Du är intresserad av att sysselsätta dig själv

Sätten att arbeta på förändras och öppnar nya möjligheter för dig att sysselsätta dig själv. Utöver traditionellt lönearbete och företagande kan du också sysselsätta dig exempelvis som lättföretagare, frilansare eller närståendevårdare. De olika sätten erbjuder också alternativ då du förbereder dig på förändringar i arbetslivet.

Inom kultur- och vetenskapsbranschen kan du sysselsätta dig med hjälp av stipendium, till exempel som forskare eller konstnär. Stipendier beviljas av staten och av privata fonder.

Att söka stipendier för konstnärlig verksamhet 

Centret för konstfrämjande (Taike) delar varje år ut statsunderstöd i form av stipendier och stöd för konstnärlig verksamhet åt enskilda konstnärer, arbetsgrupper och gemenskaper. Statens konstnärsstipendier är avsedda för yrkeskonstnärer och kritiker inom de konstnärliga branscherna. Konstnärsstipendier och arbetsstipendier är avsedda att användas för konstnärligt arbete. 

Därtill beviljar Taike projektstipendier för enskilda projekt och mobilitetsstipendier för yrkeskonstnärers utlandsresor. Projekt- och mobilitetsstipendier delas också ut till arbetsgrupper. 
De special- och verksamhetsbidrag som Taike delar ut är avsedda för föreningar, fonder, andelslag, kommuner och företag. 

Utbildnings- och kulturministerier delar ut statsunderstöd bland annat för utbildning, vetenskap, kultur, idrott och ungdomsarbete. Understöden beviljas för ansökan och beviljandet är behovsprövat. Ministeriet beviljar i huvudsak understöd till gemenskaper. 

I Finland finns det också flera privata fonder och stiftelser som delar ut stipendier. 

De instanser som delar ut stipendier har listats i databasen Aurora, som innehåller uppgifter om de som finansierar vetenskap, konst och kultur i Finland. De flesta som beviljar stipendier har ansökningsperioder, men vissa har kontinuerlig ansökningstid. 

Mer information

Att söka stipendier för vetenskaplig verksamhet 

Om du arbetar inom vetenskap eller forskning kan du ansöka om stipendium för din utkomst och för att täcka utgifter i anslutning till forskning. Stipendier kan ges åt studerande som avlägger en grundexamen och åt påbyggnadsstuderande. Studerande som avlägger en grundexamen beviljas ofta engångsstipendium, medan påbyggnadsstuderande kan beviljas stipendier för en längre tid. Även arbetsgrupper kan få stipendier.  

De instanser som delar ut stipendier har listats i databasen Aurora, som innehåller uppgifter om de som finansierar vetenskap, konst och kultur i Finland. De flesta som beviljar stipendier har ansökningsperioder, men vissa har kontinuerlig ansökningstid. 

Mer information

Franchising gör det möjligt för dig att grunda ett företag som självständig företagare, men som medlem i en företagskedja enligt en färdig modell.

Genom att ingå franchising-avtal får du rätt att använda företagskedjans varumärke och affärsverksamhetsmodell. Du betalar en avtalsenlig ersättning för detta, som kan vara en årlig avgift eller en procentuell andel av antingen försäljningen eller vinsten. Franchising har under de senaste decennierna varit en växande form av företagande och har spridit sig även i Finland till allt nyare branscher.

Som frilansare kan du arbeta utan fast anställning för en eller flera uppdragsgivare samtidigt.

kuvituskuva

Du är antingen arbetstagare, företagare eller så får du arbetsersättning. Du kan göra ett uppdragsavtal som antingen är ett tidsbundet arbetsförhållande, eller så gör du det som företagare. Om du tar emot arbetsersättning omfattas du inte av arbetslagstiftningen, utan din ställning jämställs med en företagare. 

Mer infomation

Som lättföretagare kan du arbeta via faktureringstjänster, andelslag eller digitala arbetsförmedlingsplattformar. Ditt arbete kan till exempel vara uppgifter med anknytning till hemmet, välbefinnande, underhållning, byggande, undervisning eller datateknik.

Faktureringstjänster  

Ditt arbete kan bestå av korta arbetsmöjligheter som du tar emot via till exempel faktureringstjänster eller andelslag, som en så kallad lättföretagare.  

Genom att använda faktureringstjänster kan du fakturera ditt arbete utan eget företag. Fakturerings- och lönebetalningstjänsten ansvarar för de lagstadgade skyldigheter som utlovats.   

Digitala arbetsförmedlingsplattformar

Ditt arbete kan bestå av korta arbetsmöjligheter som du får till exempel via digitala arbetsförmedlingsplattformar. I dessa förmedlas i allmänhet korta arbetsuppgifter eller projektarbeten. De sköter om lönebetalningen för beställarens del, samt ofta också andra arbetsgivarskyldigheter. Oftast erbjuds enskilda projekt utan arbetsförhållande, men en del plattformar anställer också sina arbetstagare.

Tjänster som Jobbmarknads samarbetspartner erbjuder:

Som närståendevårdare sysselsätter du dig genom att ta hand om en familjemedlem eller en annan närstående som är sjuk, har en skada eller i övrigt behöver specialomsorg och inte klarar av vardagen på egen hand.

Ett avtal om närståendevård uppgörs tillsammans med kommunen för att du ska kunna få stöd för närståendevård.

Mer information

Som yrkesidrottare kan du trygga din utkomst med ett ekonomiskt avtal till exempel med en idrottsförening, med stipendium, med ett sponsoravtal eller med en annan inkomstkälla.

Frivilligarbete eller talkoarbete är oavlönat och allmännyttigt arbete som kan jämföras med grannhjälp.

Genom frivilligarbete kan du få erfarenhet och kunnande som hjälper dig att sysselsätta dig.  

Mer information

Du kan sysselsätta dig själv som inhyrd arbetstagare via ett bemanningsföretag.

I ett anställningsförhållande som inhyrd arbetskraft finns tre parter: arbetstagaren, bemanningsföretaget och användarföretaget. Ett företag som behöver arbetstagare kan ingå avtal med ett bemanningsföretag om att hyra arbetstagare. Du ingår ett arbetsavtal med bemanningsföretaget, så det företaget är din arbetsgivare och betalar din lön. Du arbetar på användarföretagets arbetsplats och användarföretaget ansvarar för handledningen och styrningen av ditt arbete. Som inhyrd arbetstagare kan du samtidigt vara anställd hos flera olika användarföretag.

I fråga om inhyrd arbetskraft gäller i regel samma arbetslagstiftning som i andra anställningsförhållanden, men i arbetsavtalslagen finns vissa bestämmelser som uttryckligen gäller inhyrd arbetskraft.

Mer information

Tjänster som Jobbmarknads samarbetspartner erbjuder

Tveka inte att be om hjälp då du funderar på att starta ett företag. Det finns mycket information och rådgivning att få.

Gå in på företagssidorna i webbtjänsten Suomi.fi där du hittar mycket information och råd om företagande.

 FöretagsFinland-telefontjänst ger råd i allmänna frågor som gäller grundande av företag och offentliga företags- och arbetsgivartjänster.  FöretagsFinland-telefontjänst ger råd i allmänna frågor som gäller grundande av företag och offentliga företags- och arbetsgivartjänster.

Bekanta dig också med Mitt FöretagsFinland som erbjuder de viktigaste planeringsverktygen för nya och etablerade företagare.

Tjänster

På andra webbplatser

Från löntagare till företagare

Att lämna den trygga månadslönen bakom sig och bli företagare på heltid kräver mod, men det har också varit början på många framgångssagor. Som blivande företagare kan du få startpeng eller arbetslöshetsförmån, såvida vissa förutsättningar uppfylls. Syftet med startpengen är att stödja blivande företagares utkomst i det skede då företagsverksamhet på heltid inleds, om den inkomst som företagaren får från företaget ännu är liten. 

Tjänster

Från arbetslös till företagare

Har du funderat på att du själv kunde sysselsätta dig själv? Om du startar en ny företagsverksamhet då du är arbetslös, utvärderar TE-byrån inte om din företagsverksamhet är huvud- eller bisyssla under de fyra första månaderna, utan först därefter. Därför kan du få utkomstskydd för arbetslösa under den här tiden.  Vid behov jämkas utkomstskyddet för arbetslösa med din inkomst från företagsverksamheten.

Om du startar en ny företagsverksamhet eller sysselsätter dig själv genom eget arbete medan du är arbetslös så utreds det inte om din företagsverksamhet är huvud- eller bisyssla under de fyra första månaderna, utan först därefter. Under dessa fyra månader kan du få utkomstskydd för arbetslösa, i vilket inkomsterna från företagsverksamheten beaktas. Du kan få utkomstskydd för arbetslösa om alla arbetskraftspolitiska förutsättningar för att få utkomstskydd för arbetslösa uppfylls, bland annat ska du söka och vara beredd på att ta emot heltidsarbete och hålla din jobbsökning i kraft hos TE-byrån på överenskommet sätt.

Tjänster

Läs mera

Företagande som bisyssla

Om du inte genast vill vara företagare på heltid, kan deltidsföretagande vara något för dig. Om du prövar på att vara företagare vid sidan om ditt nuvarande arbete som anställd, har du möjlighet till en stabil ekonomi.

När ditt arbete som anställd upphör, eller om det inte finns något sådant, kan du som deltidsföretagare ha rätt till jämkat utkomstskydd för arbetslösa. Din företagsinkomst beaktas och utkomstskyddet för arbetslösa jämkas enligt den.

Läs mera

Lättföretagande

Om du har en affärsidé, men den administrativa sidan av företagandet känns skrämmande, kan lättföretagande vara ett lämpligt alternativ för dig. Då fakturerar du för ditt arbete via en faktureringstjänst, utan att skaffa ett eget FO-nummer. Faktureringstjänsterna sköter ofta de lagstadgade skyldigheterna för företagare för din del. Enkelt, eller hur?

Läs mera

Från företagare till arbetsgivare

Om ditt företag befinner sig i den lyckosamma situationen att det finns tillräckligt med jobb och du behöver medarbetare, får du också råd från oss om hur du anställer din första arbetstagare:

Läs mera

Videor

Om du funderar på företagande som ett karriäralternativ, tänker bli företagare eller har startat ett företag kan du delta i företagarutbildningen eller karriärträningen. 

Företagarutbildningarna ger en täckande bild av företagarens vardag och hjälper dig att planera affärsverksamheten. I karriärträningen kan du få klarhet i dina tankar kring om företagande kunde vara ett karriäralternativ för dig.  Företagarutbildningen och företagarkurserna erbjuds också som frivilliga studier.  

Du kan smidigt starta företagsverksamhet samtidigt som du deltar i företagarutbildningen. Företagarutbildningen som ordnas som en kort arbetskraftsutbildning utvecklar de studerandes företagsidéer och hjälper dem att utarbeta en affärsplan. I utbildningen för att starta företag kan du fördjupa dina kunskaper om bland annat marknadsföring och vilka risker företagande förknippas med samt lära dig vilka åtgärder som krävs för att starta företag och vidareutveckla din företagsidé och affärsplan. Som arbetskraftsutbildning ordnas också en utbildning där de studerande avlägger yrkesexamen för företagare eller en del av den.    

Tjänster