Hur arbetets längd påverkar utkomstskyddet för arbetslösa 

Längden på det arbete du utför och orsakerna till att du slutar arbeta kan påverka ditt utkomstskydd för arbetslösa. 

Arbete som varar högst två veckor  

Arbetsförhållande  

 • Du kan ha rätt till jämkat utkomstskydd för arbetslösa om du sysselsätts i ett heltidsarbete eller deltidsarbete som räcker högst två veckor.  

Företagare  

 • Om din sysselsättning som företagare räcker högst två veckor utan avbrott bevaras i regel din rätt till utkomstskydd för arbetslösa.   
 • TE-byrån utreder inte hur en kortvarig arbetsperiod som utförs som företagare påverkar rätten till utkomstskydd för arbetslösa. 
 • Man bör meddela den instans som betalar ut utkomstskyddet för arbetslösa om sysselsättningen. Din inkomst från företagsverksamheten jämkas med utkomstskyddet för arbetslösa.   
 • Om du sysselsätter dig som företagare i mer än två veckor och det är fråga om ny företagsverksamhet som du startat då du var arbetslös så utreds det inte om din företagsverksamhet är huvud- eller bisyssla under de första fyra månaderna. I övriga fall utreds detta.  

Arbete som räcker över två veckor  

Anställningsförhållande  

 • Du kan ha rätt till jämkat utkomstskydd för arbetslösa om du sysselsätts i deltidsarbete.  
 • Du har inte rätt till utkomstskydd för arbetslösa om du sysselsätts i heltidsarbete som räcker över två veckor.  

Företagare  

Ny företagsverksamhet som varar över två veckor:  

 • TE-byrån utreder tidpunkten för när din arbetslöshet och din företagsverksamhet inleddes.  
 • I regel bedömer TE-byrån inte om företagsverksamheten är en huvudsyssla eller bisyssla under de fyra första månaderna från att företagsverksamheten inleddes.  
 • Inkomsterna från företagsverksamheten ska anmälas till den instans som betalar ut utkomstskyddet för arbetslösa. Du kan ha rätt till jämkat utkomstskydd för arbetslösa.  
 • Om du ansöker om utkomstskydd för arbetslösa för perioden då du utför företagsverksamhet ska du hålla din arbetssökning i kraft och söka heltidsarbete. Företagsverksamhet är inte ett godtagbart skäl att tacka nej till exempel till arbete eller sysselsättningsfrämjande tjänster som erbjuds.  
 • Fyra månader efter att företagsverksamheten inletts bedömer TE-byrån om företagsverksamheten är en huvudsyssla eller bisyssla.  
 • Om din företagsverksamhet då bedöms som huvudsyssla upphör din rätt till utkomstskydd för arbetslösa.  
 • Om din företagsverksamhet bedöms som bisyssla kan du ha rätt till jämkat utkomstskydd för arbetslösa.  
 • TE-byråns avgörande gäller enbart tiden efter de fyra första månaderna, och har ingen retroaktiv verkan.  

Annan företagsverksamhet som varar över två veckor:   

 • TE-byrån utreder om du är en företagare som avses i lagen om utkomstskydd för arbetslösa.  
 • Om du anses vara en företagare avgör TE-byrån om din sysselsättning i företagsverksamheten är en huvudsyssla eller bisyssla.   
 • I bedömningen av om företagsverksamheten är en huvudsyssla eller bisyssla är den arbetsmängd som verksamheten kräver avgörande, inte de inkomster eller den vinst som fås från företagsverksamheten. Sysselsättningen utgör en huvudsyssla om den arbetsmängd som din företagsverksamhet kräver är så stor att du inte kan ta emot ett heltidsarbete.  
 • Om du är företagare på heltid har du inte rätt till utkomstskydd för arbetslösa om du sysselsätts på heltid som företagare under mer än två veckor utan avbrott.  
 • Om din företagsverksamhet utgör en bisyssla kan du ha rätt till jämkat utkomstskydd för arbetslösa.  

När arbetet upphört  

Efter att arbetsförhållandet upphört

 • Oberoende av arbetsförhållandets längd kan orsaken till att arbetsförhållandet upphört ha en inverkan på rätten till utkomstskydd för arbetslösa.  
 • Om arbetsförhållandet var tidsbundet och du arbetat tills arbetsförhållandet upphörde har du rätt till utkomstskydd för arbetslösa efter att arbetet upphört om de övriga kraven uppfylls.  
 • Om ditt arbetsförhållande till exempel upphör på din egen begäran utreder TE-byrån uppsägningens inverkan på rätten till utkomstskydd för arbetslösa.  

Efter att företagsverksamheten upphört

 • För företagsverksamhet som pågår i högst två veckor konstaterar den instans som betalar ut utkomstskyddet för arbetslösa arbetsperiodens längd och utreder förutsättningarna för att betala ut jämkat utkomstskydd för arbetslösa.  
 • Om du sysselsatt dig som företagare på heltid i över två veckor förutsätts det för att du ska få utkomstskydd för arbetslösa antingen att du avslutar hela företagsverksamheten eller i vissa fall att ditt eget arbete upphör. Om du har startat en ny företagsverksamhet då du var arbetslös, utreder TE-byrån inte om din företagsverksamhet är huvud- eller bisyssla under de fyra första månaderna, utan först därefter. Under dessa fyra månader kan du få utkomstskydd för arbetslösa. Om din företagsverksamhet efter fyra månader betraktas som en huvudsyssla förutsätts det för att du ska få utkomstskydd för arbetslösa antingen att du avslutar hela företagsverksamheten eller i vissa fall att ditt eget arbete upphör. Företagsverksamheten kan också avslutas under de fyra första månaderna, och då har du samma rätt som tidigare till utkomstskydd för arbetslösa.     
 • Det krävs inte att företagsverksamheten upphör för att du ska få utkomstskydd för arbetslösa om TE-byrån ansett att din företagsverksamhet utgjorde en bisyssla och situationen inte förändrats.  

Uppdaterad: