Tarvitsen apua työkyvyn tueksi

Joskus voit olla tilanteessa, joka heikentää mahdollisuuksiasi saada työtä tai säilyttää työpaikkasi. Apua voit saada esimerkiksi työhönvalmennuksesta tai kuntouttavasta työtoiminnasta.

Työkyvyllä tarkoitetaan jokaisen yksilöllistä kykyä pärjätä työssä. Siihen vaikuttavat muun muassa fyysiset ja psyykkiset voimavarat, asenteet ja osaaminen.

Joskus työkyvyn arvioimiseksi ja esiin tuomiseksi tarvitaan tukea ja apua. Tukea voi saada sekä työnantaja että työtä tekevä. Tärkeintä on, että tuki ajoitetaan ja mitoitetaan sopivalla tavalla. Apua tilanteesi tunnistamiseen voit saada myös työterveyshuollosta tai työttömien terveystarkastuksesta sekä TE-toimistojen työkykykoordinaattoreilta.  

Tukia ja apukeinoja on monia. Palkkatukea voidaan maksaa työnantajalle silloin, kun tulevan työn tehtävät ovat sinulle uusia ja auttavat muuten työllistymistäsi myös jatkossa. Palkkatukea voidaan maksaa myös työnantajalle, joka palkkaa vamman tai sairauden perusteella osatyökykyisen työntekijän. Työkokeilulla voidaan puolestaan lähteä selvittämään uuden työn kuormittavuutta ja soveltuvuutta juuri sinun työkyvyllesi. Tukea voidaan myöntää esimerkiksi työolosuhteiden järjestelyyn vaikkapa niin, että työpaikka tehdään esteettömäksi ympäristöksi kulkea esimerkiksi pyörätuolilla 

Työkyvyn selvittäminen voidaan aloittaa myös kuntouttavan työtoiminnan tai työllistämistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) kautta.  

Ammatinvalinta ja uraohjaus sekä koulutusneuvonta osaavat antaa suuntaa silloin, kun nykyinen työ tai ammatti ei enää onnistu tai on aika vaihtaa uran suuntaa muusta syystä.  

Jos olet nuori, käynti Ohjaamossa auttaa alkuun työkyvyn tunnistamisessa.  

Työmarkkinatorille olemme koonneet nämä sekä muita palveluita, joista toivottavasti löydät parhaiten tarpeeseesi sopivimman.  

Ohjeet työllisyyden kuntakokeilun asiakkaalle

Työllisyyden kuntakokeilut alkavat 1.3.2021. Tästä lähtien 25 eri alueella osa asiakkaista siirtyy TE-toimistosta kuntakokeilun asiakkaaksi. Jos olet työllisyyden kuntakokeilun asiakas, kotikuntasi ohjaa sinut tarvittaessa työllistymistä edistävään monialaiseen yhteispalveluun (TYP). Monialaisessa yhteispalvelussa kotikuntasi laatii kanssasi monialaisen työllistymissuunnitelman.

Palvelut

Aiheesta muualla

Jos olet palaamassa työelämään, aloittelemassa uraasi tai kuntoutumassa sairaudesta tai vaikeista ajoista, kuntouttava työtoiminta voi olla ratkaisu työn syrjään kiinni pääsemiseen.  

Kuntouttava työtoiminta on suunnattu henkilöille, joiden työttömyys on pitkittynyt ja jotka eivät pysty osallistumaan TE-palveluiden tarjoamiin palveluihin. 

Kuntouttava työtoiminta on kunnan järjestämää toimintaa, jonka avulla voit päästä helpommin takaisin kiinni työelämään. Sen avulla voit löytää vahvuuksiasi ja saada rytmiä arkeesi.  

Kyse voi olla esimerkiksi kunnan, yhdistyksen tai säätiön järjestämä työpajasta tai seurakunnan toiminnasta – kuitenkin aina jostain, joka parantaa mahdollisuuksia työhön tai kouluttautumiseen ja antaa eväitä elämänhallintaan.   

Määrä ja toiminta mitoitetaan sinun tarpeidesi mukaan. Jakso kestää vähintään kolme (3) kuukautta, kertoja on viikossa yhdestä neljään. Kuntouttavan työtoiminnan ajalta sinulle maksetaan työttömyysetuutta ja kulukorvausta (9 € / työpäivä), joskus voit saada myös matkakorvausta.   

Jotta pääset mukaan kuntouttavaan työtoimintaan, tarvitset aktivointisuunnitelman. Tee suunnitelma yhdessä TE-toimistojen ja kunnan sosiaalitoimen kanssa. Jos haluat kuntouttavaan työtoimintaa, on siis hyvä aloittaa olemalla yhteydessä omaan TE-toimistoosi.  

Ohjeet työllisyyden kuntakokeilun asiakkaalle

Työllisyyden kuntakokeilut alkavat 1.3.2021. Tästä lähtien 25 eri alueella osa asiakkaista siirtyy TE-toimistosta kuntakokeilun asiakkaaksi. Jos olet työllisyyden kuntakokeilun asiakas, ole yhteydessä kotikuntaasi kuntouttavaan työtoimintaan liittyvissä asioissa. Kotikuntasi asiantuntija laatii tarpeen mukaan kanssasi aktivointisuunnitelman, jossa sovitaan kuntouttavasta työtoiminnasta ja sen sisällöstä.

Palvelut

Aiheesta muualla

TYP on malli, jossa TE-toimisto, kunta sekä Kela etsivät yhteistyössä ratkaisua tilanteeseesi ja tarjoavat apuja.

Jos olet pitkään ollut poissa töistä, voi sinun olla mahdollista päästä mukaan työllistymistä edistävään monialaiseen yhteispalveluun eli TYP:iin. TYP voi olla sinulle juuri se oikea palvelu, jos työllistymisvaikeutesi eivät johdu vain työpaikkojen tai osaamisen puutteesta, vaan sinulla on lisäksi elämänhallinnan ongelmia tai toimintakyvyn rajoitteita. Se voi auttaa myös työkyvyn muuten ollessa alentunut.  

TYP on malli, jossa TE-toimisto, kunta sekä Kela etsivät yhteistyössä ratkaisua tilanteeseesi ja tarjoavat apuja. Saat siis eri viranomaisten palveluja yhdestä paikasta. TYP:in kautta voit saada itsellesi sopivia sosiaali- ja terveyspalveluita, työvoimapalveluita ja kuntoutuspalveluita. Voitte pohtia myös mahdollisuuksia kouluttautumiseen tai esimerkiksi työtoimintaan osallistumiseen.  

TE-toimisto, kunta tai Kela ohjaa sinut yhteispalvelun asiakkaaksi. Voit myös kysyä palveluun pääsystä omasta TE-toimistostasi.  

Ohjeet työllisyyden kuntakokeilun asiakkaalle

Työllisyyden kuntakokeilut alkavat 1.3.2021. Tästä lähtien 25 eri alueella osa asiakkaista siirtyy TE-toimistosta kuntakokeilun asiakkaaksi. Jos olet työllisyyden kuntakokeilun asiakas, kotikuntasi ohjaa sinut tarvittaessa työllistymistä edistävään monialaiseen yhteispalveluun (TYP). Monialaisessa yhteispalvelussa kotikuntasi laatii kanssasi monialaisen työllistymissuunnitelman.

Aiheesta muualla

Kun valitset ammattia tai koulutusta, sinun täytyy kiinnostuksen ja taipumusten lisäksi ottaa huomioon mahdolliset vammasi tai sairautesi aiheuttamat rajoitukset.  

Vamma tai sairaus ei usein vaikuta työnsaantiin tai ammattialan valintaan. Joskus se voi kuitenkin heikentää mahdollisuuksiasi saada työtä tai säilyttää työpaikkasi. Sairaus tai vamma voi alentaa työ- ja toimintakykyäsi, mutta se ei tarkoita välttämättä työkyvyttömyyttä. Mahdollisuuksiasi työmarkkinoilla parantavat  

  • oikein valittu ja mitoitettu työ  
  • työtehtävien ja -ympäristön räätälöinti  
  • riittävä osaaminen ja koulutus  
  • TE-toimiston tuki työllistymiseen  

Selvitä terveydentilasi ja omat tarpeesi  

Selvitä terveydentilasi, jos sitä ei ole pitkään aikaan tarkastettu tai siinä on mielestäsi tapahtunut muutoksia. Tarvitset lääkärinlausunnon saadaksesi työkyvyn tuen palveluita 

  • jos sinulla on työpaikka, työnantajasi on järjestänyt työterveyshuollon, joka vastaa työkykysi tuesta  
  • jos opiskelet, käytössäsi on opiskelijaterveydenhuolto  
  • jos olet työtön, voit hakeutua kuntasi järjestämään työttömien terveystarkastukseen. 

Esimerkiksi työkokeilu, palkkatuki ja terveystarkastuksessa käyminen voivat auttaa sinua selvittämään työkykyäsi ja soveltuvuuttasi eri paikkoihin ja aloille. Tukea voidaan myöntää esimerkiksi työn olosuhteiden järjestelyyn työpaikalla. Myös ammatinvalinta- ja uraohjaus sekä koulutusneuvonta voivat osaltaan auttaa selvittämään sinulle sopivia vaihtoehtoja, erityisesti silloin, jos alan vaihtaminen tai lisäkouluttautuminen on sinulle ajankohtaista.  

Jos tilanteesi on haastava ja sisältää esimerkiksi elämänhallinnan ongelmia, kannattaa selvittää mahdollisuuksia myös kuntouttavaan työtoimintaan tai viranomaisten yhteiseen työllistymistä edistävään monialaiseen yhteispalveluun (TYP). 

Vastuu työttömän työ- ja toimintakyvyn arvioinnin koordinoimisesta on TE-toimistolla. TE-toimisto voi tarvittaessa ohjata sinut kunnan terveyspalveluihin.  

Kuntien järjestämän terveysneuvonnan ja terveystarkastusten on tuettava työttömän työ- ja toimintakykyä, ehkäistävä sairauksia sekä edistettävä mielenterveyttä ja elämänhallintaa. Tarvittaessa henkilöt on ohjattava hoitoon tai lääkinnälliseen, ammatilliseen tai sosiaaliseen kuntoutukseen.  

Työttömien työ- ja toimintakykyä täytyy arvioida työttömyyden eri vaiheissa perusterveydenhuollossa ja tarpeen vaatiessa erikoissairaanhoidossa.  

Työnantaja voi saada järjestelytukea muutoksiin työpaikalla  

Työpaikan saanti tai sen säilyttäminen voi edellyttää muutoksia työpaikalla. Saatat myös tarvita apua joissakin työtehtävissä.  

Ennen kuin solmit työsuhteen, keskustele TE-toimiston asiantuntijan kanssa, voiko työnantaja saada työolosuhteiden järjestelytukea. Jos sinulla jo on työpaikka, näistä muutostarpeista kannattaa keskustella työterveyshuollossa.  

Työnantajalla on sekä velvollisuus että usein myös halu mukauttaa työtä ja työolosuhteita kohtuullisesti, jos se poistaa vamman tai sairauden aiheuttaman haitan työnteossa. Työolosuhteiden järjestelytuella voi myös auttaa työssä olevia pysymään työssä. Tuen hakee työnantaja.  

Kuntoutus parantaa mahdollisuuksiasi työelämässä  

Vammasta tai sairaudesta johtuva erityinen palvelutarve voidaan ottaa huomioon kaikissa julkisissa työvoimapalveluissa. Yksin ei tarvitse jäädä. Voitte miettiä työllistymisasioita vaikkapa yhdessä työhönvalmentajan kanssa tai pyytää kunnan sosiaalitoimen mukaan pohdintoihin. Yhteystiedot löydät yleensä parhaiten kunnan omilta verkkosivuilta.  

TE-palvelujen lisäksi saatat tarvita myös muuta tukea ja kuntoutusvaihtoehtoja, jotta pääset työelämään, voit pysyä työssä tai työllistyä.  

Liikenne- ja tapaturmavakuutuslaitokset, työeläkeyhtiöt ja Kansaneläkelaitos järjestävät lakisääteistä ammatillista kuntoutusta. Siihen pääsy edellyttää, että määrätyt vaatimukset täyttyvät. Laitokset myös turvaavat toimeentulon ajalta, jolloin ne järjestävät tai korvaavat monipuolista kuntoutusta.  

Jos arvelet, että olet oikeutettu ammatilliseen kuntoutukseen, on tärkeää selvittää oikea taho, joka siitä vastaa. Jos olet työssä, ota yhteyttä työterveyshuoltoosi. Voit keskustella kuntoutusmahdollisuuksista myös hoitavan lääkärisi kanssa. TE-toimiston asiantuntija auttaa myös selvittämään mahdollisuuksia kuntoutukseen.  

Todistus osatyökykyiselle työnhakijalle  

TE-toimiston asiakkaana voit pyytää TE-toimistosta todistuksen suurtyönantajalle siitä, että sinut on merkitty TE-toimiston asiakasrekisteriin osatyökykyisenä työnhakijana. Työntekijänä sinun pitää toimittaa todistus työnantajalle.  

Palvelut 

Aiheesta muualla