Vanliga frågor om utkomstskydd för arbetslösa

Har du funderingar kring utkomstskyddet för arbetslösa? Här hittar du svar på frågor kring bland annat företagsverksamhet och bisysslor. 

På enskilda näringsidkare tillämpas andra kriterier för avslutad företagsverksamhet än på företagsverksamhet i bolagsform. Enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa anses en enskild näringsidkares företagsverksamhet ha upphört när produktionsverksamheten och den ekonomiska verksamheten har upphört enligt en sådan redogörelse av arbetssökanden som kan anses vara tillförlitlig eller när det annars är uppenbart att verksamheten inte fortsätter. Dessutom förutsätts att personen har avstått från sin eventuella FöPL- eller LFöPL-försäkring, med undantag av en LFöPL-försäkring som tagits på grund av en stipendieperiod. I praktiken skickar arbets- och näringsbyrån en begäran om en skriftlig utredning av företagsverksamheten innan ärendet avgörs.  

När du inleder företagsverksamhet under arbetslösheten bedömer arbets- och näringsbyrån i regel inte om företagsverksamheten är en huvudsyssla eller bisyssla under de fyra första månaderna från att företagsverksamheten inleddes. Fyra månader efter att företagsverksamheten inletts bedömer arbets- och näringsbyrån om verksamheten är en huvudsyssla eller bisyssla.  

Företagsverksamhetens arbetsmängd kan vara så liten att den inom systemet för utkomsttrygghet vid arbetslöshet kan anses vara en bisyssla. Företagsverksamheten kan dock inte anses vara en bisyssla endast på grund av att inkomsterna är små eller att det inte finns några inkomster.  

I bedömningen av om företagsverksamheten är en huvudsyssla eller bisyssla är den arbetsmängd som verksamheten kräver avgörande. De inkomster som fås från företagsverksamheten eller avsaknaden av inkomster har ingen direkt betydelse när man bedömer om verksamheten är en huvudsyssla eller bisyssla.  

Ett krav för att utkomstskydd för arbetslösa ska betalas ut är bland annat att du är arbetssökande hos arbets- och näringsbyrån samt att du söker och är beredd att ta emot heltidsarbete i enlighet med din arbetsförmåga. Om du beviljats invalidpension som delpension räcker det att du söker deltidsarbete.  

Om ditt arbetsförhållande upphör ska du anmäla dig som arbetssökande hos arbets- och näringsbyrån. Arbets- och näringsbyrån utreder om din företagsverksamhet kan anses vara en bisyssla på basis av hur mycket arbete verksamheten kräver. Din företagsverksamhet kan också anses vara en bisyssla om du under företagsverksamheten samtidigt utfört heltidsarbete under minst sex månader eller uppfyllt löntagarens arbetsvillkor till exempel genom deltidsarbete. Företagsverksamheten kan också bevisas utgöra en bisyssla med heltidsstudier som pågått minst sex månader under företagsverksamheten och som fortskridit i normal takt. Arbetssökanden är alltid skyldig att meddela arbets- och näringsbyrån om bland annat förändringar i företagsverksamhetens omfattning. Om verksamheten till exempel utvidgas utvärderar arbets- och näringsbyrån om verksamheten fortfarande anses utgöra en bisyssla.

Arbete som utförs genom en faktureringstjänst som är ett andelslag anses ofta utgöra ett arbetsförhållande om du ingått ett arbetsavtal med andelslaget i fråga. Dessutom förutsätts det att andelslaget överhuvudtaget kan anses vara i arbetsgivarens ställning. För att andelslaget ska anses vara en arbetsgivare krävs det att det till exempel erbjuder de tjänster som du anställts att utföra i sitt eget namn. Andelslaget anses inte vara din arbetsgivare om det endast förmedlar information om arbetstillfällen eller till exempel sköter om faktureringen som relaterar till arbetet som andelslagets medlemmar utfört. I dessa situationer kan ett arbetsförhållande endast uppkomma mellan faktureringstjänsten och till exempel en person som sköter faktureringen.  

Arbete som utförs genom en faktureringstjänst som är ett andelslag utförs vanligen inte i ett arbetsförhållande. Arbets- och näringsbyrån bedömer vilken inverkan arbete som inte utförs inom ett arbets- eller tjänsteförhållande har på tillgången till utkomstskydd för arbetslösa på basis av reglerna som gäller företagare.  

Arbetssökanden har rätt till utkomstskydd för arbetslösa då de övriga villkoren uppfylls om hens sysselsättning i företagsverksamheten räcker högst två veckor utan avbrott. Arbets- och näringsbyrån skickar ingen begäran om utredning och utreder inte hur kortvariga perioder som företagare påverkar rätten till utkomstskydd för arbetslösa, och denna typ av företagsverksamhets eventuella status som huvudsyssla påverkar inte tillgången till utkomstskydd för arbetslösa.  

Man bör meddela den instans som betalar ut utkomstskyddet för arbetslösa om sysselsättningen för att få ett beslut om rätten till utkomstskydd för arbetslösa. För att få jämkat utkomstskydd för arbetslösa måste du vara arbetssökande som söker heltidsjobb hos arbets- och näringsbyrån. Om du beviljats invalidpension som delpension räcker det att du söker deltidsarbete.  

Trots att de formella kraven för upphörande uppfylls kan företagsverksamheten ändå anses fortsätta till exempel om personen klart strävar efter att täcka den ekonomiska risken som relaterar till företagsverksamheten med utkomstskyddet för arbetslösa. Arbetssökanden kan ha flera uppdrag samtidigt eller efter varandra. Om uppdragen följer varandra utan en enda dags avbrott har företagsverksamheten inte upphört på det sätt som avses i lagen om utkomstskydd för arbetslösa.  

Det avgörs alltid i efterskott om en person kan ses som en företagare som kan jämställas med en löntagare. Om de övriga kraven uppfylls kan man betala utkomstskydd för arbetslösa till en företagare som kan jämställas med en löntagare efter att uppdragen upphört.  

Närståendevårdare är exempel på personer som är sysselsatta i eget arbete. TE-tjänsternas rådgivning i frågor som gäller utkomstskydd kan förklara hur din situation kan påverka ditt utkomstskydd.  

Meddela TE-byrån om du är närståendevårdare eller om du ska börja som närståendevårdare.

Om du inte hittar svar på din fråga kan du ringa TE-byråns information om utkomstskydd för arbetslösa.  

Uppdaterad: