Permitterad

Då du permitteras, avbryts ditt arbetsförhållande och löneutbetalning tillfälligt. Som permitterad har du vissa rättigheter. Arbetslöshetsersättningen kan trygga din utkomst under permitteringen.

Om du blir permitterad avbryts ditt arbete och löneutbetalningen under den tid permitteringen pågår. Ditt anställningsförhållande förblir i kraft under permitteringen. Utkomstskyddet för arbetslösa kan trygga din utkomst under permitteringen.  

Om du blir permitterad, anmäl dig som arbetssökande senast den första permitteringsdagen. Du kan anmäla dig redan innan permitteringen eller den förkortade arbetsveckan börjar. Permittering innebär ett tillfälligt avbrott i arbetet och löneutbetalningen medan anställningsförhållandet fortsätter gälla.

Kom ihåg att du har rätt att få en skriftlig utredning över permitteringen på förhand. Arbetsgivaren måste meddela tidpunkten då permitteringen inleds, orsaken till den och dess uppskattade längd. Märk väl att du kan arbeta för en annan arbetsgivare under permitteringen. Om du hittar en ny arbetsplats och det är mer än en vecka kvar av permitteringen kan du säga upp dig utan uppsägningstid.

Du kan permitteras från ditt anställningsförhållande antingen tills vidare eller för en viss tid. Permittering på heltid innebär att du inte har någon alls skyldighet att arbeta. Vid permittering på deltid förkortas din dagliga arbetstid eller arbetstiden per vecka. 

Om du blir eller har blivit permitterad tills vidare eller för en viss tid i över tre månader, ta noggrannt del av anvisningarna om hur ditt kundförhållande hos arbets- och näringstjänsterna framskrider efter att du anmält dig som arbetssökande.    

Om din permittering är tillfällig och varar högst tre månader behöver du troligtvis inte vår individuella expertservice. Om du ändå vill ha personlig service kan du själv ta kontakt med TE-byrå.     

Under permitteringen får du arbetslöshetsersättning om du har anmält dig som arbetssökande hos TE-byrån och om även övriga villkor för att få förmånen uppfylls. TE-byrå ger ett arbetskraftspolitiskt utlåtande om din rätt till arbetslöshetsersättning under permitteringen till arbetslöshetskassan eller Fpa.   

Anvisningar för kunder inom det kommunala sysselsättningsförsöket 

Om du blir permitterad ska du anmäla dig som arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån genom att följa anmälningsanvisningarna. Efter att du anmält dig får du information om huruvida du överförs till kund inom kommunförsöket.  Meddela om ändringar under permitteringen, till exempel när permitteringen upphör, din hemkommun. 

Läs mer

Tjänster

Mer information

Om du blir arbetslös eller dina studier avslutas och du inte har ett jobb, anmäl dig som arbetslös arbetssökande till TE-byrån genast, senast den första dagen du är arbetslös, via TE-tjänsternas e-tjänster.  

Med arbetslös arbetssökande avses utöver personer utan arbete även arbetssökande som är permitterade, har förkortad arbetsvecka eller står utanför arbetskraften.

Om du inte har nätbankskoder, mobilcertifikat eller ett chipförsett ID-kort eller inte är finsk eller EU-/EES-medborgare kan du anmäla dig via telefonservicen eller genom att besöka TE-byrån.  

Om du söker arbetslöshetsförmån får du efter att du inlett jobbsökningen ett arbetskraftspolitiskt utlåtande om din rätt till arbetslöshetsförmån eller en begäran om ytterligare upplysningar för utlåtandet. Det finns många faktorer som kan påverka din rätt till utkomstskydd för arbetslösa. Mer information om dessa hittar du i punkten om arbetssökandens rättigheter och skyldigheter. I TE-tjänsternas e-tjänster kan du svara på redogörelseförfrågan, se de arbetskraftspolitiska utlåtanden som getts och statusen för behandlingen av de redogörelser du gett.  

Att anmäla sig som arbetssökande och om att ansöka utkomstskydd under de kommunala sysselsättningsförsöken

De kommunala sysselsättningsförsöken innebär att en del av TE-byråernas kunder överflyttas till kunder i kommunerna. Alla kunder anmäler sig som arbetssökande via Mina e-tjänster på TE-tjänsternas hemsida. Sysselsättningsförsöken innebär inte förändringar i hur du ansöker om utkostskydd för arbetslösa från Fpa eller arbetslöshetskassan. Din arbetsansökan ska dock vara i kraft. 

Mer information

Du kan ansöka om utkomstskydd för arbetslösa antingen från arbetslöshetskassan eller Fpa. Arbetslöshetsförmåner betalas endast under den tid du är arbetssökande hos TE-tjänsterna.  

Anmäl dig på nytt som arbetslös arbetssökande även efter en eventuell arbetskraftsutbildning eller efter en period med lönesubvention.  

Läs mer

Tjänster

Omställningsskydd kliver i bilden i det skedet när du sägs upp på grund av produktionsmässiga och ekonomiska orsaker.

Målet med omställningsskyddet är att hjälpa dig framåt så snabbt och så smärtfritt som möjligt. Omställningsskyddet kan innehålla bl.a. betald ledighet för arbetssökning, utbildning under uppsägningstiden och uppgörandet av en handlingsplan tillsammans med TE-byrån. 
 
Omställningsskyddets mål är att hjälpa arbetstagaren framåt och göra förändringssituationen lättare för dig också. Åtgärdsmodellen innehåller effektiv information, en handlingsplan som gjorts upp tillsammans med personalen och möjlighet att hjälpa den uppsagda framåt.  

Rådgivning i frågor som berör omställningsskyddet fås via telefontjänsten och från sakkunniga inom omställningsskydd vid TE-byrån.

Anvisningar för kunder inom det kommunala sysselsättningsförsöket 

Om du är kund inom det kommunala sysselsättningsförsöket, ger din hemkommun dig råd i frågor som gäller omställningsskydd. Dessutom hjälper arbets- och näringsbyråns experter på omställningsskydd dig i omställningsskyddssituationer. Du har också tillgång till arbets- och näringsbyråns telefontjänster.

Tjänster

Mer information