Työmarkkinatorille rakentuu digitaalinen työelämän ekosysteemi

Blogi

Työmarkkinatorista rakentuu tulevaisuuden työelämäpalvelu, jonka visiona on tarjota oikeat palvelut, oikeille asiakkaille, oikeaan aikaan ja oikean toimijan kautta. Vision kannalta keskeisessä roolissa on Työmarkkinatorille rakentuva digitaalinen työelämän ekosysteemi.

TMT blogi Kouki Sointu_edited

Yhteiskunnallisessa keskustelussa ekosysteemillä tarkoitetaan yleensä yritysten, yrittäjien, tutkimuksen, julkishallinnon sekä kolmannen sektorin toimijoiden välille rakentuvia keskinäisriippuvuuden verkostoja. Ekosysteemit yhdistävät toimijoita yli yhteiskunnan sektorirajojen ja tarjoavat mahdollisuuksia yhteistyöhön, joka edistää yhteiskunnallisiin ja elinkeinorakenteen muutoksiin liittyvien uusien ratkaisu- ja liiketoimintamallien löytymistä.

Globaalit ja yhteiskunnalliset muutosilmiöt, kuten digitalisaatio, haastavat myös perinteistä työelämää. Tämä näkyy esimerkiksi siinä, että perinteisiä työtehtäviä katoaa ja uudenlaisia syntyy. Työmarkkinatorin ekosysteemi eli yhteistyökumppaniverkosto vastaa työelämän muutokseen tuomalla yhteen julkisen ja yksityisen työnvälityksen sekä yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin toimijat, jotka tarjoavat työelämän ja osaamisen kehittämisen palveluita.

Ekosysteemi tuo yhteen työelämän palveluntarjoajat

Ekosysteemi tuo yhteen työelämän toimijoita yli sektorirajojen ja kannustaa uusien yhteistyösuhteiden syntymiseen. Yhteistyökumppanit saavat tulevaisuudessa käyttöönsä työelämään liittyvää tilastotietoa ja dataa, jota voi hyödyntää esimerkiksi uusien palveluiden kehittämisessä. Työmarkkinatorin ekosysteemin mahdollistaman yhteistyön ja tiedonvaihdon on tarkoitus tarjota ainutlaatuiset lähtökohdat uusien liiketoimintamahdollisuuksien löytymiselle, innovaatioyhteistyölle ja työelämän uusille kumppanuuksille.

Ekosysteemin toimijat eli Työmarkkinatorin yhteistyökumppanit voivat tuoda omat palvelunsa Työmarkkinatorille käyttäjien löydettäväksi. Palvelut saavat näkyvyyttä henkilö- ja yritysasiakkaiden keskuudessa ja tulevaisuudessa tilannelähtöiset kokonaisuudet ja käyttäjille räätälöidyt palveluehdotukset mahdollistavat näkyvyyden juuri oikeassa kohderyhmässä.

Ekosysteemin ansiosta Työmarkkinatori ei siis ole ainoastaan töiden ja tekijöiden kohtaamispaikka, vaan käyttäjät löytävät samasta paikasta myös tilanteeseensa sopivat työelämään ja osaamiseen kehittämiseen liittyvät palvelut. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että henkilöasiakkaat löytävät Työmarkkinatorilta tukea ja palveluita esimerkiksi työnhakuun, urasuunnitteluun ja oman osaamisensa kehittämiseen. Työnantajat taas löytävät työnhakijoiden lisäksi palveluita esimerkiksi työyhteisön osaamisen kehittämiseen sekä tukea rekrytointiin ja henkilöstönsä työhyvinvointiin.

Ekosysteemiä lähdetään nyt aktiivisesti rakentamaan - mitä tämä käytännössä tarkoittaa?

Työmarkkinatorin visio on kunnianhimoinen ja sitä kohti mennään askel kerrallaan. Ekosysteemin rakentumisen osalta olemme nyt ottamassa ensimmäisiä askeleita. Yhteistyökumppaneita on tällä hetkellä jo yli 50 ja määrä kasvaa viikoittain. Verkoston kasvattaminen on yksi ensimmäisistä askeleita ainutlaatuisen ekosysteemin rakentamisessa. Yhtä tärkeässä roolissa on kuitenkin myös verkoston toiminnan kehittäminen ja toimijoiden välisen vuoropuhelun mahdollistaminen.

Ekosysteemiä kehitetään yhdessä sen toimijoiden kanssa ja se rakentuu yhteisen tavoitteen mukaisesti. Se, millaiseksi ekosysteemin toiminta pitkällä tähtäimellä muodostuu, riippuu pitkälti verkoston toimijoista itsestään. Me toivomme, että toimijoiden välille muodostuu erilaisia vuorovaikutussuhteita, jotka edistävät uusien palvelukokonaisuuksien syntymistä, töiden ja tekijöiden kohtaamista ja hyödyttävät sekä ekosysteemin toimijoita että Työmarkkinatorin käyttäjiä. Tämä mahdollistaisi entistä paremmin muuttuvan työelämän haasteisiin vastaamisen.

Toivotamme tervetulleiksi kaikki työelämän, yrittäjyyden ja osaamisen kehittämisen palveluja tarjoavat toimijat ja toivomme, että verkoston jäsenet ovat aktiivisesti mukana tulevaisuuden työelämäpalveluiden rakentamisessa.

Sointu Kouki
Kehittämisasiantuntija, Työmarkkinatori, KEHA-keskus

Lue lisää