Utkomst under studierna

Det finns minst lika många sätt att försörja sig under sina studier som det finns studerande. Utforska de olika alternativen, oavsett om du påbörjar dina studier som arbetslös, permitterad, deltidsanställd, företagare eller heltidsanställd.

När du studerar är dina möjliga inkomstkällor FPA-studiestöd, lön för arbetet eller arbetslöshetsersättning. För den som har gjort en längre karriär finns också möjlighet till vuxenutbildningsstöd eller alterneringsersättning. Andra möjligheter är exempelvis integrationsutbildning, läroavtal eller olika stipendier.

Utöver lön kan du få högst en förmån i taget. Observera att lönen kan påverka förmånsbeloppet. För studiestöd gäller inkomstgränser, för vuxenutbildningsstöd gäller biinkomstgränser och även arbetslöshetsersättningen samordnas med löneinkomster. Även alterneringsersättningen minskas med andra inkomster under alterneringsledigheten.

För att få arbetslöshetsersättning ska du ha anmält dig som arbetssökande hos TE-byrån. Som arbetssökande ska du informera TE-byrån om alla dina studier. TE-byrån kommer att utreda om dessa kan påverka arbetslöshetsersättningen. Observera dock att om du minskar din arbetstid eller säger upp dig på grund av dina studier kommer du också att förlora din rätt till arbetslöshetsersättning.

Anvisningar för kunder inom det kommunala sysselsättningsförsöket 

Om du är kund i det kommunala sysselsättningsförsöket, kontakta din hemkommun när du behöver stöd för din situation. Din hemkommun ger dig också anvisningar i frågor som gäller utbildningar och träningar. 

Studier som arbetslös

Som arbetslös kan du finansiera dina studier med antingen arbetslöshetsersättning eller med FPA-studiestöd, om dina studier varar i minst två månader. Studier hindrar dig inte från att få arbetslöshetsersättning om studierna har avtalats med TE-byrån. Arbetskraftsutbildning är avgiftsfri och man kan också få kostnadsersättning under den.

Tjänster

Studier vid sidan av deltidsarbete

Förutom deltidsarbete kan du finansiera dina studier med löneinkomst eller anpassad arbetslöshetsersättning. För studier som pågår i mer än två månader kan man också få FPA-studiestöd eller vuxenutbildningsstöd från Sysselsättningsfonden.

Studier under permittering

Under permittering har du samma möjlighet till studiefinansiering som arbetslösa. Du ska bara anmäla dig som arbetssökande på TE-byrån och informera om dina studier.

Studier som företagare

Som heltidsföretagare kan du finansiera dina studier genom inkomster från din näringsverksamhet, eller med FPA-studiestöd eller vuxenutbildningsstöd för företagare om studierna tar mer än två månader i anspråk. För deltidsföretagare gäller samma finansieringsalternativ som för arbetslösa.

Studier vid sidan av heltidsarbete

Om du arbetar på heltid kan du finansiera dina studier med din lön, vuxenutbildningsstöd, FPA-studiestöd eller alterneringsersättning. Utöver lön kan du få högst en förmån i taget. Observera att lönen kan påverka förmånsbeloppet. Studiestöd och vuxenutbildningsstöd är avsedda för studier som varar mer än två månader.

Läs mera

Tjänster

Mer information

Utkomststöd

Som studerande är du berättigad till utkomststöd till exempel när ditt studiestöd har avbrutits eller det har upphört. Du kan vara berättigar till utkomststöd också på sommaren om du inte har möjlighet att studera och inte har fått en arbetsplats. Du observerar väl att din livssituation och förmögenhet påverkar möjligheten att få utkomststöd. Utkomststödet är en stödform i sista hand.  

Mer information

Uppdaterad: