Information om Jobbmarknad

Jobbmarknad är en tjänst som UF-centret samt arbets- och näringsministeriet genomförs, och som byggs upp stegvis. Jobbmarkand kommer att utgöra en ny sorts arbetslivstjänst som erbjuder en gemensam plattform för offentliga och privata leverantörer av arbetslivs- och utbildningstjänster och olika arbetsförmedlingsplattformers arbetsplatser.  

Jobbmarknad erbjuder arbetstagaren bättre möjligheter att hitta lämpliga jobb som motsvarar den egna kompetensen såväl som sätt att utveckla den egna kompetensen. För arbetsgivare finns det bättre praktiska verktyg för att hitta nya och lämpliga arbetstagare. 

På Jobbmarknad kommer man att utnyttja den nyaste teknologin och artificiell intelligens för att skräddarsy tjänsterna. 

Jobbmarknad skapas tillsammans 

Jobbmarknad utvecklas genom ett omfattande samarbete mellan kunder och samarbetspartners. Den gemensamma utvecklingen sker genom ett samspel av möten, webbarbetsytor och användning av feedback. 

Läs mer om hur du kan påverka (på finska)

Offentliga, privata och tredje sektorns aktörer kan ansluta sig som samarbetspartners i Jobbmarknad och föra med sig sina tjänster för utveckling av arbetsliv och kompetens. Samarbetspartner gynnas genom att få tillgång till en större kundkrets samt statistik och andra data. Dessa gör det möjligt att utveckla befintliga och framtida tjänster och hitta nya möjligheter till affärsverksamhet. 

Läs mer

Vad kan man använda redan nu

Jobbmarknads förnyade version publicerades i september 2019. Arbetssökande kan logga in på Jobbmarknad och skapa en arbetssökningsprofil. Utifrån profilen får du förslag på arbetsplatser som motsvarar din kompetens och dina önskemål. Du kan också bläddra bland alla arbetsplatser som finns i tjänsten utan att logga in.

Arbetsgivare kan göra arbetsplatsannonser, granska arbetssökande vars kompetens motsvarar annonsens önskemål och skicka meddelanden till arbetssökandena. Du kan också söka efter arbetssökande med sökord utan att publicera en arbetsplatsannons. Arbetsplatsannonserna som anmälts till arbets- och näringstjänsternas Lediga jobb-tjänst flyttas också automatiskt till Jobbmarknad.

De som erbjuder tjänster för utveckling av arbetslivet och kunnande kan bekanta sig med villkoren för att bli samarbetspartner. 

Utöver detta finns det information och tjänster för olika tillfällen i arbetslivet för alla användare. Som hjälp inför yrkesval erbjuds yrkes- och yrkesområdesbeskrivningar samt intervjuer med yrkesutövare från olika områden.

Syftet med TE-digi är att förbättra mötet mellan arbetstagare och arbetsplatser, digitalisera arbetskraftstjänster samt skapa en tjänst som grundar sig på partnerskap mellan olika aktörer, en tät interaktion och utnyttjande av information.

Arbets- och näringsministeriet ansvarar för den strategiska ledningen av projektet där TE-tjänsterna digitaliseras medan NTM-centralerna och TE-byråernas utvecklings- och förvaltningscenter (UF-center) ansvarar för genomförandet av projektet.

Nya tjänster

Arbets- och näringsförvaltningens elektroniska tjänster kommer även att förnyas. I förnyelsen ligger fokus på elektronisk ärendehantering och personligt personifierade webbtjänster. I framtiden ska såväl personkunder som arbetsgivarkunder kunna hantera sina ärenden lättare på Jobbmarknad. 

TE-digi-projektet

TE-digi är ett projekt där man förnyar statens arbets- och näringstjänster..

Inom regeringsprogrammets spetsprojekt ”Arbetskraftsförvaltningen reformeras så att den stöder sysselsättningen” digitaliseras arbets- och näringstjänsterna så att de kan utnyttjas till fullo. Genom digitaliseringen skapar man nya effektiva tjänster och verksamhetssätt samt möjliggör strukturella förnyelser.