Jag vill förändra mitt arbetsliv

Saknar du förändring i arbetslivet? Är du intresserad av en ny karriär eller studier? På Jobmarknad berättar vi om olika alternativ så att du får en frisk fläkt i ditt arbetsliv.

Överväger du byte av yrke? På Jobbmarknaden berättar vi om vilka alternativ du kan använda för att få ett nytt lyft för din karriär

Ett yrkesbyte kan bli aktuellt flera gånger under ditt liv.Man ska dock inte springa in i det hals över huvud. Med hjälp av tjänsten Yrkesinfo kan du först bekanta dig med sysselsättningen i och karriärberättelser från olika branscher.

Om du inte behöver kasta allt omkull, utan vill helt enkelt byta arbetsuppgifter med dina nuvarande kunskaper, ta en titt på lediga jobb. Du kan också skapa en profil och låta vår artificiella intelligens att utifrån dina kunskaper föreslå jobb som du själv kanske inte kommer på att söka.

Byte av yrke behöver dock inte innebära att man byter bransch eller ens arbetsplats. Många organisationer erbjuder arbetstagare studieledighet eller organisationens egna utbildningsprogram som man kan gå vid sidan av arbetet. Att utveckla sitt kunnande på sin egen arbetsplats eller vid sidan av sitt arbete kan ge behörighet för nya arbetsuppgifter, och möjligtvis också påverka lönen.

Läs mera

Ibland är ett yrkesbyte den enda möjligheten, exempelvis om den egna branschen inte längre har arbete att erbjuda eller om du tvingas byta bransch på grund av hälsoskäl. Det finns stöd och information också för dessa situationer.

En del företag erbjuder också utbildningspaket till de som blivit uppsagda. Paketet kan förutom utbildning innehålla hjälp om yrkesval och arbetssökning.  

Läs mera

Tjänster

När du överväger dina framtida karriäralternativ kan du bekanta dig med olika yrken i Jobbmarknadens Yrkesinfo. Intervjuerna och karriärberättelserna som finns där kan också ge dig tips med tanke på din egen situation.

Utnyttja självvärderingsuppgifterna i AVO-programmet – de hjälper dig att fatta beslut och föreslår nya yrken.

Tjänster

När du har utvärderat vilket yrke som passar dig kan du ta reda på hur sysselsättningsmöjligheterna i det yrket ser ut. På Yrkesbarometern hittar du information om 200 centrala yrkens sysselsättningssituation och utvecklingsutsikter.  

Utbilda dig till ett nytt yrke

Ta reda på vilken utbildning det nya yrket kräver. Utbildningen som krävs för det nya yrket kan vara allt mellan en kort kurs och högskolestudier. Det erbjuds också utbildningsprogram som du kan genomföra på distans och vid sidan om arbetet.

Tänk på hurdana studier du har tid och energi för. Fundera också på hur en eventuell förändring av din inkomstnivå, eller flytt p.g.a. arbete, kan påverka din ekonomi.

Läs mera

Om du funderar på företagande som ett karriäralternativ, kan du delta i en företagarutbildning eller karriärträning.

Läs mera

Rådgivning

Är du vilse i yrkesdjungeln? Yrkesval- och karriärvägledningstjänster samt Utbildningsrådgivning stöder dig när du vill hitta en lämplig lösning för dig. Du kan fundera på utbildningsärenden också inom Karriärträningen. 

Tjänster

Har du yrkeskompetens som du vill utveckla? Att utnyttja och därmed utveckla ditt nuvarande kunnande kan hjälpa dig åt rätt riktning i din karriär eller ditt yrke. 

På Jobbmarknad hittar du tips på hur du kan utveckla dina nuvarande kunskaper och färdigheter.

Identifiera din kompetens

Vet du redan allt du kan? Med hjälp av en kompetenskartläggning kan du lära dig mer om dig själv och vilka kunskaper det lönar sig att utveckla.   

Mer information

Komplettera studier och examina

Vid högskolor är det också möjligt att avlägga studier som kompletterar tidigare högskoleexamina och som baserar sig på tidigare kompetens. De här studierna går också ofta att kombinera med arbete.

Mera information

Lärande i arbete

Lär du dig bättre genom att göra saker? Lärande i arbete kan vara ett alternativ för dig. Det finns olika sätt att lära sig och studera i arbetet.

Läroavtal

Läroavtal är utbildning som sker på arbetsplatsen. Du får alltså en examen genom att arbeta. I läroavtalet ingår också teoridagar vid en läroanstalt. Kontakta arbets- och näringsbyrån för att utreda dina möjligheter att få lönesubvention för läroavtalsutbildningen.

Arbetsprövning

Om du vill pröva på om en viss bransch passar dig eller hurdana arbetsuppgifter som ingår i ett visst yrke kan du söka till arbetsprövning genom arbets- och näringsbyrån. Arbetsprövningen är avsedd för arbetslösa och personer i deltidsarbete.

Arbetspraktik

Arbetspraktik är en viktig del av de flesta yrkesinriktade studierna och högskolestudierna. Då får du för första gången utnyttja teorin i praktiken. Det lönar sig att lägga ner tid på att välja en lämplig plats, eftersom du eventuellt kan få in foten mellan dörren.

Trainee-program

Om du skulle villa komma framåt i din egen organisation ska du ta reda på om din arbetsplats erbjuder möjligheten till ett trainee-program.

Lönesubvention

Om det har varit svårt för dig att sysselsätta dig på grund av brister i din kompetens kan du eventuellt sysselsättas med hjälp av lönesubvention och utveckla din yrkeskompetens genom praktiskt arbete. Du kan ansöka om ett lönesubventionskort från arbets- och näringsbyrån och berätta för potentiella arbetsgivare att du hämtar en del av lönen med dig.

Tjänster

Läs mera

Arbetskraftsutbildning

Genom företagarkursen som ordnas som arbetskraftsutbildning kan man inleda företagsverksamhet med låg tröskel. Man kan också avlägga en yrkesexamen eller delar av den som arbetskraftsutbildning.  De populära FEC-utbildningsprogrammen är också populära arbetskraftsutbildningar. Arbetskraftsutbildningar erbjuds i första hand för arbetslösa.

Tjänster

Kompetensutveckling för arbetslösa

Om du vill dra nytta av möjligheten att utveckla din kompetens under din arbetslöshetsperiod kan du bekanta dig med frivilliga studier. Eller om du bara saknar en liten del av din examen eller är intresserad av en kort kompletterande kurs, till exempel en taxikurs, kan du bekanta dig med kortvariga studier med arbetslöshetsförmån.

Tjänster

Tjänster som Jobbmarknads samarbetspartner erbjuder

Har du tappat kursen i studiernas stormiga vindar? Vi har samlat ihop information om olika studiesätt på Jobbmarknad.  

Genom att studera kan du avlägga en helt ny examen, avlägga en delexamen eller skaffa dig tilläggskompetenser. Genom arbetskraftsutbildning kan du studera till en ny yrkesexamen eller en del av den. Du kan studera på basis av din nuvarande kompetens eller byta riktning helt.

Nuförtiden betyder studier sällan att man sitter i en pulpet, utan det finns flera olika sätt att studera. Sådana är till exempel distans- eller närstudier, flerformsstudier samt självständiga studier. Du kan till och med lära dig ett nytt språk eller att spela ett instrument med hjälp av en applikation på din smarttelefon.

Ett helt liv av lärande – beroende på situationen kan studera på heltid, vid sidan av arbetet eller under en arbetslöshetsperiod. Om du till exempel ska integreras eller är sjukledig, pensionerad eller föräldraledig kan påverka dina möjligheter att studera, men i alla situationer är det dock möjligt att studera någonting och på något sätt.

Tjänster

Läs mer

Mer information

Studier vid sidan om arbetet

Om du är anställd är du kanske intresserad av olika flerformsstudier och kurser samt möjligheten att studera på alternerings- eller studieledighet. Syftet med flerformsstudier är att de kan genomföras vid sidan om studierna, så att det ordnas mindre närundervisning som mest äger rum på kvällar och veckoslut.

Praxisen för studieledigheter varierar från arbetsplats till arbetsplats, så det lönar sig att diskutera ämnet med sin arbetsgivare.

Tjänster

Läs mer

Mer information

Studier som arbetslös

Om du är arbetslös har du många olika möjligheter att utveckla din kompetens eller pröva på något helt nytt. Om du är en arbetslös arbetssökande är det viktigt att du kommer överens om studier med din lokala arbets- och näringsbyrå före du inleder studierna

Mer infomation

Tjänster

Det finns minst lika många sätt att försörja sig under sina studier som det finns studerande. Utforska de olika alternativen, oavsett om du påbörjar dina studier som arbetslös, permitterad, deltidsanställd, företagare eller heltidsanställd.

När du studerar är dina möjliga inkomstkällor FPA-studiestöd, lön för arbetet eller arbetslöshetsersättning. För den som har gjort en längre karriär finns också möjlighet till vuxenutbildningsstöd eller alterneringsersättning. Andra möjligheter är exempelvis integrationsutbildning, läroavtal eller olika stipendier.

Utöver lön kan du få högst en förmån i taget. Observera att lönen kan påverka förmånsbeloppet. För studiestöd gäller inkomstgränser, för vuxenutbildningsstöd gäller biinkomstgränser och även arbetslöshetsersättningen samordnas med löneinkomster. Även alterneringsersättningen minskas med andra inkomster under alterneringsledigheten.

För att få arbetslöshetsersättning ska du ha anmält dig som arbetssökande hos TE-byrån. Som arbetssökande ska du informera TE-byrån om alla dina studier. TE-byrån kommer att utreda om dessa kan påverka arbetslöshetsersättningen. Observera dock att om du minskar din arbetstid eller säger upp dig på grund av dina studier kommer du också att förlora din rätt till arbetslöshetsersättning.

Anvisningar för kunder inom det kommunala sysselsättningsförsöket 

Om du är kund i det kommunala sysselsättningsförsöket, kontakta din hemkommun när du behöver stöd för din situation. Din hemkommun ger dig också anvisningar i frågor som gäller utbildningar och träningar. 

Studier som arbetslös

Som arbetslös kan du finansiera dina studier med antingen arbetslöshetsersättning eller med FPA-studiestöd, om dina studier varar i minst två månader. Studier hindrar dig inte från att få arbetslöshetsersättning om studierna har avtalats med TE-byrån. Arbetskraftsutbildning är avgiftsfri och man kan också få kostnadsersättning under den.

Tjänster

Studier vid sidan av deltidsarbete

Förutom deltidsarbete kan du finansiera dina studier med löneinkomst eller anpassad arbetslöshetsersättning. För studier som pågår i mer än två månader kan man också få FPA-studiestöd eller vuxenutbildningsstöd från Sysselsättningsfonden.

Studier under permittering

Under permittering har du samma möjlighet till studiefinansiering som arbetslösa. Du ska bara anmäla dig som arbetssökande på TE-byrån och informera om dina studier.

Studier som företagare

Som heltidsföretagare kan du finansiera dina studier genom inkomster från din näringsverksamhet, eller med FPA-studiestöd eller vuxenutbildningsstöd för företagare om studierna tar mer än två månader i anspråk. För deltidsföretagare gäller samma finansieringsalternativ som för arbetslösa.

Studier vid sidan av heltidsarbete

Om du arbetar på heltid kan du finansiera dina studier med din lön, vuxenutbildningsstöd, FPA-studiestöd eller alterneringsersättning. Utöver lön kan du få högst en förmån i taget. Observera att lönen kan påverka förmånsbeloppet. Studiestöd och vuxenutbildningsstöd är avsedda för studier som varar mer än två månader.

Läs mera

Tjänster

Mer information

Utkomststöd

Som studerande är du berättigad till utkomststöd till exempel när ditt studiestöd har avbrutits eller det har upphört. Du kan vara berättigar till utkomststöd också på sommaren om du inte har möjlighet att studera och inte har fått en arbetsplats. Du observerar väl att din livssituation och förmögenhet påverkar möjligheten att få utkomststöd. Utkomststödet är en stödform i sista hand.  

Mer information

Att studera är inte endast för unga. Även som vuxen kan du utveckla dina yrkeskunskaper eller studera någonting helt nytt.

Sysselsättningsfondens vuxenutbildningsstöd kan vara en lösning att försäkra din utkomst under dina studier. 

Om du uppfyller kraven för vuxenutbildningsstödet har du möjlighet till examensinriktade studier, att avlägga delar av en examen samt yrkesinriktad tilläggsutbildning i Finland.  

Under stödtiden ska du vara på studieledighet eller annan oavlönad ledighet.  Om du vill arbeta under dina studier eller har andra inkomster kan du få jämkad vuxenutbildningsstöd för att stöda din utkomst. 

Du har möjlighet att få vuxenutbildningsstöd även som företagare. 

På Åland följs landskapets egna studiestödslagar. 

Lär du dig genom att göra? Genom en läroavtalsutbildning kan du avlägga en yrkesinriktad examen eller delar av examen.

Läroavtal innebär att utbildningen i huvudsak sker på en arbetsplats. Du får alltså en examen genom att arbeta. Om det behövs kan utbildningen kompletteras till exempel med studier vid en läroanstalt. Utbildningen är vanligtvis avgiftsfri och under läroavtalstiden får du lön enligt kollektivavtal.

Ett läroavtal utgör en visstidsanställning som ingås mellan utbildningens anordnare, den studerande och arbetsplatsen. Den läroavtalsstuderande ska vara minst 15 år och den veckovisa arbetstiden ska vara minst 25 timmar.

Att hitta en lämplig plats

För ett läroavtal krävs en arbetsplats, som den läroavtalsstuderande ska hitta själv. Om du är arbetssökande kan du söka efter tillgängliga läroavtalsjobb bland lediga tjänster hos TE-byrån eller kontakta arbetsplatser som intresserar dig. Om du arbetar kan du fråga din arbetsgivare om du kan genomföra läroavtalsutbildningen på din nuvarande arbetsplats. När det finns en arbetsplats, kontakta din närmaste läroavtalsanordnare.

Utbildningsanordnaren säkerställer att arbetsplatsen är lämplig som inlärningsmiljö. Samtidigt bedöms arbetsplatsens säkerhet för den studerande. En ansvarig handledare utses på arbetsplatsen. Om det finns förutsättningar för att anordna utbildningen kan ett läroavtal ingås.

Studieplanering

Den studerande, arbetsgivaren och utbildningsanordnaren planerar läroavtalsutbildningens innehåll tillsammans. Den studerandes behov av kompetens bedöms och tidigare förvärvad kompetens beaktas. Till den personliga utvecklingsplanen för kunnandet (PUK), som bifogas läroavtalet, antecknas arbetsuppgifterna, studierna, proven och handledningsåtgärderna.

Försörjning under läroavtalsutbildningen

  • I första hand får läroavtalsstuderande lön.
  • Om arbetsgivaren inte betalar dig lön för den tid du har teoristudier kan du också för denna tid få ekonomiskt stöd. 
  • Om du är arbetslös arbetssökande, bör du utreda dina möjligheter till lönestöd under läroavtalsutbildningen i TE-byrån. 

Läs mera

Tjänsten

Mer information

Sätten att arbeta förändras och öppnar nya möjligheter för dig att sysselsätta dig själv. Utöver traditionellt lönearbete och företagande kan du också sysselsätta dig exempelvis som lättföretagare, stipendiemottagare, frilansare, närståendevårdare eller yrkesidrottare, eller i ett arbetsandelslag eller kanske som frivilligarbetare. De olika sätten erbjuder också alternativ då du förbereder dig på förändringar i arbetslivet.

kuvituskuva

Det finns många sätt att sysselsätta dig själv. Du kan samla in din utkomst samtidigt eller turvis från flera olika källor. Du kan till exempel vid sidan av lönearbete eller studier arbeta deltid som företagare, och ditt arbete kan också bestå av många korta arbetsmöjligheter. Och har du tänkt på att du också kan få inkomster från dina fritidsintressen?   

Genom att sysselsätta dig själv kan du möjligen påverka var och när du arbetar. Flexibiliteten kan öka och du kan göra val utgående från din egen livssituation.

Många funderar på arbetslöshetsfrågor, eftersom det inte finns någon enhetlig modell för dem. Din rätt till arbetslöshetsersättning påverkas av om du arbetar som löntagare eller företagare eller om du sysselsätter dig själv genom eget arbete (till exempel som närståendevårdare eller idrottare). Även den arbetsmängd och arbetstid som din sysselsättning kräver har betydelse.  

Läs mer