Under 25 år utan examen

Är du yngre än 25 år och saknar yrkesutbildning efter grundskolan eller gymnasiet? Du omfattas delvis av andra villkor än övriga arbetssökande när det gäller utkomstskyddet för arbetslösa. Din situation förändras när du söker till yrkesinriktad utbildning eller deltar i de sysselsättningsfrämjande tjänster som tillhandahålls av arbets- och näringsbyråerna. 

Utkomstskydd för arbetslösa 17- och 18-åringar  

Om du har rätt till grunddagpenning från FPA eller inkomstrelaterad dagpenning från arbetslöshetskassan kan dessa betalas till dig både under arbetslöshetsperioden och under den tid du deltar i sysselsättningsfrämjande tjänster, då du har fyllt 17 år.  

Om du är under 17 år har du inte rätt till arbetsmarknadsstöd under den period du är arbetslös eller deltar i sysselsättningsfrämjande tjänster.  

När du har fyllt 17 år kan du få arbetsmarknadsstöd under den period du deltar i en sysselsättningsfrämjande tjänst, men inte annars under arbetslöshetsperioden.  

Som 18-åring kan du få arbetsmarknadsstöd också under arbetslöshetsperioden, ifall de övriga förutsättningarna för arbetsmarknadsstöd uppfylls.  

Unga under 25 år är skyldiga att söka utbildning  

Är du yngre än 25 år och saknar utbildning efter grundskolan eller gymnasiet? Om du får arbetslöshetsförmån måste du på våren söka åtminstone två studieplatser för vilka du uppfyller kraven.  

Sök alltid på våren till en examensinriktad utbildning som ger yrkesfärdigheter och börjar på hösten samma år.  

 • Utbildningen behöver inte ingå i den gemensamma ansökan. Du kan också söka till exempel till universitet eller yrkeshögskola.  
 • Om du endast har avlagt grundskolan kan du också söka studieplatser i gymnasier avsedda för unga, där undervisningen omfattar minst 75 kurser.  
 • Du måste söka åtminstone två studieplatser, för vilka du uppfyller antagningskraven.  
 • Om du kallas till inträdesprov ska du delta i inträdesprovet och i andra tillfällen som ingår i ansökningsförfarandet för utbildningen.  
 • Om du får en studieplats ska du ta emot den och inleda studierna.  

Om orsaker som har att göra med till exempel ditt hälsotillstånd eller dina språkkunskaper hindrar dig från att söka utbildning ska du diskutera detta med en sakkunnig vid arbets- och näringsbyrån. I sådana fall kan man avtala om att uppfylla ansökningsskyldigheten på något annat sätt än det som beskrivs ovan.  

Mer information

Försäkra dig om att du inte förlorar din arbetslöshetsförmån  

Om du fortfarande är arbetslös vid höstterminens början, dvs. den 1 september, frågar en sakkunnig vid arbets- och näringsbyrån dig vilka utbildningar du sökt till.  

Om du utan godtagbar orsak har låtit bli att söka till åtminstone två utbildningar, förlorar du din rätt till arbetslöshetsförmån från och med den 1 september och tills vidare. 

Du förlorar också din arbetslöshetsförmån tills vidare om du utan godtagbar orsak tackar nej till en utbildning eller inte inleder utbildningen, eller avbryter en examensinriktad utbildning som ger yrkesfärdigheter eller gymnasiestudier för unga.  

Det är inte ett villkor för att få arbetslöshetsförmån att du på hösten söker till utbildning som inleds på våren. Om du ändå söker till utbildning på hösten och får en studieplats, men utan godtagbar orsak låter bli att inleda utbildningen på våren, förlorar du din rätt till arbetslöshetsförmån tills vidare.  

Din rätt till arbetslöshetsförmån återställs när något av följande villkor uppfylls:  

 • Du har avlagt en yrkesinriktad examen eller högskoleexamen.  
 • Du har i minst 21 kalenderveckor haft ett arbete som uppfyller arbetsvillkoret, dvs. du har arbetat minst 18 h/vecka, deltagit i sysselsättningsfrämjande tjänster, studerat på heltid eller varit sysselsatt på heltid som företagare eller i eget arbete.  
 • Du fyller 25 år.  

FPA kan fastställa en väntetid för ditt arbetsmarknadsstöd. Då får du inte arbetsmarknadsstöd innan väntetiden löpt ut. Väntetidens längd är högst 21 veckor. Väntetiden avgörs av FPA.

Sysselsättningsfrämjande tjänster 

Om du har förlorat din rätt till förmåner under arbetslöshetsperioden på grund av att du har låtit bli att söka till utbildning, kan du ändå få arbetslöshetsförmån under den tid du deltar i sysselsättningsfrämjande tjänster.  

Sysselsättningsfrämjande tjänster är:  

 • jobbsöknings- och karriärträning  
 • utbildnings- och arbetsprövning  
 • arbetskraftsutbildning  
 • frivilliga studier för invandrare med stöd av arbetslöshetsförmån  
 • frivilliga studier med stöd av arbetslöshetsförmån  
 • arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte.  

Obs! Du kan inleda frivilliga studier med stöd av arbetslöshetsförmån tidigast som 25-åring.  

Sök till utbildning – då tryggar du också din arbetslöshetsförmån

Är du yngre än 25 år och saknar yrkesutbildning efter grundskolan eller gymnasiet? Om du får arbetslöshetsförmån måste du på våren söka åtminstone två studieplatser för vilka du uppfyller kraven.  

 • Utbildningen behöver inte ingå i den gemensamma ansökan. Den kan också bestå av annan examensinriktad utbildning som ger yrkesfärdigheter, till exempel universitetsstudier.  
 • Om du endast har avlagt grundskolan kan du också söka studieplatser i gymnasier avsedda för unga, där examen omfattar minst 75 kurser.  
 • Om du är abiturient på våren måste du under samma vår söka till utbildning som börjar på hösten och ger yrkesfärdigheter. Detta gäller också om du har för avsikt att fullgöra värnplikt eller civiltjänst genast efter gymnasiet. 

Du förlorar rätten till arbetslöshetsförmån vid höstterminens början, dvs. från och med den 1 september, om  

 • du utan godtagbar orsak låter bli att söka till utbildning  
 • du genom ditt eget förfarande förorsakar att du inte antas till utbildning  
 • du tackar nej till utbildning.  

Om du avbryter studierna utan godtagbar orsak förlorar du rätten till arbetslöshetsförmån från och med den dag då studierna avbryts.  

Studier och arbetslöshetsförmån  

Om du studerar på heltid är studiestödet ditt primära stöd. FPA ansvarar för studiestödet.  

Du kan inte få studiestöd och arbetslöshetsförmån samtidigt.    

Studier med arbetslöshetsförmån 

Om du är arbetslös och vill inleda studier bör du ta reda på mer om arbetskraftsutbildningar, möjligheten till kortvariga studier eller studier på deltid samt frivilliga studier med arbetslöshetsförmån (gäller inte personer under 25 år).  

Dessa är sätt som kan göra det möjligt att studera och samtidigt få arbetslöshetsförmån.  

Heltidsstudier  

Som heltidsstuderande har du i regel inte rätt att få arbetslöshetsförmån - inte heller under ledigheter från studierna.    

Heltidsstudier är studier för vilka målet är att avlägga  

 • yrkeshögskoleexamen  
 • högre yrkeshögskoleexamen  
 • lägre eller högre högskoleexamen på universitet 
 • Gymnasiestudier vars sammanlagda omfattning enligt lärokursen är minst 75 kurser, dvs. i praktiken gymnasiestudier riktade till unga och gymnasiestudier som anordnas vid internat.  

Studier i enlighet med lagen om grundläggande yrkesutbildning bedrivs på heltid, och har som mål  

 • yrkesexamen eller del av yrkesexamen  
 • förberedande yrkesutbildning eller  
 • handledande utbildning inför arbete och ett självständigt liv.  

Även andra studier än de ovan nämnda bedrivs på heltid om  

 • studiernas omfattning enligt studieplanen i genomsnitt är minst fem studiepoäng, tre studieveckor eller 4,5 kompetenspoäng per studiemånad  

 • studiernas omfattning enligt undervisningsprogrammet är i genomsnitt minst 25 veckotimmar, om detta inte har definierats som studiepoäng, studieveckor eller kompetenspoäng.  

Arbets- och näringsbyrån utreder om dina studier bedrivs på heltid eller på deltid.   

Avslutande av studier  

Dina studier betraktas som heltidsstudier tills du visar att studierna har avslutats. Om du avlägger hela lärokursen för gymnasiet eller den grundläggande utbildningen betraktas du alltid som studerande på heltid fram till terminens slut.  

Vid behov kan du visa att dina studier har avslutats till exempel med  

 • ett examensbetyg  
 • ett skiljebetyg  
 • en utredning som visar att en utbildning som förbereder för ett prov har avslutats.  

Dina studier betraktas också som avslutade om de har varit avbrutna i minst ett år. Att studierna är avbrutna betyder att du inte har några studieprestationer och inte heller har deltagit i undervisning eller förberett till exempel ditt slutarbete under handledning.  

Uppdaterad: