Utkomstskydd för arbetslösa under 25 år

Är du yngre än 25 år och saknar yrkesutbildning efter grundskolan eller gymnasiet? Du omfattas delvis av andra villkor än övriga arbetssökande när det gäller utkomstskyddet för arbetslösa. Din situation förändras när du söker till yrkesinriktad utbildning eller deltar i de sysselsättningsfrämjande tjänster som tillhandahålls av arbets- och näringsbyråerna. 

Utkomstskydd för arbetslösa 17- och 18-åringar  

Om du har rätt till grunddagpenning från FPA eller inkomstrelaterad dagpenning från arbetslöshetskassan kan dessa betalas till dig både under arbetslöshetsperioden och under den tid du deltar i sysselsättningsfrämjande tjänster, då du har fyllt 17 år.  

Om du är under 17 år har du inte rätt till arbetsmarknadsstöd under den period du är arbetslös eller deltar i sysselsättningsfrämjande tjänster.  

När du har fyllt 17 år kan du få arbetsmarknadsstöd under den period du deltar i en sysselsättningsfrämjande tjänst, men inte annars under arbetslöshetsperioden.  

Som 18-åring kan du få arbetsmarknadsstöd också under arbetslöshetsperioden, ifall de övriga förutsättningarna för arbetsmarknadsstöd uppfylls.  

Unga under 25 år är skyldiga att söka utbildning  

Är du yngre än 25 år och saknar utbildning efter grundskolan eller gymnasiet? Om du får arbetslöshetsförmån måste du på våren söka åtminstone två studieplatser för vilka du uppfyller kraven.  

Sök alltid på våren till en examensinriktad utbildning som ger yrkesfärdigheter och börjar på hösten samma år.  

 • Utbildningen behöver inte ingå i den gemensamma ansökan. Du kan också söka till exempel till universitet eller yrkeshögskola.  
 • Om du endast har avlagt grundskolan kan du också söka studieplatser i gymnasier avsedda för unga, där undervisningen omfattar minst 75 kurser.  
 • Om du är abiturient på våren måste du under samma vår söka till utbildning som börjar på hösten och ger yrkesfärdigheter. Detta gäller också om du har för avsikt att fullgöra värnplikt eller civiltjänst genast efter gymnasiet. 
 • Du måste söka åtminstone två studieplatser, för vilka du uppfyller antagningskraven.  
 • Om du kallas till inträdesprov ska du delta i inträdesprovet och i andra tillfällen som ingår i ansökningsförfarandet för utbildningen.  
 • Om du får en studieplats ska du ta emot den och inleda studierna.  

Om orsaker som har att göra med till exempel ditt hälsotillstånd eller dina språkkunskaper hindrar dig från att söka utbildning ska du diskutera detta med en sakkunnig vid arbets- och näringsbyrån. I sådana fall kan man avtala om att uppfylla ansökningsskyldigheten på något annat sätt än det som beskrivs ovan.  

Mer information

Försäkra dig om att du inte förlorar din arbetslöshetsförmån  

Om du fortfarande är arbetslös vid höstterminens början, dvs. den 1 september, frågar en sakkunnig vid arbets- och näringsbyrån dig vilka utbildningar du sökt till.  

Du förlorar din rätt till arbetslöshetsförmån från och med den 1 september och tills vidare om, 

 • du utan godtagbar orsak har låtit bli att söka till åtminstone två utbildningar,
 • du genom ditt eget förfarande förorsakar att du inte antas till utbildning  eller
 • du utan godtagbar orsak tackar nej till en utbildning eller inte inleder utbildningen

Om du avbryter studierna utan godtagbar orsak förlorar du rätten till arbetslöshetsförmån från och med den dag då studierna avbryts.    

Det är inte ett villkor för att få arbetslöshetsförmån att du på hösten söker till utbildning som inleds på våren. Om du ändå söker till utbildning på hösten och får en studieplats, men utan godtagbar orsak låter bli att inleda utbildningen på våren, förlorar du din rätt till arbetslöshetsförmån tills vidare.  

Din rätt till arbetslöshetsförmån återställs när något av följande villkor uppfylls:  

 • Du har avlagt en yrkesinriktad examen eller högskoleexamen.  
 • Du har i minst 21 kalenderveckor haft ett arbete som uppfyller arbetsvillkoret, dvs. du har arbetat minst 18 h/vecka, deltagit i sysselsättningsfrämjande tjänster, studerat på heltid eller varit sysselsatt på heltid som företagare eller i eget arbete.  
 • Du fyller 25 år.  

FPA kan fastställa en väntetid för ditt arbetsmarknadsstöd. Då får du inte arbetsmarknadsstöd innan väntetiden löpt ut. Väntetidens längd är högst 21 veckor. Väntetiden avgörs av FPA.

Anvisningar för kunder inom det kommunala sysselsättningsförsöket 

Om du är under 25 år och inte har genomgått en utbildning som leder till examen eller ger yrkesfärdigheter efter grundskolan eller gymnasiet, omfattas du av skyldigheten att söka till en utbildning.  

Bekanta dig med anvisningarna om den gemensamma ansökan på den här sidan. Om orsaker som har att göra med till exempel ditt hälsotillstånd eller dina språkkunskaper hindrar dig från att söka till en utbildning ska du diskutera med en expert i din hemkommun om åtgärder som ersätter ansökningsskyldigheten.  

Om du är en 17- eller 18-årig kund i kommunförsöket, gäller de förutsättningar för att få arbetsmarknadsstöd som anges på den här sidan även dina ärenden. 

Mer information

Sysselsättningsfrämjande tjänster 

Om du inte kan få utkomstskydd för arbetslösa för att du inte deltar i någon utbildning kan du ändå få utkomstskydd för den tid som du deltar i sysselsättningsfrämjande service.   

Sysselsättningsfrämjande tjänster är: 

Mer information

Tjänster

Uppdaterad: