Olen kiinnostunut itseni työllistämisestä

Työn tekemisen tavat muuttuvat ja avaavat sinulle uusia mahdollisuuksia työllistää itsesi. Perinteisen palkkatyön ja yrittäjyyden lisäksi voit työllistyä esimerkiksi kevytyrittäjänä, freelancerina tai omaishoitajana. Eri tavat tarjoavat myös vaihtoehtoja varautuessasi työelämän muutoksiin.

Voit työllistyä apurahalla esimerkiksi kulttuurin ja tieteen aloilla, vaikka tutkijana tai taiteilijana. Apurahoja myöntävät valtio ja yksityiset säätiöt.

Apurahan hakeminen taiteen tekemiseen 

Taiteen edistämiskeskus Taike jakaa vuosittain valtionavustuksia apurahoina ja avustuksina taiteen tekemiseen sekä yksittäisille taiteilijoille, työryhmille että yhteisöille. Valtion taiteilija-apurahat on tarkoitettu eri alojen ammattitaiteilijoille tai taiteenalojen arvostelijoille. Taiteilija-apurahat ja työskentelyapurahat ovat tarkoitettu käytettäväksi taiteelliseen työskentelyyn. 

Lisäksi Taike myöntää kohdeapurahoja yksittäisiin projekteihin sekä liikkuvuusapurahoja ammattitaiteilijoiden ulkomaanmatkoihin. Kohde- ja liikkuvuusapurahoja myönnetään myös työryhmille. 
Taiken myöntämät yhteisöjen erityis- ja toiminta-avustukset ovat tarkoitettu yhdistyksille, säätiöille, osuuskunnille, kunnilla ja yrityksille. 

Opetus- ja kulttuuriministeriön jakaa valtionavustuksia muun muassa koulutukseen, tieteeseen, kulttuuriin, liikuntaan ja nuorisotyöhön. Avustuksia myönnetään hakemuksesta ja niiden myöntäminen on harkinnanvaraista. Ministeriö myöntää avustuksia lähinnä yhteisöille. 

Suomessa on lisäksi useita apurahoja myöntäviä yksityisiä säätiöitä ja rahastoja. 

Apurahoja myöntäviä tahoja on listattu Aurora-tietokantaan, josta löytyy suomalaisen tieteen, taiteen tai kulttuurin rahoittajien tietoja. Useimmilla apurahojen myöntäjillä on hakuajat, mutta joissain on jatkuva haku. 

Aiheesta muualla

Apurahan hakeminen tieteen tekemiseen 

Jos teet tieteellistä työtä tai tutkimusta, voit hakea apurahaa toimeentuloosi ja tutkimukseen liittyvien kulujen kattamiseen. Apurahaa voivat saada perustutkintoa suorittavat ja jatko-opiskelijat. Perustutkintoa opiskeleville myönnetään apuraha usein kertaluontoisesti, jatko-opiskelijoille myönnettävät apurahat voivat olla pitkäaikaisia. Apurahaa voivat saada myös työryhmät.  

Apurahoja myöntäviä tahoja on listattu Aurora-tietokantaan, josta löytyy suomalaisen tieteen, taiteen tai kulttuurin rahoittajien tietoja. Useimmilla apurahojen myöntäjillä on hakuajat, mutta joissain on jatkuva haku. 

Aiheesta muualla

Franchising mahdollistaa sinulle yrityksen perustamisen itsenäisenä yrittäjänä mutta valmiilla mallilla yritysketjun jäsenenä.

Tekemällä franchising-sopimuksen saat oikeuden käyttää yritysketjun tavaramerkkiä ja liiketoimintamallia. Maksat siitä sopimuksen mukaisen korvauksen, joka voi olla vuosittainen maksu tai prosenttiosuus joko myynnistä tai voitosta.   

Franchising on ollut viime vuosikymmeninä kasvava yrittäjyyden muoto, ja se on levinnyt myös Suomessa yhä uusille toimialoille.  

Aiheesta muualla

Freelancerina voit tehdä töitä ilman vakituista työsuhdetta yhdelle tai useammalla työntarjoajalle samanaikaisesti.

kuvituskuva

Toimit joko työntekijänä, yrittäjänä tai saat työstäsi työkorvausta. Voit tehdä toimeksiantosopimuksen, joka on joko määräaikainen työsuhde tai teet työn yrittäjänä. Jos saat työstäsi työkorvauksen, sinuun ei sovelleta työlainsäädäntöä, vaan asemasi rinnastetaan yrittäjään. 

Aiheesta muualla

Kevytyrittäjänä voit tehdä töitä esimerkiksi laskutuspalveluiden, -osuuskuntien tai digitaalisten työnvälitysalustojen kautta. Työsi voi olla esimerkiksi kotiin, hyvinvointiin, viihteeseen, rakentamiseen, opetukseen tai tietotekniikkaan liittyviä tehtäviä.

Laskutuspalvelut  

Työsi voi koostua lyhytaikaisista työtilaisuuksista, joita teet käyttämällä esimerkiksi laskutuspalveluja tai -osuuskuntia niin sanottuna kevytyrittäjänä.  

Laskutuspalveluja käyttämällä voit laskuttaa työsi ilman omaa yritystä. Laskutus- tai palkanmaksupalvelu hoitaa lupaamansa lakisääteiset velvollisuudet.  

Digitaaliset työnvälitysalustat 

Työsi voi koostua lyhytaikaisista työtilaisuuksista, joita saat esimerkiksi digitaalisten työnvälitysalustojen kautta. Niissä välitetään yleensä lyhytaikaisia työtehtäviä tai projektitöitä. Ne hoitavat työn teettäjän puolesta palkanmaksun sekä monesti myös muita työnantajavelvoitteita. Yleensä tarjolla on yksittäisiä keikkoja ilman työsuhdetta, mutta osa alustoista palkkaa tekijöitä työsuhteeseen.  

Työmarkkinatorin yhteistyökumppaneiden palveluita

Omaishoitajana työllistyt pitämällä huolta perheenjäsenestä tai muusta läheisestä, joka on sairas, vammainen tai muuten erityisen hoivan tarpeessa, eikä selviydy arjestaan itse.

Omaishoitosopimus tehdään kunnan kanssa, jolloin voit saada omaishoidon tukea.

Aiheesta muualla

Ammattiurheilijana voit turvata toimeentulosi rahallisella sopimuksella esimerkiksi urheiluseuran kanssa, apurahana, sponsorisopimuksella tai muulla tulonlähteellä. 

kuvituskuva, jääkiekkoilija

Aiheesta muualla

Vapaaehtois- tai talkootyö on palkatonta ja tavanomaista yleishyödyllistä työtä tai naapuriavun kaltaista työtä.

Vapaaehtoistyöstä voit saada kokemusta ja osaamista, jotka auttavat työllistymisessä.

Aiheesta muualla

Voit työllistää itsesi vuokratyöntekijänä henkilöstövuokrausyrityksen kautta.

Vuokratyösuhteessa on kolme osapuolta: työntekijä, henkilöstövuokrausyritys ja käyttäjäyritys.
Työntekijöitä tarvitseva yritys voi tehdä sopimuksen henkilöstövuokrayrityksen kanssa työntekijöiden vuokraamisesta. Teet työsopimuksen henkilöstövuokrausyrityksen kanssa, joten se on työnantajasi ja maksaa palkkasi. Työskentelet käyttäjäyrityksen työpaikalla ja se vastaa työsi ohjauksesta ja opastuksesta. Vuokratyöntekijänä saatat olla usean eri käyttäjäyrityksen palveluksessa samanaikaisesti.  

Vuokratyössä pätee lähtökohtaisesti sama työnlainsäädäntö kuin muissakin työsuhteissa, mutta työsopimuslaista löytyy tiettyjä juuri vuokratyötä koskevia säädöksiä. 

Aiheesta muualla 

Työmarkkinatorin yhteistyökumppaneiden palveluita

Tekemäsi työn muoto vaikuttaa mahdollisuuteesi saada työttömyysturvaa.

Palkansaajat

Palkansaajana teet työtä työ- tai virkasuhteessa ja voit työttömäksi joutuessasi saada työttömyysturvaa.  

Yrittäjät ja omassa työssä työllistyvät 

Yrittäjänä tai omassa työssä työllistyvänä työttömyysturvan saaminen riippuu toimintasi vaatimasta työmäärästä.   

Sivutoimisena yrittäjänä tai omassa työssä työllistyvänä sinulla voi olla oikeus soviteltuun työttömyysturvaan. Tulosi huomioidaan ja työttömyysturva sovitellaan niiden mukaan.  

Päätoimisena yrittäjänä tai omassa työssäsi työllistyvänä voit saada työttömyysturvaa, jos työllistymisesi on kestänyt yhdenjaksoisesti enintään 2 viikkoa. 

Jos aloitat uuden yritystoiminnan ollessasi työttömänä tai työllistyt omassa työssäsi, niin sen pää- tai sivutoimisuutta ei selvitetä neljän ensimmäisen kuukauden aikana, vaan vasta sen jälkeen. Voit saada näiden neljän kuukauden ajalta työttömyysturvaa, jossa otetaan huomioon yritystoiminnasta saamasi tulo. Työttömyysturvaa voi saada, jos kaikki muut työttömyysturvan saamisen työvoimapoliittiset edellytykset täyttyvät, mm. tulee hakea ja olla valmis vastaanottamaan kokoaikatyötä ja pitää työnhaku voimassa TE-toimiston kanssa sovitusti. 

Omassa työssä työllistyviä ovat esimerkiksi apurahan saajat, freelancerit, omaishoitajat, työosuuskunnan jäsenet, urheilijat sekä vapaaehtois- ja talkootyötä tekevät.

Freelancerina voit ottaa vastaan vähäisiä määriä toimeksiantopohjaisia keikkoja menettämättä työttömyysturvaa, niistä on kerrottava etukäteen TE-toimistolle.

Työosuuskunnan jäsenenä voit saada työttömyysturvaa, jos työosuuskunnassa on vähintään seitsemän jäsentä ja joiden omistusosuus on alle 15 %. Jos omistusosuus on suurempi, jäsen katsotaan työttömyysturvan osalta yrittäjäksi.

Vapaaehtois- ja talkootyö

Vapaaehtois- ja talkootyö ei vaikuta työttömyysturvaasi, jos se on palkatonta ja tavanomaista yleishyödyllistä työtä.  

Kun pohdit yritystoiminnan aloittamista, tutustu Suomi.fi -verkkopalvelun yritysosioon, josta löydät runsaasti tietoa ja neuvoja yrittäjyydestä. Valtakunnallinen Yritys-Suomi-puhelinpalvelu neuvoo alkavia yrittäjiä tyypillisimmissä yrityksen perustamiseen liittyvissä asioissa.

Vaivatonta ja nopeaa yrityksen perustamisneuvontaa saat valtakunnallisessa Yritys-Suomi-puhelinpalvelussa, jossa yritysneuvoja opastaa sinua yrityksen perustamisen tyypillisimmissä kysymyksissä, kartoittaa tilanteesi ja ohjaa sinua eteenpäin. Julkisesti tuotetulla Oma Yritys-Suomi -työkalulla voit taas suunnitella liiketoimintaasi. 

Ole myös yhteydessä TE-palveluihin. Aloittavana yrittäjänä voit saada starttirahaa tai työttömyysturvaa, jos tietyt edellytykset täyttyvät. Starttirahan tarkoitus on tukea aloittavan yrittäjän toimeentuloa päätoimisen yritystoiminnan alkuvaiheessa, kun yrityksestä saatava tulo on vielä vähäistä. Työttömänä työnhakijana voit valita, haetko starttirahaa vai työttömyysturvaa yrittäjyyden neljältä ensimmäiseltä kuukaudelta. Jos aloitat yritystoiminnan työttömyysaikanasi, yritystoiminnan pää- ja sivutoimisuutta ei arvioida neljän ensimmäisen kuukauden aikana yritystoiminnan aloittamisesta. Työttömänä työnhakijana saat mainitulta ajalta työttömyysturvaa.    

Palvelut

Lue lisää

Aiheesta muualla

Videoita

Kun harkitset yrittäjyyttä uravaihtoehtona, aiot yrittäjäksi tai olet perustanut yrityksen, voit osallistua yrittäjäkoulutukseen tai uravalmennukseen.

Yrittäjäkoulutukset tarjoavat kattavan kuvan yrittämisen arjesta ja auttavat liiketoiminnan suunnittelussa. Uravalmennuksessa taas voit selkiyttää ajatuksiasi yrittäjyydestä uravaihtoehtona.  Yrittäjäkoulutusta ja yrittäjyyskursseja on myös tarjolla omaehtoisina opintoina.  

Voit käynnistää yritystoiminnan joustavasti samalla, kun osallistut yrittäjäkoulutukseen. Lyhytkestoinen työvoimakoulutuksena järjestettävä yrittäjäkoulutus kehittää opiskelijoiden yritysideoita ja tukee liiketoimintasuunnitelman laatimista. Yrityksen perustamiskoulutuksessa voit syventää tietojasi muun muassa markkinoinnista ja yrittämisen riskeistä sekä perehtyä laajemmin yrityksen perustamiseen liittyviin toimenpiteisiin ja kehittää edelleen yritysideaa ja liiketoimintasuunnitelmaa. Työvoimakoulutuksena järjestetään myös koulutusta, joka tähtää yrittäjän ammattitutkintoon tai sen osan suorittamiseen.    

Palvelut: