskeluun työttömyysetuudella (ei alle 25-vuotiaille).  

Ne ovat tapoja, joilla voi olla mahdollista opiskella työttömyysturvaa saaden.  

Päätoimiset opinnot  

Päätoimisena opiskelijana et yleensä ole oikeutettu työttömyysturvaan – et myöskään opiskelun loma-ajalla.    

Päätoimisia ovat opinnot, joiden tavoitteena on suorittaa  

 • ammattikorkeakoulututkinto  
 • ylempi ammattikorkeakoulututkinto  
 • alempi tai ylempi korkeakoulututkinto yliopistossa 
 • lukio-opinnot, joiden oppimäärän mukainen laajuus on yhteensä vähintään 75 kurssia eli käytännössä nuorille suunnatut lukio-opinnot sekä sisäoppilaitoksessa järjestetyt lukio-opinnot.  

Päätoimisia ovat ammatillisesta koulutuksesta annetun lain mukaiset opinnot, joiden tavoitteena on  

 • ammatillisen perustutkinnon tai tutkinnon osan  
 • ammatilliseen koulutukseen valmentavan koulutuksen tai  
 • työhön ja itsenäiseen elämään valmentavan koulutuksen suorittaminen.  

Päätoimisia ovat myös muut opinnot, kun  

 • opintosuunnitelmassa opintojen laajuus on keskimäärin vähintään viisi opintopistettä tai kolme opintoviikkoa tai 4,5 osaamispistettä opiskelukuukaudessa  
 • opetusohjelmassa opintojen laajuus on keskimäärin vähintään 25 viikkotuntia, jollei sitä ole määritelty opintopisteinä tai -viikkoina tai osaamispisteinä.  

TE-toimisto selvittää opintojesi pää- tai sivutoimisuuden.   

Opintojen päättyminen  

Opiskeluasi pidetään päätoimisena, kunnes osoitat sen päättyneen. Jos suoritat lukion tai perusopetuksen koko oppimäärää, pidetään sinua aina päätoimisena opiskelijana lukukauden loppuun asti.  

Voit tarvittaessa osoittaa, että opintosi ovat päättyneet esimerkiksi  

 • tutkintotodistuksella  
 • erotodistuksella  
 • selvityksellä, että näyttökokeeseen valmistava koulutus on päättynyt.  

Opintojesi päättymistä osoittaa myös se, että opintosi ovat olleet keskeytyneenä vähintään vuoden. Opintojen keskeytyneenä olo tarkoittaa sitä, ettei sinulla ole opintosuorituksia etkä ole osallistunut opetukseen tai valmistellut ohjatusti esimerkiksi lopputyötäsi.