Arbetslösa arbetssökandes rättigheter och skyldigheter 

Eftersom arbetslöshetsförmånen förutsätter motprestationer, har du också skyldigheter utöver rättigheterna.

Arbetslösa arbetssökandes rättigheter  

Då du har anmält dig som arbetssökande har du rätt till  

 • de tjänster som TE-byrån erbjuder  
 • utkomstskydd för arbetslösa, om du uppfyller villkoren för detta  
 • hjälp att hitta sysselsättning.  

I samarbete med arbets- och näringsbyrån utarbetar du en plan, där ni antecknar ditt mål för jobbsökningen och de uppgifter som ska utföras för att du ska nå dit. Planen och genomförandet av den bedöms var tredje månad på det sätt du kommit överens om med TE-byråns sakkunniga.    

Din rätt till utkomstskydd för arbetslösa påverkas av om du arbetar som löntagare eller företagare eller om du sysselsätter dig själv genom eget arbete (till exempel som närståendevårdare eller idrottare). Även den arbetsmängd och arbetstid som din sysselsättning kräver har betydelse.  

TE-byrån bedömer alltid från fall till fall hur mycket arbete din verksamhet kräver, vilket påverkar utkomstskyddet för arbetslösa. Avgörande i bedömningen av din huvudsyssla är den arbetsmängd som krävs, inte de inkomster eller den vinst du får. TE-byråns bedömning är inte nödvändigtvis förenlig med de beslut som fattats av Skatteförvaltningen eller av den instans som betalar utkomstskyddet för arbetslösa (Fpa eller arbetslöshetskassan).  

Om du får utkomstskydd för arbetslösa kan du  

 • studera på deltid  
 • utföra oavlönat, sedvanligt allmännyttigt frivillig- eller talkoarbete  
 • arbeta deltid  
 • vara deltidsföretagare eller arbeta kortvarigt i uppdragsförhållande  
 • starta företagsverksamhet. Under de fyra första månaderna från att företagsverksamheten startas bedöms inte om din företagsverksamhet är huvud- eller bisyssla, om företagsverksamheten har startats då du var arbetslös.  

Arbetslösa arbetssökandes skyldigheter  

Om du ansöker om eller får utkomstskydd för arbetslösa, måste du söka ett heltidsjobb. Ett absolut villkor för att få utkomstskydd för arbetslösa är att din jobbsökning är i kraft. Din jobbsökning förblir i kraft om du håller kontakten med TE-byrån på överenskommet sätt och vid överenskomna tidpunkter samt följer de anvisningar och tidsfrister du fått av TE-byrån i Mina e-tjänster eller i samband med ett personligt besök.  

Dessutom måste du uppfylla följande skyldigheter  

 • vara anträffbar för TE-byrån, hålla dina kontaktuppgifter uppdaterade genom att meddela förändringar i e-tjänsterna eller genom att ringa telefonservicen  
 • ta emot de jobb som TE-byrån eller en arbetsgivare erbjuder – jobberbjudanden från TE-byrån förpliktar dig att kontakta arbetsgivaren och inom utsatt tid informera TE-byrån om att du gjort det  
 • ta emot utbildning som TE-byrån erbjuder – utbildningserbjudanden från TE-byrån förpliktar dig att söka till arbetskraftsutbildningen och inom utsatt tid informera TE-byrån om att du gjort det  
 • delta i intervjuer och i utarbetandet och justeringen av sysselsättnings-, aktiverings- eller integrationsplanen  
 • söka och delta i alla sysselsättningsfrämjande tjänster som överenskommits i den plan du gjort upp tillsammans med TE-byrån eller som TE-byrån i övrigt erbjuder och göra alla uppgifter som överenskommits i planen samt meddela att du genomfört dem  
 • om du är under 25 år och efter grundskolan eller gymnasiet inte har någon utbildning som leder till examen och ger yrkesfärdigheter, ska du för att få utkomstskydd för arbetslösa på våren söka till minst två utbildningar som du uppfyller villkoren för. Du får mer information och hjälp av närmaste Navigator.  

Observera att arbetslöshetsförmånens belopp påverkas av din aktivitet som arbetssökande. Om du försummar dina skyldigheter kan du gå miste om utkomstskyddet för arbetslösa för en viss tid eller tills vidare. 

Anvisningar för kunder inom det kommunala sysselsättningsförsöket 

Den arbetssökandes rättigheter och skyldigheter gäller också kunder inom det kommunala sysselsättningsförsöket. Om du är kund inom kommunförsöket utarbetas sysselsättningsplanen tillsammans med dig i din hemkommun, som också erbjuder dig sysselsättningsfrämjande tjänster. Du ska uträtta ärenden i din hemkommun istället för hos arbets- och näringsbyrån på det sätt som kommunen förutsätter. 

Tilläggsinformation om sysselsättningsförsök (kommunforbundet.fi)

Uppdaterad: