Mer stöd i jobbsökandet

Huruvida du får jobb avgörs inte alltid av hur aktiv du är. Sysselsättningströskeln kan vara hög av olika orsaker – du har kanske varit hemma med små barn, varit arbetslös länge eller har svårare att få arbete på grund av en skada eller sjukdom. 

Jobbsökarträning 

Genom jobbsökarträningen lär du dig söka jobb målinriktat och självständigt. 

Under träningen lär du dig 

 • att bedöma din kompetens och att formulera den till en arbetsansökan och ett CV, 
 • hur företagen rekryterar personal, 
 • att använda de jobbsökarkanaler som passar dig bäst. 

Efter träningen vet du också var du hittar information om arbetsmarknaden, företag och arbetsplatser. 

Jobbsökarträningen kan innehålla 

 • självständig informationssökning och hänvisning till informationskällor 
 • diskussioner om din kompetens med en handledare 
 • upprättandet av en arbetsansökan och meritförteckning under handledning. 

Jobbsökarträningarna brukar pågå i 1–10 dagar. 

Läs mer

Karriärträning 

I karriärcoaching får du information, råd, vägledning och stöd för att klargöra dina yrkesval och karriärmöjligheter, ansöka om utbildning och utveckla dina arbetslivskunskaper. Under coachningen skapar du en livskraftig karriär- och sysselsättningsplan för dig själv.

Tjänster

Arbetsträning 

Arbetstränaren ger dig personlig hjälp när du letar efter ett jobb som passar dig. Under arbetstränarens handledning lyfter du fram din kompetens och dina styrkor på arbetsmarknaden. Du kan få 50 timmar arbetsträning per år. Arbetsträning avtalas individuellt och kan inte sökas via webben. Du kan anmäla ditt intresse för arbetsträning när du kontaktar en sakkunnig vid TE-byrån. 

Arbetstränaren hjälper dig att 

 • söka jobb 
 • skriva en arbetsansökan 
 • förbereda dig på en intervju 
 • ingå ett arbetsavtal. 

Om kontakten eller ansökan inte leder till jobb, analyserar tränaren situationen med dig. 
Arbetstränaren ger dig vägledning om arbetet kräver utbildning. Arbetstränaren hjälper dig att söka och genomföra utbildningar som stärker din yrkeskompetens. 

Din tränare ger dig stöd om 

 • du får en läroavtalsplats, för vilken din arbetsgivare får lönesubvention eller 
 • du studerar enligt TOPPIS-modellen. 
 • Inom TOPPIS-modellen utför du lönesubventionerat arbete och deltar i TE-byråns arbetskraftsutbildning under anställningstiden. 

När du hittar ett lämpligt jobb kan arbetstränaren hjälpa dig att komma igång på arbetsplatsen. 

Under arbetsträningen får du samma förmån som när du är arbetslös. 

Anvisningar för kunder inom det kommunala sysselsättningsförsöket

Kommunförsöken med sysselsättning inleddes den 1 mars 2021. Sedan dess har en del av kunderna i de 25 försökningsområdena blivit överflyttade från TE-byrån till kunder i försökskommunen. Om du är du kund inom det kommunala sysselsättningsförsöket, kontakta din hemkommun om du är intresserad av arbetsträning. En expert i din hemkommun hänvisar dig till lämplig service.

Tjänster

Ny karriär genom arbetsprövning 

Genom arbetsprövning som utförs på en arbetsplats kan du få in en fot på arbetsplatsen när du återvänder till arbetsmarknaden. Du bör själv söka en prövningsplats, men arbets- och näringsbyrån kan ge dig information om vilka arbetsgivare som kan ta emot dig för arbetsprövning. 

Under arbetsprövningen får du möjlighet att visa arbetsgivaren din kompetens och motivation. Medan du testar olika arbetsuppgifter kan du tillsammans med den som ordnar arbetsprövningen och TE-byrån ta reda på vilka andra stöd du behöver för att komma tillbaka till arbetslivet. 

Vad händer efter arbetsprövningen?  

Din egen bedömning av hur det gick på arbetsprövningen är viktig för den fortsatta planeringen tillsammans med TE-byrån. Även den som anordnade arbetsprövningen ger dig feedback och rekommenderar fortsatta åtgärder.  

Efter arbetsprövningen kan du få stöd att återvända till arbetsmarknaden till exempel genom lönesubventionerat arbete, utbildning eller arbetstränarens tjänster. 

Utkomst och kostnadsersättningar 

Under arbetsprövningen får du samma förmån som när du är arbetslös. Om du har avtalat om arbetsprövning i din sysselsättningsplan eller planen som ersätter den, kan du få förhöjd arbetslöshetsförmån. Den instans som betalar ut arbetslöshetsförmånen, dvs. arbetslöshetskassan eller FPA, beslutar om utbetalningen av förhöjningsdelen. 

Du kan få kostnadsersättning för de dagar du deltar i en tjänst. Om du inte får ersättning från den som betalar arbetslöshetsförmånen, kan TE-byrån betala behovsprövad kostnadsersättning. 

Anvisningar för kunder inom det kommunala sysselsättningsförsöket 

Om du är kund inom det kommunala sysselsättningsförsöket, kommer du överens om deltagande i arbetsprövning med din hemkommun. Av din hemkommun får du information om arbetsgivare som kan ta dig på arbetsprövning om du inte själv hittar en plats för arbetsprövning. Din hemkommun kommer också överens med dig om planerna efter arbetsprövningen.  

Om du inte får kostnadsersättning för dagarna för deltagande i arbetsprövningen av betalaren, kan din hemkommun betala kostnadsersättning enligt prövning.

Tjänster

Partiell arbetsförmåga 

En funktionsnedsättning eller sjukdom påverkar oftast inte möjligheten att hitta arbete eller valet av bransch. Ibland kan de dock försämra dina möjligheter att få ett arbete eller behålla din arbetsplats. När du väljer yrke eller utbildning ska du förutom intresse och preferenser också beakta eventuella begränsningar som din funktionsnedsättning eller sjukdom medför.  

En sjukdom eller funktionsnedsättning kan försämra din arbets- och funktionsförmåga, men det innebär inte nödvändigtvis att du är arbetsoförmögen. Dina möjligheter på arbetsmarknaden förbättras om 

 • arbetet har valts och dimensionerats på rätt sätt, 
 • arbetsuppgifterna och arbetsmiljön är skräddarsydd, 
 • kunnandet och utbildningen är tillräcklig, 
 • du får arbets- och näringsbyråns stöd för sysselsättning. 

Anvisningar för kunder inom det kommunala sysselsättningsförsöket 

Om du är kund inom det kommunala sysselsättningsförsöket, kontakta din hemkommun när du vill utreda hur en skada eller en sjukdom påverkar din sysselsättning. Din hemkommun bedömer din arbets- och funktionsförmåga och dess inverkan på de sysselsättningsfrämjande tjänster som erbjuds. Din hemkommun informerar dig också om rehabiliteringsmöjligheterna. 

Läs mer

Lönesubvention

Lönesubvention är ett ekonomiskt stöd som TE-byrån kan bevilja arbetsgivare för kostnaderna av att anställa en arbetslös arbetssökande och som ersättning för den tid som används till handledning för arbetssökande.

För dig är lönesubvention en möjlighet att få även sådant arbete som ditt yrkeskunnande inte helt räcker till, eller om din eventuella skada eller sjukdom påverkar uppgiftens avklarande.

Arbets- och näringsbyrån kan bevilja stöd för dina lönekostnader om

 • stödet hjälper dig få sysselsättning
 • saken har överenskommits i din sysselsättningsplan
 • du är arbetslös arbetssökande
 • din jobbsökning är i kraft
 • arbetsgivaren och ditt arbetsförhållande uppfyller förutsättningarna för att bevilja lönesubvention
 • arbets- och näringsbyrån har tillgång till de anslag som behövs.

Anvisningar för kunder inom det kommunala sysselsättningsförsöket 

Om du är kund inom det kommunala sysselsättningsförsöket, diskutera med din hemkommun om din möjlighet till lönesubvention. Möjligheten till lönesubvention antecknas i din plan om din hemkommun bedömer att du behöver lönesubvention för att få sysselsättning.  

När du kommer överens med arbetsgivaren om lönesubventionsarbete, berätta för arbetsgivaren att du är kund inom kommunförsöket i din hemkommun. Arbetsgivaren behöver informationen när han eller hon gör en ansökan om lönesubvention, eftersom beslutet om beviljande av lönesubvention fattas av din hemkommun.  

Om du sysselsätter dig med lönesubventionsarbete i din hemkommun, dvs. kommunen ansöker om lönesubvention eller om lönesubventionen finansieras av Europeiska socialfonden, beviljas lönesubventionen av arbets- och näringsbyrån. 

Lönesubvention ska sökas i god tid innan arbetet inleds och lönesubventionsarbete får inte inledas före ett positivt beslut om lönesubvention. 

Tjänst

Förmågaren

Förmågaren är en kostnadsfri enkät för självskattning av arbets- och funktionsförmågan till alla som är i arbetsför ålder. Med hjälp av förmågaren kan du utreda din egen situation, dina starka sidor och utvecklingsbehov.

Uppdaterad: