Lomautan tai irtisanon henkilöstöä

Tuotannolliset ja taloudelliset syyt voivat johtaa lomautuksiin tai irtisanomisiin. Työsuhde voi päättyä myös muista syistä. Lue YT-neuvotteluista, lomautuksesta, irtisanomisesta sekä niiden vaihtoehdoista.

Jos yrityksesi taloudellinen tilanne on ajautumassa huonoon jamaan, on irtisanominen tai lomauttaminen varmasti ensimmäisiä mieleen tulevia ratkaisuja. Vaihtoehtoihin kannattaa kuitenkin aina tutustua, etenkin jos ahdinko näyttää vain väliaikaiselta.

Työaikajärjestelyillä, kuten työaikapankilla, voit säännöstellä työaikaa ja luoda joustavuutta kausiluonteiseen työhön. Tällöin kiireisinä aikoina voit työllistää työntekijöitäsi enemmän ja tätä kautta kerryttää heille palkallista vapaata hiljaisempaa kautta varten. Kiireisinä aikoina työntekijöiden jaksamisesta on pidettävä erityistä huolta.   

Vuosiloman siirrolla voit myös mahdollisesti välttää irtisanomisen tai lomauttamisen. Muista kuitenkin neuvotella tilanteesta ensin työntekijän kanssa.   

Täydentävällä koulutuksella voit taas kehittää työntekijöitäsi ja antaa mahdollisuuksia vastaamaan muuttuvaa työympäristöä. Keskustele työntekijän kanssa hänen kiinnostuksesta koulutukseen ja sen mahdollisesti tuomiin työtehtävämuutoksiin ennen kuin teet koulutuspäätöksiä.   

Muun työn tarjoaminen on laissakin määritelty velvoite ennen irtisanomista. Työnantajana sinun tulee aina selvittää, olisiko yrityksessäsi toista avointa tehtävää irtisanottavalle tekijälle. Olet myös velvoitettu järjestämään mahdollista lisäkoulutusta uuteen tehtävään, jos tämä on kohtuullista sekä sinun että työntekijän näkökulmasta.   

  

Yhteistoimintaneuvottelut eli yt-neuvottelut koskevat työnantajan ja henkilöstön välistä yhteistä toimintaa, jonka tavoitteena on kehittää henkilöstön mahdollisuuksia vaikuttaa työolosuhteisiin.

Käytännössä yt-neuvottelut yhdistetään kuitenkin usein tilanteisiin, jossa henkilöstöä on vähennettävä.

Työnantaja: jos säännöllisessä palveluksessasi on vähintään 20 työntekijää ja edessäsi on henkilöstöön ja töiden järjestelyihin vaikuttavia muutoksia, liiketoiminnan luovutus tai työntekijöiden irtisanomisiin tai lomauttamiseen mahdollisesti johtavia toimia, sinua koskee lain mukainen neuvotteluvelvoite.   

Yt-neuvottelut ovat työnantajan ja henkilöstön välisiä, ja usein kummallakin osapuolella on erillinen edustaja. Neuvotteluihin kuuluu tarkkojakin määräaikoja, joiden rikkominen voi johtaa hyvitysmaksuihin tai sakkoihin. Tutustu tarkkaan yt-neuvottelutilanteeseen koskevaan ohjeistukseen. 

Jos olet alle 20 henkilön työnantaja, ei yt-neuvottelulainsäädäntö koske sinua, mutta työnantajan pitää ennen irtisanomista antaa työntekijöille selvitys irtisanomisen syistä ja vaihtoehdoista, sekä kerrottava heille saatavilla olevista TE-toimistojen työvoimapalveluista.  

Aiheesta muualla

Palvelut

Jos työaikajärjestelyt tai lisäkoulutukset eivät ratkaise yrityksesi haastavaa tilannetta, voit välttää pysyvät irtisanomiset lomauttamalla henkilökuntaa. Tällöin työntekijän työnteko sekä palkanmaksu päättyvät, mutta työsuhde ei.

Lomauttaminen on väliaikaista ja tarvitset siihen pätevän syyn, joka voi olla joko 

  • taloudellinen tai tuotannollinen tilanne  
  • mahdollisuus tarjota työtä on huonontunut väliaikaisesti eikä työntekijää voi kouluttaa  

Voit lomauttaa vain vakituisia työntekijöitä tai näiden sijaisina toimivia määräaikaisia.  Jos mahdollisuus tarjota työtä on heikentynyt väliaikaisesti, lomautus saa kestää enintään 90 päivää. Huomaa kuitenkin, ettei lomautuksen tarvitse olla kokoaikaista: myös päivittäistä tai viikottaista työaikaa voi lyhentää.   

Työnantajana sinun on ilmoitettava lomautuksesta sitä koskevalle henkilöstölle vähintään kaksi viikko aikaisemmin. Lisäksi sinun tulee tehdä kirjallinen selvitys lomautuksen syistä ja kestosta.  Lue lisää lomauttamista koskevista velvollisuuksista ja katso valmis lomake Työsuojelun verkkosivuilta.

Lue lisää

Aiheesta muualla

Muutosturva astuu kuvioihin siinä vaiheessa, kun sinun on irtisanottava työntekijöitä tuotannollisista ja taloudellisista syistä. Muutosturva on palvelu, joka tarjoaa tukea irtisanomistilanteessa olevalle.

Muutosturvan tavoite on auttaa irtisanottua työntekijää eteenpäin ja tehdä muutostilanteesta sinullekin helpompi. Toimintamalliin sisältyy tehostunutta tiedostusta, yhdessä henkilöstön kanssa tehty toimintasuunnitelma ja mahdollisuus auttaa irtisanottua eteenpäin.  

Työnantajana sinulla on velvollisuus ilmoittaa YT-neuvotteluiden käynnistämisestä TE-toimistoon. Muutosturvaan sisältyy myös muita velvollisuuksia sinulle työnantajana. Velvollisuudet riippuvat siitä, paljonko irtisanottavia on ja montako henkilöä sinulla on palveluksessasi. 

Henkilöstön määrän vaikutus 

Jos palveluksessasi on säännöllisesti vähintään 30 henkilöä, irtisanotuille on tarjottava tilaisuus osallistua työnantajan kustantamaan työllistymistä edistävään valmennukseen tai koulutukseen joko irtisanomisaikana tai työttömyyden alkuvaiheessa. Tämä koskee yhdenjaksoisesti vähintään viisi vuotta palveluksessasi olleita. 

Irtisanottavien määrän vaikutus  

Kun irtisanottavia on yli kymmenen, sinun on valmisteltava työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma yhdessä henkilöstön kanssa.   

Kun irtisanottavia on alle kymmenen, YT- menettelyssä on esitettävä tavat, jotka tukevat työntekijöitä irtisanomisaikana hakeutumaan muuhun työhön, koulutukseen sekä TE-palveluihin. 

Palvelut

Neuvonta ja tuki irtisanomistilanteessa

Neuvonta henkilöstöön liittyvissä muutostilanteissa

Aiheesta muualla

TE-toimiston muutosturva-asiantuntijat (te-palvelut.fi)

Työsuhteen päättymiseen liittyvät käytännöt riippuvat siitä, onko työsuhde jatkuva vai määräaikainen ja onko irtisanova osapuoli työntekijä vai työnantaja.

Työnantaja - jos sinun tulee irtisanoa vakituisessa työsuhteessa oleva työntekijä, sinulla tulee olla perusteltu syy irtisanomiseen. Muista myös irtisanomisaika, joka määräytyy irtisanottavan työsuhteen pituudesta. Sinun on myös kuultava työntekijää ennen kuin päätät työsuhteen. 

Määräaikainen työsuhde päättyy lähtökohtaisesti ennalta sovittuna ajankohtana tai kun työsopimuksen kattavat työt on saatu tehtyä. Irtisanominen kesken työsuhteen on mahdollista myös määräaikaisessa työsuhteessa, jos olette sopineet siitä työntekijän kanssa joko työsopimuksessa tai työsuhteen aikana. 

Työsuhteen purkaminen voi tulla kyseeseen, jos työntekijä on rikkonut velvoitteitaan vakavasti. Purun yhteydessä työsuhde loppuu välittömästi ilman irtisanomisaikoja. Koeaikana tehtävään työsuhteen purkuun et tarvitse erillistä syytä. Lue kattavat ohjeet työsuhteen päättymistilanteisiin Työsuojelun verkkosivuilta ja tutustu myös tarkemmin velvollisuuksiisi työnantajana.

Lue lisää

Aiheesta muualla