Ulkomaalaisen henkilön työnteon ehtojen selvittäminen työntekijän oleskelulupa-asiassa TE-toimisto

TE-toimisto arvioi, onko Euroopan ulkopuolelta tapahtuvalle rekrytoinnille perusteita ja antaa osapäätöksen työntekijän oleskelulupa-asiassa.

Suomessa työskentelevä ulkomaalainen henkilö tarvitsee työntekijän oleskeluluvan, jos työskentely ei ole mahdollista muulla oleskeluluvalla tai ilman oleskelulupaa. Jos työntekijällä on Suomen myöntämä muu oleskelulupa, se voi sisältää oikeuden työntekoon, jolloin työskentelyä varten ei tarvita erikseen työntekijän oleskelulupaa.

Oleskelulupaa eivät tarvitse EU-kansalaiset eivätkä Norjan, Islannin, Liechtensteinin ja Sveitsin kansalaiset.

TE-toimisto antaa työntekijän oleskelulupa-asiassa osapäätöksen, ennen kuin Maahanmuuttovirasto päättää luvan myöntämisestä lopullisesti. TE-toimisto arvioi osapäätöksessään, onko ulkomaisen työvoiman käytölle olemassa perusteita.

Myönnetty työntekijän oleskelulupa oikeuttaa ulkomaalaisen työntekijän työskentelemään Suomessa yhdellä tai useammalla ammattialalla. Lupa myönnetään vain poikkeustapauksissa ainoastaan tietyn työnantajan palveluksessa tapahtuvaa työtä varten. Lupa myönnetään tilapäisenä tai jatkuvana oleskelulupana. Työ- ja elinkeinotoimisto ratkaisee hakemuksessa annettujen tietojen perusteella, onko työnteko tilapäistä vai jatkuvaa.

TE-toimiston osapäätöksen jälkeen hakemuksen käsittely siirtyy Maahanmuuttovirastolle. Maahanmuuttoviraston päätöksen jälkeen molemmat päätökset annetaan tiedoksi hakijalle. Työnantaja saa tiedoksi vähintään TE-toimiston tekemän osapäätöksen.

Päätöksiin voi hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen, ohje valituksen tekemiseen toimitetaan päätöksen liitteenä.

Työnantajana tai toimeksiantajana voit ulkomaalaisen työntekijän rekrytointia harkitessasi saada työ- ja elinkeinotoimistolta maksuttoman ennakkotiedon työntekijän oleskeluluvan myöntämisen edellytyksistä.

Osapäätöksessään TE-toimisto arvioi seuraavia asioita:

  • Onko avoinna olevaan työpaikkaan kohtuullisessa ajassa saatavissa sopivia työntekijöitä EU/ETA-alueelta? Arvioinnissa huomioidaan myös muut alueelliseen työmarkkinatilanteeseen vaikuttavat tekijät, kuten ELY-keskusten laatimat alueelliset linjaukset ulkomaisen työvoiman käytön edellytyksistä. TE-toimisto voi edellyttää työpaikan ilmoittamista avoimeksi omiin työnvälityspalveluihinsa ja Euroopan maiden välillä työpaikkailmoituksia välittäviin EURES-palveluihin. Perusteita työntekijän oleskeluluvan myöntämiselle ei ole, jos omalta työmarkkina-alueelta on työntekijöitä rekrytoitavissa kohtuullisessa ajassa.
  • Ovatko tarjotun työsuhteen ehdot Suomen työlainsäädännön ja mahdollisesti sovellettavan alakohtaisen yleissitovan työehtosopimuksen mukaisia? Ulkomaalaisen työsuhteiden ehtojen on vastattava suomalaisiin työntekijöihin samalla alalla noudatettavaa käytäntöä kaikin tavoin, myös palkkauksen osalta. Myös ulkomaisen työnantajan Suomeen lähettämiin työntekijöihin on sovellettava Suomessa suoritettavassa työssä vähintään Suomen työlainsäädännön ja alan palkkauksen tasoa.
  • Onko työnantajalla realistiset edellytykset huolehtia työnantajavelvoitteistaan? Asian arvioimiseksi TE-toimisto voi pyytää lisäselvityksiä, kuten todistuksen verojen maksamisesta, vakuutustodistuksen hoidetuista lakisääteisistä vakuutusmaksuista, palkkatodistuksia, tiedon työnantajan työkohteista Suomessa tai tilintarkastajan lausunnon yrityksen palkanmaksukyvystä.

Työntekijän edellytyksiä arvioidessaan TE-toimisto varmistaa, että työntekijällä on työn mahdollisesti vaatima koulutus ja luvat. TE-toimiston on myös vakuututtava siitä, että työntekijän toimeentulo Suomessa on turvattu ansiotyöllä työntekijän oleskeluluvan voimassaoloaikana.

Työntekijä hakee itse oleskelulupaa Maahanmuuttovirastolta. Työnantajana osallistut luvan hakemiseen antamalla tietoja työsuhteesta. Jos työntekijäsi hakee oleskelulupaa verkossa, voit täydentää työntekijän hakemukseen tiedot työstä ja yrityksestäsi työnantajan Enter Finland -palvelussa.

Täytä lomake ja valitse nimeksi Liite työntekijän oleskelulupahakemukseen. Täytä lomake kaikilta osin huolellisesti. Allekirjoittamalla lomakkeen vakuutat siinä olevat tiedot oikeiksi. Toimita lomake oleskeluluvan hakijalle. Jos työntekijällä on useita työnantajia, jokaisen työnantajan on ilmoitettava tiedot työsuhteesta omana liitteenään.

Työnantajana tai toimeksiantajana voit myös pyytää maksutta ennakkotietoa työntekijän oleskeluluvan myöntämisen edellytyksistä, kun harkitset työntekijän palkkaamista ulkomailta. Täytä lomake ja valitse nimeksi Hakemus ennakkotiedon saamiseksi. Toimita lomake siihen työlupa-asioita käsittelevään TE-toimistoon, jonka alueella työnteko tapahtuu.

Kaakkois-Suomen TE-toimiston työlupapalvelut

Kaakkois-Suomen TE-toimisto käsittelee keskitetysti työntekijän oleskelulupa-asiat useiden ELY-keskusten alueilla.

Yhteystiedot

+358 295042006
Jonotus on maksullista.

Aukioloajat

ma-pe: 09:00-11:00

Pirkanmaan TE-toimiston työlupapalvelut

Pirkanmaan TE-toimisto käsittelee keskitetysti työntekijän oleskeluluvan osaratkaisut useiden ELY-keskusten alueilla.

Yhteystiedot

+358 295045502
Jonotus on maksullista.

Aukioloajat

ma-pe: 09:00-11:00

Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston työlupapalvelut

Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto käsittelee keskitetysti työntekijän oleskeluluvan osaratkaisut useiden ELY-keskusten alueilla.

Yhteystiedot

+358 295029506
Jonotus on maksullista.

Aukioloajat

ma-pe: 09:00-11:00

Uudenmaan TE-toimiston työlupapalvelut

Uudenmaan TE-toimisto käsittelee keskitetysti työntekijän oleskeluluvan osaratkaisut Uudenmaan ELY-keskuksen alueella.

Yhteystiedot

+358 295040019
Jonotus on maksullista.

Aukioloajat

ma-pe: 09:00-11:00

Kielet: suomi ja ruotsi
Toteuttaja: Pirkanmaan TE-toimisto Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto Uudenmaan TE-toimisto Kaakkois-Suomen TE-toimisto
Maksullisuus: maksuton

Päivitetty: