Företagsstöd till landsbygdsområden Livsmedelsverket

Företag på landsbygden kan ansöka om företagsstöd för att inleda, utveckla och investera i sin verksamhet.

Företag på landsbygden kan ansöka om företagsstöd för att inleda, utveckla och investera i sin verksamhet. De olika formerna av företagsstöd är:

Nyetableringsstöd

Du kan få stöd för åtgärder i etableringsplanen, till exempel för • att köpa rådgivning som förbereder för affärsverksamhet • produktutvecklingsprojekt • produktionspilotprojekt • utarbetande av en marknadsföringsplan • testmarknadsföring • exportutredningar. Även ett verksamt företag kan få nyetableringsstöd om det börjar bedriva helt ny företagsverksamhet. Gör upp en affärsverksamhetsplan – du kan ansöka om nyetableringsstöd när denna är klar. Som grund kan du använda de mallar för verksamhetsplaner som allmänt används, exempelvis Suomi.fi-tjänstens verksamhetsplan, som du kan ladda ner på nätet. På Suomi.fi finns det dessutom rikligt med information om hur man grundar ett nytt företag och vilka åtgärder det kräver. Du kan få 5 000–35 000 euro i nyetableringsstöd. Stödet betalas i två eller tre poster. När det gäller försök kan 2 000–10 000 euro beviljas i stöd.

Investeringsstöd

Nya och expanderande företag kan få investeringsstöd bland annat för • att förvärva eller bygga produktionslokaler • att skaffa maskiner och andra anläggningstillgångar • immateriella investeringar som anskaffning av programvaror, patent och tillverkningsrättigheter. Investeringarna ska ha en väsentlig betydelse för företagets etablering, tillväxt eller utveckling. Stödnivåerna varierar beroende på bransch och stödzon med 20–40 %

genomförbarhetsstudie för investeringar

Om du planerar en investering kan du få stöd för att utreda dess förutsättningar och genomförande. Stödet är avsett för inköp av experttjänster. Det finns inget krav på att investeringarna ska göras för att stöd till en genomförbarhetsstudie ska beviljas. Studien kan ju leda till slutsatsen att det inte lönar sig att genomföra investeringen. Studien kan göras för att exempelvis utreda om det vore mer ändamålsenligt att skaffa en färdig produktionsanläggning i stället för att bygga en ny och om det vore mer ekonomiskt att köpa in begagnade maskiner. Stöd för en genomförbarhetsstudie kan beviljas till huvudförädlingsföretag med 40 % av de godkända kostnaderna. Till andra företag kan ett de minimis-stöd på 50 % av de godkända kostnaderna beviljas till genomförbarhetsstudien. Företagare kan också tillsammans med andra företagare och utvecklingsorganisationer utveckla det egna verksamhetsområdets lönsamhet genom ett samarbetsprojekt.

Hyrrä - den elektroniska ansökningen om landsbygdsstöd

E-tjänst för företags- och projektstöd för landsbygden, investerings- och startstöd, rådgivningsersättningen samt för fiskerihushållsstöd.

Gå till den elektroniska kundtjänsten

Stödet kan sökas av: • Fysiska personer som är åtminstone 18 år • Aktiebolag, öppna bolag, kommanditbolag och andelslag • Små eller mellanstora företag • Jordbruksföretag Villkor för företag som beviljas stöd: • Ditt företag är beläget på landsbygden • Ditt företag har förutsättningar för en fortlöpande lönsam verksamhet • Arbetstagarna har tillräcklig yrkesskicklighet

Stödet får inte snedvrida konkurrensen. Av denna orsaken beviljas sällan stödet till företag som verkar på en lokal marknad.

NTM-centralerna och Leader-gruppen använder båda sina egna urvalskriterier när de väljer vilka projekt som ska finansieras. Syftet med användningen av urvalskriterierna är att säkerställa att de sökande behandlas jämlikt och att medlen används på det mest ändamålsenliga sättet för landsbygdsutvecklingen. Med Leader-gruppernas urvalskriterier säkerställs projektens lämplighet för den lokala strategin.

  1. Kontakta NTM-centralen eller en Leader-grupp i ditt område före du gör ansökan. De sakkunniga vid NTM-centralen eller Leader-gruppen ger dig råd för att göra ansökan.
  2. Kontrollera att du har de krävda rättigheterna för att logga in i tjänsten Hyrrä på ditt företags vägnar, eller att du har gett någon annan person tillräcklig fullmakt att uträtta ärenden på ditt företags vägnar i Hyrrä
  3. Fyll i den elektroniska ansökan och bifoga de nödvändiga bilagorna
  4. Underteckna och skicka in ansökan för handläggning.

Språk: finska och svenska
Implementerare:
NTM-centralerna Leadergrupperna
Avgiftsprinciper: avgiftsfri

Uppdaterad: