Työttömyysturvan UKK

Askarruttako työttömyysturva? Täältä löydät vastauksia muun muassa yritystoimintaan ja sivutoimisuuteen liittyviin kysymyksiin.

Yksityiseen elinkeinonharjoittajaan sovelletaan toisenlaisia lopettamiskriteereitä verrattuna yhtiömuotoiseen yritystoimintaan. Työttömyysturvalain mukaan yksityisen elinkeinonharjoittajan yritystoiminta katsotaan lopetetuksi silloin, kun tuotannollinen ja taloudellinen toiminta on työnhakijan luotettavana pidettävän ilmoituksen mukaan päättynyt tai muuten on ilmeistä, ettei yritystoimintaa enää jatketa. Lisäksi edellytetään, että mahdollisesta YEL-/MYEL-vakuutuksesta on luovuttu, pois lukien apurahakauden perusteella otettu MYEL-vakuutus. Käytännössä TE-toimisto lähettää ennen asian ratkaisemista kirjallisen selvityspyynnön yritystoiminnasta.  

Kun aloitat yritystoiminnan työttömyyden aikana, TE-toimisto ei pääsääntöisesti arvioi yritystoiminnan pää- ja sivutoimisuutta ensimmäisen neljän kuukauden aikana yritystoiminnan aloittamisesta. Pää- ja sivutoimisuus arvioidaan TE-toimistossa neljän kuukauden kuluttua yritystoiminnan aloittamisesta.  

Yritystoiminta voi olla työmäärältään niin vähäistä, että sitä voidaan pitää työttömyysturvajärjestelmässä sivutoimisena. Pelkästään tulojen puuttumisen tai vähäisyyden perusteella yritystoimintaa ei kuitenkaan voida katsoa sivutoimiseksi.  

Pää- ja sivutoimisuuden arvioinnissa on ratkaisevaa yritystoiminnan vaatima työmäärä. Yritystoiminnasta saatavilla tuloilla tai tulojen puuttumisella ei ole suoranaista merkitystä arvioitaessa toiminnan työllistävyyttä.

Työttömyysturvan saamisen edellytyksenä on muun muassa se, että olet työnhakijana TE-toimistossa, haet ja olet valmis vastaanottamaan työkykysi mukaista kokoaikatyötä. Jos saat työkyvyttömyyseläkettä osaeläkkeenä, riittää että haet osa-aikatyötä.  

Jos työsuhteesi päättyy, ilmoittaudu työnhakijaksi TE-toimistoon. TE-toimisto selvittää voidaanko yritystoimintaasi pitää sivutoimisena toiminnan vaativan työmäärän vähäisyyden perusteella. Yritystoimintasi voidaan katsoa sivutoimiseksi myös, jos olet tehnyt samanaikaisesti yritystoiminnan aikana kokoaikatyötä vähintään kuusi kuukautta tai täyttänyt yritystoiminnan aikana palkansaajan työssäoloehdon esimerkiksi osa-aikatyöllä. Yritystoiminnan voi osoittaa sivutoimiseksi myös päätoimisilla, normaalisti edenneillä opinnoilla, jotka ovat kestäneet yritystoiminnan aikana vähintään kuusi kuukautta. Työnhakijalla on aina velvollisuus ilmoittaa muun muassa yritystoiminnan laajuudessa tapahtuvista muutoksista TE-toimistoon. Jos toiminta esimerkiksi laajenee, TE-toimisto arvioi pidetäänkö toimintaa edelleen sivutoimisena.  

Laskutuspalveluosuuskunnan kautta tehtyä työtä pidetään työsuhteena, jos olet tehnyt työsopimuksen kyseessä olevan laskutuspalveluosuuskunnan kanssa. Lisäksi edellytetään, että osuuskuntaa voidaan ylipäätään pitää työnantajan asemassa olevana. Työnantajana pitäminen edellyttää, että osuuskunta esimerkiksi tarjoaa omissa nimissään niitä palveluja, joiden tekemiseksi olet työllistynyt. Osuuskuntaa ei pidetä työnantajana, jos se ainoastaan välittää tietoa työtilaisuuksista tai huolehtii esimerkiksi jäsentensä tekemään työhön liittyvästä laskutuksesta. Näissä tilanteissa työsuhde voi syntyä vain laskutuspalveluosuuskunnan ja esimerkiksi laskutuksesta huolehtivan henkilön välille.  

Laskutuspalveluosuuskunnan kautta tehtyä työtä ei yleensä tehdä työsuhteessa. TE-toimisto arvioi muun kuin työ- tai virkasuhteessa tehdyn työn vaikutuksen työttömyysturvan saamiseen työttömyysturvalain yrittäjiä koskevien säännösten perusteella.  

Työnhakijalla on oikeus työttömyysturvaan muiden edellytysten täyttyessä, jos hänen työllistymisensä yritystoiminnassa kestää yhdenjaksoisesti enintään kaksi viikkoa. TE-toimisto ei lähetä selvityspyyntöä eikä selvitä lyhytkestoisen yrittäjänä tehdyn työjakson vaikutusta oikeuteen saada työttömyysturvaa eikä tällaisen yritystoiminnan mahdollinen päätoimisuus estä työttömyysturvan saamista.  

Työllistymisestä tulee ilmoittaa työttömyysturvan maksajalle, joka tekee päätöksen oikeudesta työttömyysturvaan. Soviteltua työttömyysturvaa saadaksesi sinun on oltava TE-toimistossa kokoaikatyönhakijana. Jos saat työkyvyttömyyseläkettä osaeläkkeenä, riittää että haet osa-aikatyötä.  

Muodollisten lopettamisedellytysten täyttymisestä huolimatta yritystoiminnan voidaan kuitenkin katsoa jatkuvan esimerkiksi henkilön pyrkiessä selvästi kattamaan yritystoimintaan liittyvää taloudellista riskiä työttömyysturvalla. Työnhakijalla voi olla useita samanaikaisia tai peräkkäisiä toimeksiantoja. Jos toimeksiannot seuraavat toisiaan yhdenjaksoisesti ilman päivänkään katkosta, yritystoiminta ei ole päättynyt työttömyysturvalaissa tarkoitetulla tavalla.  

Henkilön pitäminen palkansaajaan rinnastettavana yrittäjänä todetaan aina jälkikäteen. Muiden edellytysten täyttyessä palkansaajaan rinnastettavalle yrittäjälle voidaan maksaa työttömyysturvaa toimeksiantosuhteen päätyttyä.  

Omassa työssä työllistyviä ovat esimerkiksi omaishoitajat. TE-palveluiden työttömyysturvaneuvonta osaa neuvoa, miten sinun tilanteesi voi vaikuttaa työttömyysturvaasi. 

Ilmoita TE-toimistolle, jos toimit omaishoitajana tai jos aloitat omaishoitajana. 

Jos kysymykseesi ei löydy vastausta, voit soittaa TE-palvelujen työttömyysturvaneuvonnan puhelinpalveluun.

Päivitetty: