Arbetslöshetsförmån och studier

Studier och arbetslöshetsförmån  

Om du studerar på heltid är studiestödet ditt primära stöd. FPA ansvarar för studiestödet.  

Du kan inte få studiestöd och arbetslöshetsförmån samtidigt.    

Studier med arbetslöshetsförmån 

Om du är arbetslös och vill inleda studier bör du ta reda på mer om arbetskraftsutbildningar, möjligheten till kortvariga studier eller studier på deltid samt frivilliga studier med arbetslöshetsförmån (gäller inte personer under 25 år). Dessa är sätt som kan göra det möjligt att studera och samtidigt få arbetslöshetsförmån.  

Tjänster

Heltidsstudier  

Som heltidsstuderande har du i regel inte rätt att få arbetslöshetsförmån - inte heller under ledigheter från studierna.    

Heltidsstudier är studier för vilka målet är att avlägga  

 • yrkeshögskoleexamen  
 • högre yrkeshögskoleexamen  
 • lägre eller högre högskoleexamen på universitet 
 • Gymnasiestudier vars sammanlagda omfattning enligt lärokursen är minst 75 kurser, dvs. i praktiken gymnasiestudier riktade till unga och gymnasiestudier som anordnas vid internat.  

Studier i enlighet med lagen om grundläggande yrkesutbildning bedrivs på heltid, och har som mål  

 • yrkesexamen eller del av yrkesexamen  
 • förberedande yrkesutbildning eller  
 • handledande utbildning inför arbete och ett självständigt liv.  

Även andra studier än de ovan nämnda bedrivs på heltid om  

 • studiernas omfattning enligt studieplanen i genomsnitt är minst fem studiepoäng, tre studieveckor eller 4,5 kompetenspoäng per studiemånad  

 • studiernas omfattning enligt undervisningsprogrammet är i genomsnitt minst 25 veckotimmar, om detta inte har definierats som studiepoäng, studieveckor eller kompetenspoäng.  

Arbets- och näringsbyrån utreder om dina studier bedrivs på heltid eller på deltid.   

Avslutande av studier  

Dina studier betraktas som heltidsstudier tills du visar att studierna har avslutats. Om du avlägger hela lärokursen för gymnasiet eller den grundläggande utbildningen betraktas du alltid som studerande på heltid fram till terminens slut.  

Vid behov kan du visa att dina studier har avslutats till exempel med  

 • ett examensbetyg  
 • ett skiljebetyg  
 • en utredning som visar att en utbildning som förbereder för ett prov har avslutats.  

Dina studier betraktas också som avslutade om de har varit avbrutna i minst ett år. Att studierna är avbrutna betyder att du inte har några studieprestationer och inte heller har deltagit i undervisning eller förberett till exempel ditt slutarbete under handledning.  

Uppdaterad: