Understöd för utvecklande av företag NTM-centralen

Utvecklingsstödet är ett behovsprövat stöd för förnyelse, tillväxt och internationalisering i små och medelstora företag.

Understödet för utvecklande av företag är ett behovsprövat stöd och avsett som ett finansieringsverktyg när företaget ska starta ett utvecklingsprojekt utanför sin normala verksamhet. Utvecklingsstödet kan beviljas för utvecklingsåtgärder som internationalisering, produkt- eller tjänsteutveckling och investeringar. Investeringarna kan vara materiella eller immateriella. Materiella investeringar är anskaffning av mark, byggnader, maskiner, utrustning och inventarier. Immateriella investeringar är anskaffning av programvara, tillverkningsrättigheter, patent, know-how och icke patenterad teknisk kunskap.

Beslutet om stöd baseras på en bedömning av företaget och projektet, där man bland annat tar hänsyn till hur stödet påverkar företagets tillväxt, lönsamhet och långsiktiga konkurrenskraft och konkurrenssituationen i branschen. Målet med NTM-centralens företagsfinansiering är dessutom största möjliga inverkan på utvecklingen av regionernas livskraft och näringsverksamhet.

Med utvecklingsstödet kan man utveckla en befintlig affärsverksamhet eller starta en affärsverksamhet som är helt ny för företaget. Man kan även sikta på att förbättra möjligheterna för export och internationalisering eller söka tillväxt genom att utveckla nya produkter, tjänster eller produktionsmetoder. Företaget kan försöka nå nya marknader eller kartlägga nya affärsmöjligheter.

Företaget ska utarbeta en projektplan för utvecklingsprojektet som innehåller de planerade åtgärderna inklusive tidtabell och kostnader samt vilka resultat projektet strävar efter att uppnå. När man utarbetar planen kan man gå igenom den tillsammans med NTM‑centralen.

Utvecklingsstödet är ett behovsprövat statsstöd. Det kan beviljas små och medelstora företag som vill utveckla sin affärsverksamhet på ett helhetsbetonat och betydande sätt och som har förutsättningar för en lönsam verksamhet samt tillräckligt med egna resurser för utvecklingsåtgärder som förbättrar konkurrenskraften.

Kostnader för löner, konsultationer, resor, mässor och motsvarande kan stödjas med högst 50 procent av utgifterna som ligger till grund för understödet. Investeringar som ingår i projektet kan beroende på företagets storlek och hemort stödjas med 10–35 procent av utgifterna som ligger som grund för understödet.

Understöd ska sökas innan projektet inleds. Observera att till exempel ingående av ett avtal eller en beställning som gäller projektet, leverans eller betalning av en anskaffning eller någon annan förbindelse som gör projektet oåterkalleligt innebär att projektet har inletts. Som inledande av ett projekt betraktas inte åtgärder som hänför sig till förberedelsen av projektet, såsom planeringsarbete, anskaffning av tillstånd och genomförbarhetsstudier.

Understödet för utvecklande av företag kan inte beviljas fiskeri, jordbruk eller skogsbruk. Understödet kan inte heller beviljas för förädling eller saluföring av jordbruksprodukter eller för investeringar inom energi- och trafikbranschen.

  1. Innan en ansökan inlämnas är det bra att dra upp riktlinjer för utvecklingsprojektet samt utreda tillgången på tillräcklig övrig finansiering som krävs för projektet. Vi rekommenderar också att du kontaktar den sakkunniga hos NTM-centralen i din region för att diskutera finansieringen av projektet.
  2. Sök understöd för utvecklande av företag i e-tjänsten för företagsstöd.
  3. Ansök om utbetalning av understöd för utvecklande av företag i e-tjänsten för företagsstöd. FöretagsFinlands telefontjänst ger även allmänna råd om utvecklingsstödet och e-tjänsterna.

FöretagsFinland-telefontjänst

Företags Finlands telefontjänst hjälper nystartade och etablerade företag och leder till rätt tjänst.

Kontaktuppgifter

+358 295020500
Jonotus on maksullista.

+358 295020501

Betjäningstider

mån-fre: 09:00-16:15

Avvikande betjäningstider 

5.11.2021:
mån: 09:00-15:00
23.12.2021:
mån: 09:00-15:00

Språk: engelska, finska och svenska
Implementerare: NTM-centralen
Avgiftsprinciper: inte definierat

Uppdaterad: