Student

Om du är studerande och vill till skolbänken, då hittar du på Jobbmarknaden råd om inkomstanordning och vinkar för jobbsökning. Läs också om olika sätt att studera, antingen på heltid eller vid sidan av jobbet.

Har du tappat kursen i studiernas stormiga vindar? Vi har samlat ihop information om olika studiesätt på Jobbmarknad.  

Genom att studera kan du avlägga en helt ny examen, avlägga en delexamen eller skaffa dig tilläggskompetenser. Genom arbetskraftsutbildning kan du studera till en ny yrkesexamen eller en del av den. Du kan studera på basis av din nuvarande kompetens eller byta riktning helt.

Nuförtiden betyder studier sällan att man sitter i en pulpet, utan det finns flera olika sätt att studera. Sådana är till exempel distans- eller närstudier, flerformsstudier samt självständiga studier. Du kan till och med lära dig ett nytt språk eller att spela ett instrument med hjälp av en applikation på din smarttelefon.

Ett helt liv av lärande – beroende på situationen kan studera på heltid, vid sidan av arbetet eller under en arbetslöshetsperiod. Om du till exempel ska integreras eller är sjukledig, pensionerad eller föräldraledig kan påverka dina möjligheter att studera, men i alla situationer är det dock möjligt att studera någonting och på något sätt.

Tjänster

Läs mer

Mer information

Studier vid sidan om arbetet

Om du är anställd är du kanske intresserad av olika flerformsstudier och kurser samt möjligheten att studera på alternerings- eller studieledighet. Syftet med flerformsstudier är att de kan genomföras vid sidan om studierna, så att det ordnas mindre närundervisning som mest äger rum på kvällar och veckoslut.

Praxisen för studieledigheter varierar från arbetsplats till arbetsplats, så det lönar sig att diskutera ämnet med sin arbetsgivare.

Tjänster

Läs mer

Mer information

Studier som arbetslös

Om du är arbetslös har du många olika möjligheter att utveckla din kompetens eller pröva på något helt nytt. Om du är en arbetslös arbetssökande är det viktigt att du kommer överens om studier med din lokala arbets- och näringsbyrå före du inleder studierna

Mer infomation

Tjänster

När du arbetar eller studerar utomlands utvecklar du dina språkfärdigheter och får värdefull erfarenhet som du med all säkerhet kommer att ha nytta av också i fortsättningen. Om du är 30 år eller yngre kan du också söka dig till ungdomsutbyte. På den här sidan hittar du information om olika alternativ.

Studier utomlands 

Du kan studera utomlands i olika skeden av livet. Dina studier kan vara från någon vecka till flera år. 

Om du studerar i Finland kan du söka dig utomlands genom studieutbyte. Där kan du avlägga en del av studierna inom din examen i Finland. Information om studieutbyte får du av koordinatorn för internationella ärenden vid din egen läroanstalt. 

Du kan också avlägga en hel examen utomlands. Studierna varar flera år beroende på omfattningen av examen. 

Praktik utomlands 

Praktik utomlands har en nära anknytning till studierna och är möjligt för i första hand studerande och nyutexaminerade. Praktiken stöder 

 • praktikantens professionella utveckling och språkfärdigheter 
 • praktikanternas och deras arbetsgivares allmänna internationella färdigheter. 

Om du studerar vid en yrkesläroanstalt kan du söka en plats för inlärning i arbete utomlands via din läroanstalt. 

När du är högskolestuderande kan du hitta praktikplatser utomlands till exempel genom 

 • att du själv tar kontakt direkt med arbetsgivarna. Kontrollera med din högskola om du kan få praktikantstöd via den. Erasmus+-stöd kan beviljas för praktik i EU-länderna, Island, Norge, Liechtenstein, Makedonien eller Turkiet. Du kan söka praktikplatser via till exempel EURES-portalen 
 • via din högskolas kontakter 
 • vid Utbildningsstyrelsen (EDUFI-praktik) eller 
 • via internationella studentorganisationer. 

Om du är en nyutexaminerad eller arbetslös ungdom kan du ansöka om 

 • praktikplats utomlands via olika program och projekt 
 • arbetslivspraktik utomlands. 

18–35-åringar som precis avlagt en yrkesutbildning på andra stadiet kan söka sig utomlands till Erasmus+-stödd praktik via Allianssin nuorisovaihtos projekt Ready for Life. 
Nyutexaminerade från högskolor kan ansöka om EDUFI-praktikplatser via Utbildningsstyrelsen. När praktiken inleds får det ha förflutit högst ett år från utexaminerandet. 

Mer information om de olika möjligheterna för att få internationell erfarenhet finns på Utbildningsstyrelsens tjänst maailmalle.net samt från via olika rådgivningstjänster. 

Youth in Action för ut ungdomar i Europa 

Europeiska unionens Youth in Action  

 • främjar som en del av Erasmus+-programmet ett aktivt medborgarskap hos ungdomar samt rörligheten mellan länderna i Europeiska unionen 
 • stöder samarbetet inom den europeiska ungdomsbranschen samt utbyte av information och erfarenheter 
 • är avsedd för ungdomar i ålder 13–30 och utan övre åldersgräns för dem som arbetar med unga. 

I programmet ingår flera olika ungdomsprojekt och aktiviteter från gruppträffar till Europeiska volontärtjänsten. 

Arbetsläger eller volontärarbete 

Internationella arbetsläger är ett bra sätt att bekanta sig med mållandets kultur. Samtidigt utför du i en multikulturell grupp volontärarbete som är till nytta för det lokala samfundet. 

Lägren varar i allmänhet 2–3 veckor. De ordnas i olika delar av världen, i huvudsak sommartid. Deltagarna är vanligtvis 18–30 år gamla men det finns ingen övre åldersgräns. Ingen lön betalas för arbetet, ersättningen består av mat och logi. 

Internationella arbetsläger kan du söka till via bland annat organisationen för internationellt volontärarbete Kansainvälinen Vapaaehtoistyö, KVT, och via Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry. 

Ett långvarigt volontärarbete är ett bra alternativ till exempel för den som tar ett sabbatsår. Volontärarbetsperioden ger i allmänhet upphov till en del kostnader, som man måste stå för själv. Europeiska volontärtjänsten (EVS) erbjuder emellertid möjlighet för 17–30-åriga europeiska ungdomar att delta i ett mer långvarigt volontärarbete med EU-stöd.

På webben

Det finns minst lika många sätt att försörja sig under sina studier som det finns studerande. Utforska de olika alternativen, oavsett om du påbörjar dina studier som arbetslös, permitterad, deltidsanställd, företagare eller heltidsanställd.

När du studerar är dina möjliga inkomstkällor FPA-studiestöd, lön för arbetet eller arbetslöshetsersättning. För den som har gjort en längre karriär finns också möjlighet till vuxenutbildningsstöd eller alterneringsersättning. Andra möjligheter är exempelvis integrationsutbildning, läroavtal eller olika stipendier.

Utöver lön kan du få högst en förmån i taget. Observera att lönen kan påverka förmånsbeloppet. För studiestöd gäller inkomstgränser, för vuxenutbildningsstöd gäller biinkomstgränser och även arbetslöshetsersättningen samordnas med löneinkomster. Även alterneringsersättningen minskas med andra inkomster under alterneringsledigheten.

För att få arbetslöshetsersättning ska du ha anmält dig som arbetssökande hos TE-byrån. Som arbetssökande ska du informera TE-byrån om alla dina studier. TE-byrån kommer att utreda om dessa kan påverka arbetslöshetsersättningen. Observera dock att om du minskar din arbetstid eller säger upp dig på grund av dina studier kommer du också att förlora din rätt till arbetslöshetsersättning.

Anvisningar för kunder inom det kommunala sysselsättningsförsöket 

Om du är kund i det kommunala sysselsättningsförsöket, kontakta din hemkommun när du behöver stöd för din situation. Din hemkommun ger dig också anvisningar i frågor som gäller utbildningar och träningar. 

Studier som arbetslös

Som arbetslös kan du finansiera dina studier med antingen arbetslöshetsersättning eller med FPA-studiestöd, om dina studier varar i minst två månader. Studier hindrar dig inte från att få arbetslöshetsersättning om studierna har avtalats med TE-byrån. Arbetskraftsutbildning är avgiftsfri och man kan också få kostnadsersättning under den.

Tjänster

Studier vid sidan av deltidsarbete

Förutom deltidsarbete kan du finansiera dina studier med löneinkomst eller anpassad arbetslöshetsersättning. För studier som pågår i mer än två månader kan man också få FPA-studiestöd eller vuxenutbildningsstöd från Sysselsättningsfonden.

Studier under permittering

Under permittering har du samma möjlighet till studiefinansiering som arbetslösa. Du ska bara anmäla dig som arbetssökande på TE-byrån och informera om dina studier.

Studier som företagare

Som heltidsföretagare kan du finansiera dina studier genom inkomster från din näringsverksamhet, eller med FPA-studiestöd eller vuxenutbildningsstöd för företagare om studierna tar mer än två månader i anspråk. För deltidsföretagare gäller samma finansieringsalternativ som för arbetslösa.

Studier vid sidan av heltidsarbete

Om du arbetar på heltid kan du finansiera dina studier med din lön, vuxenutbildningsstöd, FPA-studiestöd eller alterneringsersättning. Utöver lön kan du få högst en förmån i taget. Observera att lönen kan påverka förmånsbeloppet. Studiestöd och vuxenutbildningsstöd är avsedda för studier som varar mer än två månader.

Läs mera

Tjänster

Mer information

Utkomststöd

Som studerande är du berättigad till utkomststöd till exempel när ditt studiestöd har avbrutits eller det har upphört. Du kan vara berättigar till utkomststöd också på sommaren om du inte har möjlighet att studera och inte har fått en arbetsplats. Du observerar väl att din livssituation och förmögenhet påverkar möjligheten att få utkomststöd. Utkomststödet är en stödform i sista hand.  

Mer information

Det är inte många som vet vad de vill jobba med direkt efter skolan. Det finns hundratals yrken och utbildningsalternativ – säkert något som passar dig också. Sök omsorgsfullt efter din grej.  

När du söker efter ditt yrke, fundera på  

 • vad du är intresserad av; dina intressen gör dig målmedveten och hjälper dig att nå dina mål lättare  
 • vad du värdesätter och vad du är bra på  
 • om det finns uppgifter som du inte tror att du skulle klara av.  

Tänk på att du inte säkert kan veta om en viss lösning är den bästa möjliga. Sätt inte allt på ett bräde när det gäller dina val. Det kan finnas många vägar till ditt drömyrke, men det krävs en hel del ansträngning för att hitta dem.  

Du hittar yrkesalternativ i Yrkesdelen, där det finns beskrivningar av yrkesområden och enskilda yrken samt intervjuer med personer som arbetar inom olika branscher.  

Läs mer

Framtidsutsikterna för yrken  

I Yrkesbarometern ser du TE-byråernas bedömningar av framtidsutsikterna för olika yrken på arbetsmarknaden.  

 • Om det råder brist eller överutbud på arbetskraft inom ett yrke  
 • Antalet arbetslösa och lediga jobb den senaste tiden  
 • Hur situationen varierar i olika regioner inom yrken  

På webben

Bekant dig med ForeAmmatti-tjänsten

På ForeAmmati kan du läsa om arbetsuppgifterna och medellönen för olika yrken  

 • hur många lediga jobb det finns och var i Finland  
 • hur många som söker samma arbetsuppgifter  
 • vilken kompetens arbetsgivarna frågar efter i sina platsannonser.  

På webben

Hjälp med yrkesvalet  

Om du inte vet vilken utbildning eller vilket yrke som intresserar dig, kan du göra en självvärdering i AVO Yrkesvalprogrammet. Med programmet kan du  

 • testa vilka yrken som motsvarar dina önskemål och på vilka grunder  
 • spara dina resultat och undersöka olika utbildnings- och yrkesalternativ.  

På webben

Du kan även prata med din lokala TE-byråns psykolog om din situation och dina önskemål och leta efter lämpliga lösningar med stöd av hen. Samtalen utgår från dina önskemål och är konfidentiella.  Du kan även boka en tid för telefon- eller videohandledning hos Karriärvägledningens psykolog. Om du söker information om utbildningar, tag modigt kontakt med Utbildningsrådgivningen som tjänstgör via telefon, chat och Facebook.

Tjänster

På webben

Sätten att arbeta förändras och öppnar nya möjligheter för dig att sysselsätta dig själv. Utöver traditionellt lönearbete och företagande kan du också sysselsätta dig exempelvis som lättföretagare, stipendiemottagare, frilansare, närståendevårdare eller yrkesidrottare, eller i ett arbetsandelslag eller kanske som frivilligarbetare. De olika sätten erbjuder också alternativ då du förbereder dig på förändringar i arbetslivet.

kuvituskuva

Det finns många sätt att sysselsätta dig själv. Du kan samla in din utkomst samtidigt eller turvis från flera olika källor. Du kan till exempel vid sidan av lönearbete eller studier arbeta deltid som företagare, och ditt arbete kan också bestå av många korta arbetsmöjligheter. Och har du tänkt på att du också kan få inkomster från dina fritidsintressen?   

Genom att sysselsätta dig själv kan du möjligen påverka var och när du arbetar. Flexibiliteten kan öka och du kan göra val utgående från din egen livssituation.

Många funderar på arbetslöshetsfrågor, eftersom det inte finns någon enhetlig modell för dem. Din rätt till arbetslöshetsersättning påverkas av om du arbetar som löntagare eller företagare eller om du sysselsätter dig själv genom eget arbete (till exempel som närståendevårdare eller idrottare). Även den arbetsmängd och arbetstid som din sysselsättning kräver har betydelse.  

Läs mer

Skulle företagande kunna vara din grej? Här hittar du tips för att starta ett företag och anvisningar för hur du går vidare.

kuvituskuva

Att söka jobb är en färdighet som du kan lära dig och utveckla, rentav till en mästerlig nivå.

Det krävs hårt jobb för att få ett jobb. Ansträng dig och visa framfötterna!

Det är inte enkelt att söka jobb och du måste ofta tampas med svåra problem längs vägen.

Har du hittat ett intressant jobb? Nedan finns några tips på vad du bör göra.

Ta reda på information om arbetsuppgifterna och arbetsgivaren. 

 • Vilka huvudansvar innebär jobbet och vilka särskilda krav ställer det? 
 • Kräver jobbet någon särskild examen eller arbetserfarenhet? 
 • Vilka av kraven för jobbet kan du lära dig? 
 • Vilken typ av person söker man efter till jobbet? 
 • Motsvarar arbetsuppgifterna din kompetens? 
 • Intresserar arbetsgivaren, branschen och arbetsuppgifterna dig? 

Skaffa dig mer bakgrundsinformation om arbetsgivaren. Ta åtminstone reda på information om arbetsgivarens 

 • bransch, storlek, vision och organisationsstruktur 
 • olika avdelningar och arbetsuppgifterna för dem som arbetar på avdelningarna. 

Kontakta arbetsgivaren och förvissa dig om att jobbet motsvarar din kompetens och dina önskemål. I allmänhet framgår det tydligt av annonsen hur arbetsgivaren vill bli kontaktad. Ring alltid om det är möjligt – samtalet hjälper dig att besluta om du ska skicka in en ansökan eller inte. 

Jobbsökandet är en förhandling mellan arbetsgivaren och den potentiella arbetstagaren. I bästa fall väcker telefonsamtalet arbetsgivarens intresse för din kompetens. Arbetsgivaren lägger ditt namn på minnet, vilket gynnar dig när rekryteringsprocessen går vidare. Fråga vilken typ av person arbetsgivaren söker till jobbet och vilken kompetens som väger tyngst i urvalet. 

Skriv en komihåglista åt dig själv över dina färdigheter och styrkor som anknyter till jobbet och ha ditt CV nära till hands. Om jobbet inte helt motsvarar din arbetserfarenhet och utbildning, men ändå intresserar dig, ska du tänka efter hur dina färdigheter kan komma till nytta i andra typer av arbetsuppgifter. 

Olika arbetsuppgifter kräver olika personliga egenskaper och färdigheter – de kan vara dina styrkor. Sakkunskaper och personliga egenskaper är alltid viktiga, men det allra viktigaste är att du har rätt inställning. Tro på dig själv som en bra kandidat och en potentiell ny arbetstagare. 

När du ringer en arbetsgivare som inte utannonserar något jobb 

 • ta först reda på vem på företaget som ansvarar för rekryteringen till jobbet du vill ha 
 • se till att anteckna personens titel, namn och telefonnummer 
 • ring kontaktpersonen och berätta vilken typ av jobb du söker och varför just deras organisation intresserar dig som arbetsplats 
 • ha som mål att boka in ett möte eller att få tillåtelse att skicka in ditt CV. 

Även om det kan kännas ålderdomligt att skriva traditionella dokument för jobbsökande, krävs dessa grundläggande dokument fortfarande i nästan alla rekryteringsprocesser. Det kan dock vara svårt att skriva om sin kompetens på ett intressant sätt där all väsentlig information framgår. Man får lätt skrivkramp, speciellt om man skriver sitt första CV eller sin första arbetsansökan. Men det behövs faktiskt inget trolleri för att få till de här dokumenten. Vi har sammanställt några grundläggande råd och tips om hur du förbättrar din sökprofil. 

I din arbetsansökan skriver du hur du uppfyller kriterierna för jobbet. Berätta också om dina andra styrkor om de kan komma till användning i jobbet du söker. Om du söker arbetsuppgifter som inte överensstämmer exakt med din bransch, ska du bedöma hur din kompetens passar jobbet du söker. 

Om du har varit borta från arbetslivet en längre tid behöver du inte förklara varför i din ansökan. Berätta neutralt även om svåra saker. 

Försök sticka ut, då en bra ansökan är inkörsporten till en arbetsintervju. Det är enkelt att sticka ut, men svårt att sticka ut till sin fördel. 

De som läser ansökningarna har också olika preferenser. Ibland kan även en längre och mer avvikande, säljande ansökan göra intryck. Du kan vara kreativ och skriva på ditt eget sätt, men avvik inte för mycket från de vanliga dokumentstandarderna. Arbetsgivaren kan vara van vid att hitta viss information på särskilda ställen. Det viktiga är att ansökan lockar mottagaren. 

Den säkraste formen för en bra ansökan är ett personligt brev på en sida och en tillräckligt precis meritförteckning på två sidor. 

En bra ansökan är 

 • visuellt attraktiv 
 • tydlig och felfri 
 • begriplig vid första genomläsningen – det framgår om den sökande uppfyller de yrkesmässiga kraven och personliga egenskaperna för jobbet. 

Bifoga ett följebrev till ditt e-postmeddelande. I följebrevet skriver du en hälsning, dina kontaktuppgifter och några korta rader om din kompetens. 

LinkedIn-profilen har ännu inte helt trängt undan det traditionella CV:t, men i många fall används tjänsten som ett komplement till CV i rekryteringsprocessen. LinkedIn fungerar också som en onlineversion av ditt CV även när du inte aktivt letar efter jobb. 

Med hjälp av en ansökningsmall kan du enkelt strukturera och informera om din kompetens och dina färdigheter. I ansökan 

 • närmar du dig ämnet i inledningen 
 • informerar om din kompetens och dina färdigheter i mittpartiet 
 • önskar ett personligt möte i avslutningen. 

Med en öppen ansökan eller ett marknadsföringsbrev söker du jobb som inte är offentligt utannonserade. Tänk på att begränsa beskrivningen av din kompetens – måla inte med en för bred pensel. 

 • Försök att bara lyfta fram den kompetens som passar uppgifterna du söker. 
 • Tänk efter vilka uppgifter du är intresserad av. 
 • Fundera på vilka av arbetsgivarens behov du kan uppfylla. 

Du kan även skriva en ansökan i ett e-postmeddelande. Tänk igenom e-postmeddelandet lika noga som om du gjorde en traditionell ansökan. Du kan använda mallen för en traditionell ansökan. 

I ämnesraden skriver du Ansökan och sedan titeln på jobbet du söker. 

 • Inled med en hälsning. 
 • En ansökan i brevform kan ha en mer berättande stil än en traditionell ansökan och avvika från dokumentstandarden. 
 • Nämn före avslutningsfrasen att CV har bifogats. 
 • Avsluta brevet med en hälsning och dina kontaktuppgifter. 

 • Digitala ansökningar via webbtjänster har speciella egenskaper. Rekryteraren kan söka i dem med hjälp av sökord, så titta i annonsen med vilka ord man beskriver jobbet och den sökandes egenskaper. Använd dessa nyckelord i din ansökan, men beskriv också din specialkompetens. 

  När du gör ansökan ska du 

 • läsa igenom anvisningarna om hur du fyller i ansökan 
 • skriva färdigt texten som ska anges i fälten för fritt formulerad text och kopiera in den i den digitala ansökan 
 • skriva ut ansökan åt dig själv 
 • uppdatera ansökan regelbundet om det är en öppen ansökan. 

Video-CV är ett nytt verktyg i jobbsökandet. Med en video kan du ge en mer allsidig bild av dig själv än med ett traditionellt CV. Ladda upp en kort video på 1–3 minuter i en kostnadsfri videotjänst och skicka länken till arbetsgivaren. 

Lär dig din presentation utantill utan att läsa från papper. Du kan till exempel 

 • beskriva din specialkompetens 
 • berätta om hur du är som person och om dina styrkor 
 • ge prov på dina språkkunskaper. 

En portfolio är en samling med dina bästa och viktigaste arbeten eller prestationer. Syftet med den är att ge arbetssökandet mervärde. Du kan sammanställa portfolion på olika sätt. Det kan vara en mapp, en portfölj, ett slutarbete eller en ritning, en fotokollektion, ett USB-minne eller en DVD-skiva. 

Inom kreativ formgivning ser man ofta portfolior, men de fungerar även inom många andra branscher. Portfolion för en kock skulle till exempel kunna innehålla recept som hen tagit fram själv, foton på maträtter och kundkommentarer. 

Det är bra att sammanställa en ny portfolio för varje sökomgång. Men gör inte portfolion för omfattande. 

Portfolion kan innehålla 

 • intyg, rekommendationer och bedömningar 
 • prov på olika arbetsuppgifter, till exempel i form av broschyrer, affischer, programblad eller tidningsartiklar 
 • vad som helst som hjälper dig att få jobbet. 

Du kan skicka portfolion till din arbetsgivare eller visa den på arbetsintervjun. Du kan också skicka en länk till portfolion, om den finns på nätet.  

Tänk inte på arbetsintervjun som ett ensidigt förhör, utan som en möjlighet för båda parter att lära känna varandra. För arbetsgivaren är arbetsintervjun ett sätt att testa hur väl du passar för uppgiften och arbetslaget, men det är också ett tillfälle för dig att bedöma om du passar in på företaget. Som arbetssökande glömmer man ofta bort sitt egen ansvar: genom att ställa frågor till den som intervjuar dig visar du att du är motiverad och genuint intresserad av jobbet. Nedan hittar du fler tips på hur du lyckas med traditionella intervjuer och videointervjuer. 

Om du har förberett dig väl kan du slappna av och vara dig själv under intervjun. Men lite nervositet skadar inte. 

Gör följande före intervjun: 

 • Skaffa information om arbetsgivaren. 
 • Påminn dig om vilket jobb du har sökt och vad det stod i annonsen. 
 • Friska upp minnet om din kompetens genom att gå igenom din meritförteckning. Förbered dig också på att berätta vad du kan behöva hjälp med i arbetet. 
 • Förbered dig på att berätta om anledningen till att du vill byta jobb, om luckor i ditt CV och om dina val i livet. 
 • Tänk efter vilka frågor du vill ställa om jobbet och arbetsgivaren. 

Ett positivt första intryck har stor betydelse i möten mellan människor. Klä dig till intervjun på ett sätt som passar arbetsuppgifterna och arbetsgivaren. Ta med ansökan, arbetsintyg, skolbetyg och en eventuell portfolio. Var på plats i tid. 

Under intervjun bedömer rekryteraren om du är genuint intresserad av jobbet och dina färdigheter och din kompetens. Under intervjun framgår framför allt din interaktionsförmåga och din inställning. Om du blir intervjuad av flera personer ska du ge alla lika mycket uppmärksamhet. 

Kom ihåg att ditt kroppsspråk och sätt att tala berättar mycket om dig. Lyssna på frågorna och tänk igenom dina svar i lugn och ro. Var ärlig när du svarar, men du behöver inte avslöja allt. 

En intervju består oftast av tre moment: 

 • Inledningsvis pratar man oftast om allmänna frågor – målet är att skapa en allmän bild av dig. 
 • Därefter vill man ta reda på hur motiverad du är. Frågorna handlar också om din karriär och förändringar i den. Dessutom vill de som intervjuar dig veta hur du är som person och vilka värderingar och inställningar du har. 
 • Avslutningsvis går man igenom praktiska frågor som rör jobbet, till exempel lönen, arbetstiden och när du ska börja jobba. Oftast får du veta hur rekryteringsprocessen kommer att gå vidare – vid behov kan du själv fråga om detta. 

Tänk igenom efter intervjun hur du tycker att du klarade dig. Vad gick bra och vad kan du förbättra? 

Om du inte blir vald ska du fråga arbetsgivaren eller rekryteraren vilka faktorer som var avgörande vid valet och varför de inte valde dig. 

Nedan finns en lista med frågor som är vanliga på arbetsintervjuer. Träna på att besvara dem. Ju mer du förbereder dig, desto säkrare känner du dig under intervjun. 

 • Berätta kort om dig själv. 
 • Beskriv din nuvarande eller senaste anställning. 
 • Varför söker du det här jobbet? 
 • Varför vill du byta jobb? 
 • Vilka är dina framtidsmål? 
 • Hur är du som kollega eller chef? 
 • Vilka viktiga lärdomar har du fått på dina tidigare arbetsplatser? 
 • Hur är din drömarbetsplats eller ditt drömjobb? 
 • Vilka är dina styrkor och svagheter? 
 • Hur hjälper dina styrkor dig att klara av ditt jobb? Vad har du gjort eller tänker du göra för att åtgärda dina svagheter? 
 • Vad motiverar dig som arbetstagare? 
 • På vilken slags arbetsplats trivs du? 
 • Vad anser du är en bra arbetsplats? 
 • Arbetar du helst ensam eller i grupp? 
 • Varför söker du ett jobb som inte motsvarar din arbetserfarenhet och utbildning? 
 • Hur arbetar du under press? Ge ett konkret exempel. 
 • Kan du tänka dig att resa i jobbet? 
 • Kan du tänka dig att vara flexibel med arbetstiderna? 
 • Vilket är ditt löneanspråk? 
 • Vad har du lärt dig på dina tidigare arbetsplatser? 
 • Vilka prestationer är du extra stolt över? 
 • Varför ska vi välja just dig? 
 • Vad vill du veta om oss? 
 • Vem kan rekommendera dig? 
 • Om vi ringer till din referens, vad kommer hen att säga om dig? 

Du kan få flera liknande frågor och ordningen på frågorna kan kännas slumpmässig. I själva verket kanske den som intervjuar dig testar din stresstålighet. 

Det finns frågor som man inte behöver svara på under en arbetsintervju. Hit hör frågor om 

 • religion 
 • familjeförhållanden 
 • sexuell läggning 
 • politisk övertygelse. 

Utöver den personliga arbetsintervjun kan din kompetens och lämplighet för jobbet utredas även på andra sätt. 

Yrkeskompetensen kan bedömas med olika metoder, till exempel genom ett arbetsprov i simulerade arbetssituationer. Uppgiften kan också bestå av grupparbete eller ett litet framträdande. 

En psykologisk bedömning tar reda på eller förutser hur du klarar av arbetet genom att undersöka dina tankesätt, kunskaper, förmågor, egenskaper eller handlingsmönster. 

Genom den psykologiska bedömningen vill arbetsgivaren till exempel veta 

 • hur du löser problem 
 • hur du klarar av stress 
 • hur du interagerar med andra och vilken personlighet du har – alltså om du är en bra typ. 

Arbetsgivaren är skyldig att säkerställa att testen baseras på tillförlitliga metoder och att testresultaten är felfria. De som utför testen måste ha rätt kompetens. 

Det bästa du kan göra för att förbereda dig för testen är att vara dig själv och gå till testtillfället med ett öppet sinne. Du har rätt att få en kopia av testrapporten eller muntlig respons om den. 

Du kan söka efter lediga platser med hjälp av ordsökning. Om du vill begränsa din sökning väljer du "Fler sökalternativ". Du kan hitta de mest lämpade jobben för dig genom att logga in och skapa din egen jobbsökningsprofil. På det här sättet kommer du att se de bästa fåfängarna direkt för dig, och arbetsgivare som söker anställda kan ha direktkontakt med dig!