Mer stöd i jobbsökandet genom träning

Huruvida du får jobb avgörs inte alltid av hur aktiv du är. Sysselsättningströskeln kan vara hög av olika orsaker – du har kanske varit hemma med små barn, varit arbetslös länge eller har svårare att få arbete på grund av en skada eller sjukdom. 

Jobbsökarträning 

Genom jobbsökarträningen lär du dig söka jobb målinriktat och självständigt. 

Under träningen lär du dig 

 • att bedöma din kompetens och att formulera den till en arbetsansökan och ett CV 
 • hur företagen rekryterar personal 
 • att använda de jobbsökarkanaler som passar dig bäst. 

Efter träningen vet du också var du hittar information om arbetsmarknaden, företag och arbetsplatser. 

Jobbsökarträningen kan innehålla 

 • självständig informationssökning och hänvisning till informationskällor 
 • diskussioner om din kompetens med en handledare 
 • upprättandet av en arbetsansökan och meritförteckning under handledning. 

Jobbsökarträningarna brukar pågå i 1–10 dagar. 

Läs mer

Karriärträning 

I karriärträningen kan du få klarhet i dina tankar kring om företagande kunde vara ett karriäralternativ för dig.  Företagarutbildningen och företagarkurserna erbjuds också som frivilliga studier.  

Tjänster

Arbetsträning 

Arbetstränaren ger dig personlig hjälp när du letar efter ett jobb som passar dig. Under arbetstränarens handledning lyfter du fram din kompetens och dina styrkor på arbetsmarknaden. Du kan få 50 timmar arbetsträning per år. Arbetsträning avtalas individuellt och kan inte sökas via webben. Du kan anmäla ditt intresse för arbetsträning när du kontaktar en sakkunnig vid TE-byrån. 

Arbetstränaren hjälper dig att 

 • söka jobb 
 • skriva en arbetsansökan 
 • förbereda dig på en intervju 
 • ingå ett arbetsavtal. 

Om kontakten eller ansökan inte leder till jobb, analyserar tränaren situationen med dig. 
Arbetstränaren ger dig vägledning om arbetet kräver utbildning. Arbetstränaren hjälper dig att söka och genomföra utbildningar som stärker din yrkeskompetens. 

Din tränare ger dig stöd om 

 • du får en läroavtalsplats, för vilken din arbetsgivare får lönesubvention eller 
 • du studerar enligt TOPPIS-modellen. 
 • Inom TOPPIS-modellen utför du lönesubventionerat arbete och deltar i TE-byråns arbetskraftsutbildning under anställningstiden. 

När du hittar ett lämpligt jobb kan arbetstränaren hjälpa dig att komma igång på arbetsplatsen. 

Under arbetsträningen får du samma förmån som när du är arbetslös. 

Tjänster

Ny karriär genom arbetsprövning 

Genom arbetsprövning som utförs på en arbetsplats kan du få in en fot på arbetsplatsen när du återvänder till arbetsmarknaden. Du bör själv söka en prövningsplats, men arbets- och näringsbyrån kan ge dig information om vilka arbetsgivare som kan ta emot dig för arbetsprövning. 

Under arbetsprövningen får du möjlighet att visa arbetsgivaren din kompetens och motivation. Medan du testar olika arbetsuppgifter kan du tillsammans med den som ordnar arbetsprövningen och TE-byrån ta reda på vilka andra stöd du behöver för att komma tillbaka till arbetslivet. 

Vad händer efter arbetsprövningen?  

Din egen bedömning av hur det gick på arbetsprövningen är viktig för den fortsatta planeringen tillsammans med TE-byrån. Även den som anordnade arbetsprövningen ger dig feedback och rekommenderar fortsatta åtgärder.  

Efter arbetsprövningen kan du få stöd att återvända till arbetsmarknaden till exempel genom lönesubventionerat arbete, utbildning eller arbetstränarens tjänster. 

Utkomst och kostnadsersättningar 

Under arbetsprövningen får du samma förmån som när du är arbetslös. Om du har avtalat om arbetsprövning i din sysselsättningsplan eller planen som ersätter den, kan du få förhöjd arbetslöshetsförmån. Den instans som betalar ut arbetslöshetsförmånen, dvs. arbetslöshetskassan eller FPA, beslutar om utbetalningen av förhöjningsdelen. 

Du kan få kostnadsersättning för de dagar du deltar i en tjänst. Om du inte får ersättning från den som betalar arbetslöshetsförmånen, kan TE-byrån betala behovsprövad kostnadsersättning. 

Tjänster

Partiell arbetsförmåga 

En funktionsnedsättning eller sjukdom påverkar oftast inte möjligheten att hitta arbete eller valet av bransch. Ibland kan de dock försämra dina möjligheter att få ett arbete eller behålla din arbetsplats. När du väljer yrke eller utbildning ska du förutom intresse och preferenser också beakta eventuella begränsningar som din funktionsnedsättning eller sjukdom medför.  

Läs mer

Lönesubvention

Lönesubvention är ett ekonomiskt stöd som TE-byrån kan bevilja arbetsgivare för kostnaderna av att anställa en arbetslös arbetssökande och som ersättning för den tid som används till handledning för arbetssökande.

För dig är lönesubvention en möjlighet att få även sådant arbete som ditt yrkeskunnande inte helt räcker till, eller om din eventuella skada eller sjukdom påverkar uppgiftens avklarande.

Tjänst

Uppdaterad: