Jag är i slutändan av min karriär

När du närmar dig pensionsåldern kanske du funderar på om du ska fortsätta i arbetslivet eller gå i pension. På Jobbmarknad finns det information som kan hjälpa dig med ditt beslut.

När du närmar dig pensionsåldern kan du fatta ett beslut om passar sig: du kan fortsätta arbeta, gå i deltidspension eller njuta av livet som pensionär. Vi berättar också vad du ska göra om du måste gå i invalid- eller arbetslivspension eller om du blir arbetslös just före pensionsåldern. Man kan också återvända till arbetslivet efter att ha gått i pension.

Arbete i pensionsåldern  

Att fortsätta arbeta efter den lägsta pensionsåldern  

Du kan fortfarande vara motivera att arbeta fastän du håller på att uppnå pensionsåldern. Ju äldre du är när du avslutar din karriär, desto större blir din pension. Du måste ändå ingå ett nytt arbetsavtal fastän du skulle fortsätta i samma arbete.  

Arrangemang på arbetsplatsen, yrkesinriktad rehabilitering eller delinvalidpension kan hjälpa dig att fortsätta i ditt arbete om du till exempel har en sjukdom eller livssituation som påverkar arbetsförmågan. Också fastän du inte skulle kunna fortsätta i ditt nuvarande arbete kan du ännu ha kvar en stor del av din arbetsförmåga, och kan fortsätta i någon annan arbetsuppgift eller i samma arbete på deltid. 

Läs mer

Mer information

Deltidspension och partiell förtida ålderspension 

I och med pensionsreformen avskaffades förtidspensionen i början av 2017. Pensionsreformen påverkade inte deltidspensioner som redan börjat, utan din deltidspension fortsätter på samma sätt tills du uppnår åldern för ålderspension. I och med reformen ersattes deltidspensionen av partiell förtida ålderspension. 

Mer information

Att bli arbetslös mot slutet av karriären 

Om du blir arbetslös mot slutet av din arbetskarriär kan du ha rätt till utkomstskydd. Anmäl dig som arbetslös arbetssökande via TE-tjänsternas e-tjänster senast den första dagen du är arbetslös. 

Tjänster 

Läs mer

Mer information

Gå i pension efter att din karriär nått sitt slut 

När du håller på att gå i pension ska du komma ihåg att avsluta ditt arbetsförhållande och fylla i en pensionsansökan. Det lönar sig att ansöka om pension cirka två månader före man går i pension. 

Mer information

Ålderspension 

Du kan ansöka om ålderspension tidigast i den lägsta ålderspensionsåldern i din åldersklass. Du kan ansöka om pension från både FPA och arbetspensionsanstalten med samma ansökan. 

Mer information

Arbetslivspension 

Om din arbetsförmåga försämrats permanent och du är född 1955 eller senare kan du ansöka om arbetslivspension. Den är ett av pensionsreformens nya alternativ som avsetts för personer som gjort en lång och tung karriär. 

Mer information

Invalidpension 

Du kan få invalidpensions, d.v.s. sjukpension, om du inte ännu uppnått ålderspensionsåldern och din arbetsförmåga försvagats under minst ett år på grund av till exempel sjukdom eller skada.  

Mer information

Pension från utlandet 

Om du bor i Finland och söker pension från ett EU- eller EEA-land eller Schweiz ska du ange i sin pensionsansökan till FPA, arbetspensionsanstalten eller Pensionsskyddscentralen att du också söker pension från utlandet. För andra länder med vilka Finland har ett bilateralt socialskyddsavtal behöver du en separat ansökningsblankett. Pensionsskyddscentralen (PSC) skickar din ansökan utomlands. 

Du ska själv utreda din rätt till pension från länder utan avtal. 

Mer information

Arbeta under pensionen 

Fastän du redan gått i pension kan du ändå återgå till arbetet om du så vill. Under ålderspensionen, d.v.s. pension som börjar när man uppnått en viss ålder, kan du arbeta utan inkomstgränser. Detta förutsätter dock att arbetsförhållandet du hade före du gick i pension har upphört. Du kan också arbeta under deltidspension och invalidpension. Dessa har vissa begränsningar, inbegripet inkomstgränser. Under invalidpension kan du pröva på att återgå till arbetet genom att låta din pension vila på vissa villkor. 

Mer information

När du gått i pension kan du bestämma enligt din livssituation om du vill arbeta eller gå med i frivilligverksamhet.  

Mer information

Huruvida du får jobb avgörs inte alltid av hur aktiv du är. Sysselsättningströskeln kan vara hög av olika orsaker – du har kanske varit hemma med små barn, varit arbetslös länge eller har svårare att få arbete på grund av en skada eller sjukdom. 

Jobbsökarträning 

Genom jobbsökarträningen lär du dig söka jobb målinriktat och självständigt. 

Under träningen lär du dig 

 • att bedöma din kompetens och att formulera den till en arbetsansökan och ett CV, 
 • hur företagen rekryterar personal, 
 • att använda de jobbsökarkanaler som passar dig bäst. 

Efter träningen vet du också var du hittar information om arbetsmarknaden, företag och arbetsplatser. 

Jobbsökarträningen kan innehålla 

 • självständig informationssökning och hänvisning till informationskällor 
 • diskussioner om din kompetens med en handledare 
 • upprättandet av en arbetsansökan och meritförteckning under handledning. 

Jobbsökarträningarna brukar pågå i 1–10 dagar. 

Läs mer

Karriärträning 

I karriärcoaching får du information, råd, vägledning och stöd för att klargöra dina yrkesval och karriärmöjligheter, ansöka om utbildning och utveckla dina arbetslivskunskaper. Under coachningen skapar du en livskraftig karriär- och sysselsättningsplan för dig själv.

Tjänster

Arbetsträning 

Arbetstränaren ger dig personlig hjälp när du letar efter ett jobb som passar dig. Under arbetstränarens handledning lyfter du fram din kompetens och dina styrkor på arbetsmarknaden. Du kan få 50 timmar arbetsträning per år. Arbetsträning avtalas individuellt och kan inte sökas via webben. Du kan anmäla ditt intresse för arbetsträning när du kontaktar en sakkunnig vid TE-byrån. 

Arbetstränaren hjälper dig att 

 • söka jobb 
 • skriva en arbetsansökan 
 • förbereda dig på en intervju 
 • ingå ett arbetsavtal. 

Om kontakten eller ansökan inte leder till jobb, analyserar tränaren situationen med dig. 
Arbetstränaren ger dig vägledning om arbetet kräver utbildning. Arbetstränaren hjälper dig att söka och genomföra utbildningar som stärker din yrkeskompetens. 

Din tränare ger dig stöd om 

 • du får en läroavtalsplats, för vilken din arbetsgivare får lönesubvention eller 
 • du studerar enligt TOPPIS-modellen. 
 • Inom TOPPIS-modellen utför du lönesubventionerat arbete och deltar i TE-byråns arbetskraftsutbildning under anställningstiden. 

När du hittar ett lämpligt jobb kan arbetstränaren hjälpa dig att komma igång på arbetsplatsen. 

Under arbetsträningen får du samma förmån som när du är arbetslös. 

Anvisningar för kunder inom det kommunala sysselsättningsförsöket

Kommunförsöken med sysselsättning inleddes den 1 mars 2021. Sedan dess har en del av kunderna i de 25 försökningsområdena blivit överflyttade från TE-byrån till kunder i försökskommunen. Om du är du kund inom det kommunala sysselsättningsförsöket, kontakta din hemkommun om du är intresserad av arbetsträning. En expert i din hemkommun hänvisar dig till lämplig service.

Tjänster

Ny karriär genom arbetsprövning 

Genom arbetsprövning som utförs på en arbetsplats kan du få in en fot på arbetsplatsen när du återvänder till arbetsmarknaden. Du bör själv söka en prövningsplats, men arbets- och näringsbyrån kan ge dig information om vilka arbetsgivare som kan ta emot dig för arbetsprövning. 

Under arbetsprövningen får du möjlighet att visa arbetsgivaren din kompetens och motivation. Medan du testar olika arbetsuppgifter kan du tillsammans med den som ordnar arbetsprövningen och TE-byrån ta reda på vilka andra stöd du behöver för att komma tillbaka till arbetslivet. 

Vad händer efter arbetsprövningen?  

Din egen bedömning av hur det gick på arbetsprövningen är viktig för den fortsatta planeringen tillsammans med TE-byrån. Även den som anordnade arbetsprövningen ger dig feedback och rekommenderar fortsatta åtgärder.  

Efter arbetsprövningen kan du få stöd att återvända till arbetsmarknaden till exempel genom lönesubventionerat arbete, utbildning eller arbetstränarens tjänster. 

Utkomst och kostnadsersättningar 

Under arbetsprövningen får du samma förmån som när du är arbetslös. Om du har avtalat om arbetsprövning i din sysselsättningsplan eller planen som ersätter den, kan du få förhöjd arbetslöshetsförmån. Den instans som betalar ut arbetslöshetsförmånen, dvs. arbetslöshetskassan eller FPA, beslutar om utbetalningen av förhöjningsdelen. 

Du kan få kostnadsersättning för de dagar du deltar i en tjänst. Om du inte får ersättning från den som betalar arbetslöshetsförmånen, kan TE-byrån betala behovsprövad kostnadsersättning. 

Anvisningar för kunder inom det kommunala sysselsättningsförsöket 

Om du är kund inom det kommunala sysselsättningsförsöket, kommer du överens om deltagande i arbetsprövning med din hemkommun. Av din hemkommun får du information om arbetsgivare som kan ta dig på arbetsprövning om du inte själv hittar en plats för arbetsprövning. Din hemkommun kommer också överens med dig om planerna efter arbetsprövningen.  

Om du inte får kostnadsersättning för dagarna för deltagande i arbetsprövningen av betalaren, kan din hemkommun betala kostnadsersättning enligt prövning.

Tjänster

Partiell arbetsförmåga 

En funktionsnedsättning eller sjukdom påverkar oftast inte möjligheten att hitta arbete eller valet av bransch. Ibland kan de dock försämra dina möjligheter att få ett arbete eller behålla din arbetsplats. När du väljer yrke eller utbildning ska du förutom intresse och preferenser också beakta eventuella begränsningar som din funktionsnedsättning eller sjukdom medför.  

En sjukdom eller funktionsnedsättning kan försämra din arbets- och funktionsförmåga, men det innebär inte nödvändigtvis att du är arbetsoförmögen. Dina möjligheter på arbetsmarknaden förbättras om 

 • arbetet har valts och dimensionerats på rätt sätt, 
 • arbetsuppgifterna och arbetsmiljön är skräddarsydd, 
 • kunnandet och utbildningen är tillräcklig, 
 • du får arbets- och näringsbyråns stöd för sysselsättning. 

Anvisningar för kunder inom det kommunala sysselsättningsförsöket 

Om du är kund inom det kommunala sysselsättningsförsöket, kontakta din hemkommun när du vill utreda hur en skada eller en sjukdom påverkar din sysselsättning. Din hemkommun bedömer din arbets- och funktionsförmåga och dess inverkan på de sysselsättningsfrämjande tjänster som erbjuds. Din hemkommun informerar dig också om rehabiliteringsmöjligheterna. 

Läs mer

Lönesubvention

Lönesubvention är ett ekonomiskt stöd som TE-byrån kan bevilja arbetsgivare för kostnaderna av att anställa en arbetslös arbetssökande och som ersättning för den tid som används till handledning för arbetssökande.

För dig är lönesubvention en möjlighet att få även sådant arbete som ditt yrkeskunnande inte helt räcker till, eller om din eventuella skada eller sjukdom påverkar uppgiftens avklarande.

Arbets- och näringsbyrån kan bevilja stöd för dina lönekostnader om

 • stödet hjälper dig få sysselsättning
 • saken har överenskommits i din sysselsättningsplan
 • du är arbetslös arbetssökande
 • din jobbsökning är i kraft
 • arbetsgivaren och ditt arbetsförhållande uppfyller förutsättningarna för att bevilja lönesubvention
 • arbets- och näringsbyrån har tillgång till de anslag som behövs.

Anvisningar för kunder inom det kommunala sysselsättningsförsöket 

Om du är kund inom det kommunala sysselsättningsförsöket, diskutera med din hemkommun om din möjlighet till lönesubvention. Möjligheten till lönesubvention antecknas i din plan om din hemkommun bedömer att du behöver lönesubvention för att få sysselsättning.  

När du kommer överens med arbetsgivaren om lönesubventionsarbete, berätta för arbetsgivaren att du är kund inom kommunförsöket i din hemkommun. Arbetsgivaren behöver informationen när han eller hon gör en ansökan om lönesubvention, eftersom beslutet om beviljande av lönesubvention fattas av din hemkommun.  

Om du sysselsätter dig med lönesubventionsarbete i din hemkommun, dvs. kommunen ansöker om lönesubvention eller om lönesubventionen finansieras av Europeiska socialfonden, beviljas lönesubventionen av arbets- och näringsbyrån. 

Lönesubvention ska sökas i god tid innan arbetet inleds och lönesubventionsarbete får inte inledas före ett positivt beslut om lönesubvention. 

Tjänst

Förmågaren

Förmågaren är en kostnadsfri enkät för självskattning av arbets- och funktionsförmågan till alla som är i arbetsför ålder. Med hjälp av förmågaren kan du utreda din egen situation, dina starka sidor och utvecklingsbehov.

Sätten att arbeta förändras och öppnar nya möjligheter för dig att sysselsätta dig själv. Utöver traditionellt lönearbete och företagande kan du också sysselsätta dig exempelvis som lättföretagare, stipendiemottagare, frilansare, närståendevårdare eller yrkesidrottare, eller i ett arbetsandelslag eller kanske som frivilligarbetare. De olika sätten erbjuder också alternativ då du förbereder dig på förändringar i arbetslivet.

kuvituskuva

Det finns många sätt att sysselsätta dig själv. Du kan samla in din utkomst samtidigt eller turvis från flera olika källor. Du kan till exempel vid sidan av lönearbete eller studier arbeta deltid som företagare, och ditt arbete kan också bestå av många korta arbetsmöjligheter. Och har du tänkt på att du också kan få inkomster från dina fritidsintressen?   

Genom att sysselsätta dig själv kan du möjligen påverka var och när du arbetar. Flexibiliteten kan öka och du kan göra val utgående från din egen livssituation.

Många funderar på arbetslöshetsfrågor, eftersom det inte finns någon enhetlig modell för dem. Din rätt till arbetslöshetsersättning påverkas av om du arbetar som löntagare eller företagare eller om du sysselsätter dig själv genom eget arbete (till exempel som närståendevårdare eller idrottare). Även den arbetsmängd och arbetstid som din sysselsättning kräver har betydelse.  

Läs mer

Har du yrkeskompetens som du vill utveckla? Att utnyttja och därmed utveckla ditt nuvarande kunnande kan hjälpa dig åt rätt riktning i din karriär eller ditt yrke. 

På Jobbmarknad hittar du tips på hur du kan utveckla dina nuvarande kunskaper och färdigheter.

Identifiera din kompetens

Vet du redan allt du kan? Med hjälp av en kompetenskartläggning kan du lära dig mer om dig själv och vilka kunskaper det lönar sig att utveckla.   

Mer information

Komplettera studier och examina

Vid högskolor är det också möjligt att avlägga studier som kompletterar tidigare högskoleexamina och som baserar sig på tidigare kompetens. De här studierna går också ofta att kombinera med arbete.

Mera information

Lärande i arbete

Lär du dig bättre genom att göra saker? Lärande i arbete kan vara ett alternativ för dig. Det finns olika sätt att lära sig och studera i arbetet.

Läroavtal

Läroavtal är utbildning som sker på arbetsplatsen. Du får alltså en examen genom att arbeta. I läroavtalet ingår också teoridagar vid en läroanstalt. Kontakta arbets- och näringsbyrån för att utreda dina möjligheter att få lönesubvention för läroavtalsutbildningen.

Arbetsprövning

Om du vill pröva på om en viss bransch passar dig eller hurdana arbetsuppgifter som ingår i ett visst yrke kan du söka till arbetsprövning genom arbets- och näringsbyrån. Arbetsprövningen är avsedd för arbetslösa och personer i deltidsarbete.

Arbetspraktik

Arbetspraktik är en viktig del av de flesta yrkesinriktade studierna och högskolestudierna. Då får du för första gången utnyttja teorin i praktiken. Det lönar sig att lägga ner tid på att välja en lämplig plats, eftersom du eventuellt kan få in foten mellan dörren.

Trainee-program

Om du skulle villa komma framåt i din egen organisation ska du ta reda på om din arbetsplats erbjuder möjligheten till ett trainee-program.

Lönesubvention

Om det har varit svårt för dig att sysselsätta dig på grund av brister i din kompetens kan du eventuellt sysselsättas med hjälp av lönesubvention och utveckla din yrkeskompetens genom praktiskt arbete. Du kan ansöka om ett lönesubventionskort från arbets- och näringsbyrån och berätta för potentiella arbetsgivare att du hämtar en del av lönen med dig.

Tjänster

Läs mera

Arbetskraftsutbildning

Genom företagarkursen som ordnas som arbetskraftsutbildning kan man inleda företagsverksamhet med låg tröskel. Man kan också avlägga en yrkesexamen eller delar av den som arbetskraftsutbildning.  De populära FEC-utbildningsprogrammen är också populära arbetskraftsutbildningar. Arbetskraftsutbildningar erbjuds i första hand för arbetslösa.

Tjänster

Kompetensutveckling för arbetslösa

Om du vill dra nytta av möjligheten att utveckla din kompetens under din arbetslöshetsperiod kan du bekanta dig med frivilliga studier. Eller om du bara saknar en liten del av din examen eller är intresserad av en kort kompletterande kurs, till exempel en taxikurs, kan du bekanta dig med kortvariga studier med arbetslöshetsförmån.

Tjänster

Tjänster som Jobbmarknads samarbetspartner erbjuder

Med arbetsförmåga avses vars och ens individuella förmåga att klara av arbetet. Arbetsförmågan påverkas bland annat av personens fysiska och psykiska resurser, attityder och kunskaper. 

Ibland behövs stöd och hjälp för att bedöma och ta upp arbetsförmågan. Både arbetsgivaren och arbetstagaren kan få stöd. Det viktigaste är att stödet ges på lämpligt sätt i rätt tid och omfattning. Du kan också få hjälp att fastställa din situation av företagshälsovården, vid hälsoundersökningen för arbetslösa och av TE-byråernas samordnare för arbetsförmågan.  

Det finns många olika typer av stöd och hjälp. Lönesubvention kan betalas till arbetsgivaren om de kommande arbetsuppgifterna är nya för dig och de även i övrigt främjar din sysselsättning också i framtiden. Lönesubvention kan också betalas till en arbetsgivare som anställer en person som är partiellt arbetsför på grund av funktionsnedsättning eller sjukdom. Genom arbetsprövning kan man utreda hur belastande och lämpligt ett nytt arbete är med tanke på just din arbetsförmåga. Stödet kan beviljas till exempel för att ordna arbetsförhållandena så att arbetsplatsen görs tillgänglig till exempel för en person i rullstol 

Man kan också börja utreda arbetsförmågan genom arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte eller sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen (TYP).  

Tjänsterna för yrkesval och karriärvägledning samt utbildningsrådgivning kan visa vägen om ditt nuvarande arbete eller yrke inte längre är lämpligt eller om det av annan orsak är dags att byta karriär.  

Om du är ung kan du besöka Navigatorn för att få hjälp med att fastställa arbetsförmågan.  

Vi har samlat dessa tjänster samt andra tjänster bland vilka du förhoppningsvis hittar den som passar ditt behov bäst på Jobbmarknad.  

Anvisningar för kunder inom det kommunala sysselsättningsförsöket 

Om du är kund inom det kommunala sysselsättningsförsöket, hänvisar din hemkommun dig vid behov till en sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen (TYP). Inom den sektorsövergripande samservicen utarbetar din hemkommun tillsammans med dig en sektorsövergripande sysselsättningsplan. 

Tjänster

Mer information