Lönegaranti

Om din arbetsgivare försätts i konkurs eller blir insolvent kan du söka dina obetalda löner via lönegarantin.

Betalningen av fordringar som grundar sig på arbetstagares arbetsförhållande tryggas av lönegarantisystemet om arbetsgivaren är insolvent. Betalning enligt lönegarantin erläggs för fordringar som grundar sig på en arbetstagares arbetsförhållande och vars grund och belopp har kunnat utredas.

Du kan ansöka om lönegaranti elektroniskt via NTM-centralens e-tjänst. 

E-tjänsten är avsedd för privatpersoner och den kräver en stark autentisering vid inloggningen, såsom bankkoder eller mobilcertifikat. 

Handläggningen av lönegarantiärenden är koncentrerad till Nylands NTM-central. Anvisningar om ansökan av lönegaranti finns på NTM-centralens webbplats.

Tjänster

Uppdaterad: