Partiellt arbetsföra 

När du väljer yrke eller utbildning ska du förutom intresse och preferenser också beakta eventuella begränsningar som din funktionsnedsättning eller sjukdom medför.  

En funktionsnedsättning eller sjukdom påverkar oftast inte möjligheten att hitta arbete eller valet av bransch. Ibland kan de dock försämra dina möjligheter att få ett arbete eller behålla din arbetsplats. En sjukdom eller funktionsnedsättning kan försämra din arbets- och funktionsförmåga, men det innebär inte nödvändigtvis att du är arbetsoförmögen. Dina möjligheter på arbetsmarknaden förbättras om  

  • arbetet har valts och dimensionerats på rätt sätt  
  • arbetsuppgifterna och arbetsmiljön är skräddarsydd  
  • kunnandet och utbildningen är tillräcklig  
  • du får arbets- och näringsbyråns stöd för sysselsättning  

Utred ditt hälsotillstånd och dina behov  

Utred ditt hälsotillstånd om det inte har undersökts på länge eller du tycker att det har skett förändringar i hälsotillståndet. Du behöver ett läkarutlåtande för att få tjänster som stöder arbetsförmågan 

  • om du har en arbetsplats har din arbetsgivare ordnat företagshälsovård som motsvarar stödet för arbetsförmågan  
  • om du studerar har du tillgång till studenthälsovården  
  • om du är arbetslös kan du dra nytta av hälsoundersökningen för arbetslösa som ordnas av din kommun. 

Till exempel arbetsprövning, lönesubvention och hälsoundersökningar kan hjälpa dig att utreda din arbetsförmåga och lämplighet för olika arbetsplatser och yrkesområden. Stöd kan beviljas till exempel för arrangemang i arbetsmiljön på arbetsplatsen. Även yrkesvals- och karriärvägledning samt utbildningsrådgivning kan för sin del bidra till att utreda alternativ som är lämpliga för dig, i synnerhet om det är aktuellt att byta bransch eller skaffa mer utbildning.  

Om din situation är utmanande och inkluderar till exempel problem med anknytning till livskontrollen lönar det sig att också utreda möjligheterna att delta i rehabiliterande arbetsverksamhet eller sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen (TYP). 

Arbets- och näringsbyrån ansvarar för samordningen av bedömningen av arbets- och funktionsförmågan. Vid behov kan arbets- och näringsbyrån styra dig vidare till kommunens hälsotjänster.  

Hälsorådgivningen och hälsoundersökningarna som kommunerna ordnar ska stöda den arbetslösas arbets- och funktionsförmåga, förebygga sjukdomar samt främja den mentala hälsan och livskontrollen. Vid behov ska personerna styras till vård eller medicinsk, yrkesinriktad eller social rehabilitering.  

Arbetslösas arbets- och funktionsförmåga ska under olika faser av arbetslösheten bedömas av primärvården och vid behov av den specialiserade sjukvården.  

Arbetsgivaren kan få stöd för specialarrangemang på arbetsplatsen  

För att du ska få eller behålla en arbetsplats kan det krävas förändringar på arbetsplatsen. Det kan också hända att du behöver hjälp med vissa arbetsuppgifter.  

Innan du ingår ett anställningsförhållande ska du diskutera med en sakkunnig vid arbets- och näringsbyrån om arbetsgivaren kan få stöd för specialarrangemang på arbetsplatsen. Om du har en arbetsplats lönar det sig att diskutera dessa ändringsbehov vid företagshälsovården.  

Arbetsgivaren är både skyldig och ofta också villig att anpassa arbetet och arbetsförhållandena i rimlig utsträckning, om det eliminerar den olägenhet som funktionsnedsättningen eller sjukdomen förorsakar i arbetet. Med hjälp av stöd för specialarrangemang på arbetsplatsen kan man också hjälpa personer som har ett arbete att behålla sitt arbete. Stödet söks av arbetsgivaren.  

Rehabilitering förbättrar dina möjligheter i arbetslivet  

Ett särskilt servicebehov till följd av en funktionsnedsättning eller sjukdom kan beaktas i samband med alla offentliga arbetskraftstjänster. Ingen behöver lämnas ensam. Du kan diskutera sysselsättningsärenden till exempel med en arbetstränare eller be kommunens socialväsende att delta i diskussionerna. I regel är det lättast att hitta kontaktuppgifter på kommunens egna webbsidor.  

Förutom arbets- och näringstjänster kan du också behöva annat stöd och rehabiliteringsalternativ som hjälper dig att komma in i arbetslivet, behålla ditt arbete eller hitta sysselsättning.  

Trafik- och olycksfallsförsäkringsanstalter, arbetspensionsbolag och Folkpensionsanstalten ordnar lagstadgad yrkesinriktad rehabilitering. För att kunna delta i yrkesinriktad rehabilitering förutsätts det att de fastställda villkoren uppfylls. Anstalterna tryggar också utkomsten under den tid de ordnar eller ersätter mångsidig rehabilitering.  

Om du bedömer att du har rätt till yrkesinriktad rehabilitering är det viktigt att ta reda på vilken aktör som ansvarar för rehabiliteringen. Om du har ett arbete ska du kontakta din företagshälsovård. Du kan också diskutera rehabiliteringsmöjligheter med din behandlande läkare. Arbets- och näringsbyråns sakkunniga hjälper också till med att utreda möjligheterna till rehabilitering.  

Intyg för en partiellt arbetsför arbetssökande  

Som kund hos arbets- och näringsbyrån kan du begära ett intyg från arbets- och näringsbyrån, med vilket du kan visa en stor arbetsgivare att du är införd i arbets- och näringsbyråns kundregister som partiellt arbetsför arbetssökande. Om du är arbetstagare ska du ge intyget till arbetsgivaren.  

Tjänster

Mer information

Uppdaterad: