Käyttöehdot

KEHA-keskuksen (jäljempänä "Palveluntarjoaja") tuottaman Työmarkkinatorin verkkopalvelun (jäljempänä "Palvelu") käyttämiseen sovelletaan näitä käyttöehtoja (jäljempänä "Käyttöehdot"). Palvelun käyttäjä (jäljempänä "Käyttäjä") vakuuttaa tutustuneensa näihin käyttöehtoihin ja sitoutuu noudattamaan niitä käyttäessään Palvelua. 

Palvelun kirjautumista vaativan osan käyttö edellyttää Käyttäjän rekisteröitymistä. Rekisteröityessään Palveluun Käyttäjästä tulee Palveluntarjoajan asiakas ja Käyttäjän tiedot rekisteröidään Työmarkkinatorin asiakasrekisteriin. 

Palvelun kuvaus 

Palvelu tarkoittaa näissä Käyttöehdoissa Työmarkkinatorin verkkopalvelua, joka on työhön liittyvää tietosisältöä ja palveluja kokoava verkkopalvelu ja työnhakijoiden sekä työnantajien digitaalinen kohtaamispaikka. Työmarkkinatorin verkkopalvelu on julkisesti rahoitettu digitaalinen palvelu, jonka tarkoituksena on tarjota tietoa kaikista työelämän tilanteista ja esitellä niihin liittyviä palveluita sekä yhdistellä avointen työpaikkojen vaatimuksia ja niitä vastaavia työnhakijoiden anonyymejä työnhakuprofiileja. 

Palveluntarjoaja pyrkii tuottamaan mahdollisimman korkeatasoista Palvelua sekä vastaa siitä, että Palvelun sisältö on lainmukaista ja hyvän tavan mukaista.  

Palvelussa käytettävä eurooppalainen ESCO-luokitus on kehitysvaiheessa eli ammattinimikkeiden ja osaamisten tietosisältö ei mahdollisesti ole käyttäjän näkökulmasta tyydyttävällä tasolla. Luokitusta kehitetään myös Palveluntarjoajan toimesta.  

Kaikki oikeudet (omistusoikeus, tekijänoikeus ja muut immateriaalioikeudet) Palveluun ovat Palveluntarjoajalla. Käyttäjä saa oikeuden käyttää Palvelua näiden käyttöehtojen mukaisesti, mutta Käyttäjä ei saa Palveluun liittyviä oikeuksia. 

Käyttäjän käyttöoikeuden sisältö määritellään tässä käyttöehtodokumentissa, joka Käyttäjän on hyväksyttävä itseään sitovaksi rekisteröityessään Palveluun. Palveluun ilmoitetut työpaikkailmoitukset ja työnhakijaprofiilit eivät tässä Palvelun kehitysvaiheessa siirry näkymään EU:n yhteisessä työpaikkatiedotuksessa (EURES-järjestelmä). 

Käyttäjän vastuut ja oikeudet 

Kirjautuneen käyttäjän palvelun käytön edellytyksenä on Käyttöehtojen hyväksyminen Käyttäjää sitovaksi. Hyväksyttyään käyttöehdot Käyttäjä sitoutuu: 

  • noudattamaan tunnisteet antaneen tahon kanssa tekemiään sopimuksia ja tunnisteiden käyttöön liittyviä ehtoja. Palvelua voi käyttää vain omilla henkilökohtaisilla tunnisteilla. 
  • vastaamaan siitä, että hänen palveluun toimittamansa tiedot ovat totuudenmukaisia ja palvelun käyttötarkoitusta vastaavia ja että hän ei palvelua käyttäessään aiheuta häiriötä muille käyttäjille eikä loukkaa muiden käyttäjien eikä Palveluntarjoajan oikeuksia. 
  • vastaamaan henkilöllisyytensä paljastumisesta tilanteessa, jossa Käyttäjä liittää Palveluun linkkejä esimerkiksi ulkopuolisiin palveluihin. 
  • vastaamaan kaikista hänelle Palvelun käytöstä aiheutuvista omista käyttökustannuksista (esim. Internet-verkon käyttömaksut, mahdolliset puhelumaksut). 
  • henkilötietoihin liittyvät oikeudet on kuvattu Palvelun Tietosuojaselosteessa (linkki sivun alhaalla)

Mahdollisen organisaation edustajan roolissa: 

  • Käyttäjä vastaa Suomi.fi-valtuutuksen huolimattomasta käytöstä johtuvista virheistä tai väärinkäytöksistä. 
  • Käyttäjä on vastuussa Palveluun toimittamansa aineiston todenmukaisuudesta ja asianmukaisuudesta sekä siitä ettei aineisto loukkaa hyvää tapaa, lakia (mm. syrjinnän tai sukupuolen perusteella) tai viranomaisten määräyksiä. 

Palveluntarjoajan vastuut ja oikeudet 

Palveluntarjoaja järjestää Palvelun tietoturvan yleisten hyvien käytänteiden mukaisesti ja pyrkii asianmukaisin teknisin ja hallinnollisin keinoin estämään asiattomien pääsyn tietojärjestelmiinsä. Käyttäjä on tietoinen siitä, ettei verkkoympäristön ja verkkopalvelun tietoturvallisuus ole täydellistä. 

Palveluntarjoaja pyrkii pitämään Palvelun käytettävissä ympärivuorokautisesti kaikkina viikonpäivinä, mutta ei voi vastata järjestelmän toimivuudesta eikä teknisten vikojen, huoltojen tai asennustöiden aiheuttamista katkoista, tietoliikennehäiriöistä eikä niistä mahdollisesti aiheutuvasta tiedon tms. muuttumisesta tai katoamisesta. 

Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelun mahdollisten virheiden Käyttäjälle aiheuttamista kustannuksista. Palveluntarjoaja ei myöskään ole vastuussa sellaisesta Palveluun linkitetystä materiaalista, joka on ulkopuolisten julkaisemaa. 

Palveluntarjoajalla on oikeus tilapäisesti keskeyttää Palvelu, jos se on välttämätöntä esim. Palvelun, sen teknisen muutoksen tai uudistamisen vuoksi. 

Palveluntarjoajalla on oikeus tuottaa Palvelu parhaaksi katsomallaan tavalla ja muuttaa Palvelun sisältöä. 

Palveluntarjoajalla on oikeus poistaa julkaisusta selkeästi käyttöehtojen vastainen tai häiriötilanteita synnyttävä profiili tai työpaikkailmoitus. Palveluntarjoajalla on myös oikeus häiriötilanteessa asettaa väliaikainen palvelun käytön esto. Käyttäjää kuultuaan Palveluntarjoajalla on tarvittaessa oikeus poistaa palvelun käyttöoikeus joko kokonaan tai määrätyksi ajaksi. 

Palveluntarjoaja ei vastaa Käyttäjän käyttämien laitteiden tai ohjelmien toimivuudesta ja yhteensopivuudesta palveluun. 

Palvelun metatietona käytettävä eurooppalainen ESCO-luokitus on kehitysvaiheessa ja Palveluntarjoaja ei vastaa sen toimivuudesta. 

Ylivoimainen este (force majeure) vapauttaa KEHA-keskuksen Työmarkkinatorin verkkopalveluun liittyvistä velvoitteista, mikäli se estää palveluun liittyvän suorituksen tai kohtuuttomasti haittaa sitä. Ylivoimaisena esteenä pidetään tulipaloa, räjähdystä, lakkoa tai muuta työnseisausta, viranomaisen määräystä, ulkopuolisesta johtuvaa tietoliikennehäiriötä tai muuta sen kaltaista syytä, johon ei ole kohtuudella voitu varautua ennakolta. 

Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa tai korvata nämä käyttöehdot yksipuolisesti, ei kuitenkaan siten, että palvelu muuttuisi maksulliseksi. Muutoksista tiedotetaan tässä palvelussa ennen niiden voimaantuloa ja muutokset sitovat niiden tultua voimaan kaikkia käyttäjiä. Nämä käyttöehdot tulevat voimaan 3.9.2019 ja ovat voimassa toistaiseksi. 

Palvelun käytön tekniset vaatimukset 

Palvelua (kokeile.tyomarkkinatori.fi) voi käyttää tietokoneella tai mobiililaitteella, jossa on internetselain ja yhteys internetiin. Internetselaimen tulee tukea TLS V1.1 tai uudempaa salausta, sallia evästeiden (cookiet) ja JavaScriptin käyttö. Palvelu on suunniteltu ja testattu toimivaksi yleisimmillä selainten ja käyttöjärjestelmien yhdistelmillä. 

Palvelun on testattu toimivan yleisimmillä mobiililaitteilla (iPad-, iPhone- ja Android-puhelimet ja -tabletit sekä Windows-tabletti). 

Kirjautuneen käyttäjän yhteys katkeaa ja tallentamattomat tiedot häviävät, jos samalla sivulla viivytään yli 30 minuuttia. Aika alkaa alusta sivua vaihdettaessa. 

Käyttämällä Kirjaudu ulos -painiketta katkaiset suojatun yhteyden. Tyhjennä selaimen välimuisti ja sulje kaikki selainikkunat. Selainohjelmat käyttävät välimuistia nopeuttaakseen kerran ladattujen sivujen uudelleen esittämistä (cookies). Selainohjelma tallentaa käyttämäsi sivut koneen välimuistiin, josta ne löytyvät esimerkiksi selaimen takaisin-painikkeen avulla, kun joku toinen käyttää samaa konetta. 

Palveluntarjoaja ei vastaa tietoliikenneyhteyksien saatavuudesta, suorituskyvystä tai toimivuudesta. Palvelun käytettävyydessä saattaa olla ennalta ilmoittamattomia katkoja. 

Evästeiden käyttö 

Palvelussa (kokeile.tyomarkkinatori.fi) käytetään evästeitä (engl. cookies). Evästeiden avulla Palveluntarjoaja pyrkii parantamaan sivuston sisältöä ja käytettävyyttä.   

Eväste on pieni tekstitiedosto, joka tallentuu käyttäjän tietokoneelle ja tallentaa tietoa Käyttäjän käynnistä www.tyomarkkinatori.fi-sivustolla.   

Evästeisiin tallennetaan vain istunnon ID. Sisään- ja uloskirjautumisen yhteydessä siihen lisäksi liitetään muita tietoja vain kirjautumisiin liittyen. Työmarkkinatorin verkkopalveluun ei voi kirjautua ilman evästettä.   

Evästeiden käyttö ei tallenna mitään tietoa, jonka perusteella käyttäjät voitaisiin tunnistaa. Eväste ei vaikuta tietoturvaan, eikä se voi levittää viruksia tai haittaohjelmia.  

Rekisteritiedot ja niiden käyttö 

Työmarkkinatorin kirjautumista vaativan osion Käyttäjän tulee antaa Palvelun käytön edellyttämät tarpeelliset tiedot käyttääkseen Palvelua. Käyttäjän henkilötiedot tallennetaan Palvelun asiakasrekisteriin. Palveluntarjoaja käsittelee Käyttäjän henkilötietoja Käyttöehtojen, Palvelun tietosuojaselosteen sekä yksityisyydensuojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti. 

Hinnat 

Palvelun käyttö on veloituksetonta Käyttäjälle ja muille osapuolille. 

Asiakasviestintä ja suoramarkkinointi 

Palveluntarjoajalla ei ole oikeutta suoramarkkinointiin, mutta Palveluntarjoajalla ja Palvelun kehittämisestä vastaavalla kolmannella osapuolella on oikeus ottaa Käyttäjään yhteyttä liittyen Palveluun Käyttäjän antaessa siihen erillisen suostumuksen. 

Käyttöehtojen muuttaminen 

Palveluntarjoaja kehittää Työmarkkinatoria jatkuvasti, mistä johtuen Palvelun sisältö voi muuttua. Palveluntarjoaja on oikeutettu muuttamaan näitä käyttöehtoja ilmoitettuaan muutoksista Palvelun verkkosivuilla ennen muutosten voimaantuloa. 

Mikäli Käyttäjä ei hyväksy uusia käyttöehtoja, on Käyttäjällä oikeus lopettaa Palvelun käyttö ja pyytää tietojensa poistamista Palvelusta. 

Sovellettava lainsäädäntö 

Näihin Käyttöehtoihin ja näiden käyttöehtojen tarkoittamiin Palveluihin sekä Palvelusta mahdollisesti tehtyyn sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. 

Yhteystiedot 

KEHA-keskus / Palveluntarjoaja

Tietosuojaseloste

Muut käyttöehdot