Jag vill utveckla personalens kompetens

En välmående arbetsgemenskap är en stödpelare för ett företag under utveckling som klarar sig på marknaden. På Jobbmarknaden visar vi hur du kan hjälpa din arbetsgemenskap att utvecklas och må ännu bättre än tidigare.

En kompetent personal finns högst upp på listan då man funderar på faktorer som påverkar företagets tillväxt och välmående. Ibland händer det också att man måste utveckla kompetensen för att verksamheten ska kunna tryggas.  

Kompetensutveckling kan till exempel innebära språkutbildning, stöd för studier, ändrade arbetsuppgifter, test av yrkesfärdigheterna eller träning av nyckelpersoner. Cheferna och organisationskulturen spelar en stor roll då man vill använda kontinuerlig förbättring av kompetensen som ett trumfkort i konkurrensen.  

Exempelvis olika typer av träning och utbildning kan bidra till att utveckla personalens kompetens. Sådana ordnas både med deltagarna på plats eller på nätet, på deltid eller som intensivkurs. Skulle du och din arbetsgemenskap ha nytta av utbildning eller internationell träning? 

Tjänster

Mera information

Ansvaret för välmående på arbetsplatsen ligger på var och en. En personal som är frisk, arbetsför och motiverad är också en stor fördel för arbetsgivaren.

kuvituskuva

Välmående i arbetet är summan av många faktorer.Företagets värden, individens välmående och till och med affärsverksamheten kan påverka välmåendet inom arbetsgemenskapen. Hur mår man i er arbetsgemenskap? 

Arbetsgivarna ansvarar för arbetarskyddet och arbetshälsan. På samma sätt är det fråga om att säkerställa ett jämlikt bemötande av arbetstagarna och att leda dem väl. När dessa ramar är i skick har varje anställd och förman möjlighet att påverka välbefinnandet i er arbetsgemenskap.  

Vi listade några exempel som ni kan använda för att ta hand om er arbetsgemenskap.   

Vad du kan göra som arbetsgivare:    

  • Var flexibel där det är möjligt    
  • Kom överens om tydliga mål, resurser och roller tillsammans med arbetstagarna   
  • Erbjud möjligheter att utveckla det egna kunnandet   
  • Ta hand om arbetssäkerheten   
  • Behandla alla jämlikt   

 

Tjänster

Mera information

Är det dags att växa eller förändras? Du kan få finansieringshjälp för olika situationer – oavsett om du är enny företagare eller redan har många år i bakfickan, om du håller på att utveckla en ny affärsidé eller om du anpassar dig till den föränderliga marknaden.   

Det kan ske förändringar i produktionen eller arbetsgemenskapen, varvid man till exempel kan organisera arbetsomständigheterna eller utveckla verksamhetsmiljön. Också dina lokala företagsnätverk kan ge dig stöd på vägen när det gäller tillväxt och förändring. Investeringar eller ett lån kan bli nödvändiga i samband med tillväxt.    

Tjänster till arbetsgivare

Tjänster till företagare

Mera information

Vill du avancera som arbetsgivare eller företagare, men har ingen information om hur du ska gå till väga i praktiken?

Vi har gjort en lista på situationer och tjänster som kan vara till nytta då du behöver stöd som arbetsgivare eller företagare. Listan kan vara till hjälp då du till exempel vill hitta en bra arbetstagare, bli en bättre ledare eller agera konstruktivt i konfliktsituationer.

Håller ditt företag på att växa eller vill du utveckla det i en ny riktning? Vi styr dig vidare till analys- och konsulttjänster, informationstjänster och annat som vi hoppas att du har nytta av i ditt företag.  Du hittar också information om möjligheterna till ett kontrollerat ägarbyte.

Det lönar sig också att bekanta sig med de kommunala företagstjänsterna i ditt område.

Understöd för utvecklande av företag

Att söka företagarpartner eller fortsättare för företaget

Utvecklingstjänster för företag: Analys

Utvecklingstjänster för företag: Konsultering

Utvecklingstjänster för företag: Ledarskap för tillväxt -utbildning

Utvecklingstjänster för företag: Ledning av marknadsföring och kundrelationer -utbildning

Utvecklingstjänster för företag: Ledning av ekonomi och produktivitet -utbildning

 

Behöver verksamheten utvecklas i en ny riktning i din arbetsgemenskap? Kompetensutvecklingen kan vara mångfacetterad: det kan handla om att lära sig nya färdigheter, förbättra kommunikationen eller tillvägagångssätten, eller till exempel utveckla arbetsgemenskapens atmosfär. Gör mångfalden till en resurs i din arbetsgemenskap. 

Personalens kompetens

En välmående arbetsgemenskap 

En bra arbetstagare är en stor investering och en värdeskapande faktor för arbetsgivaren. Du kan söka lämpliga arbetstagare genom att logga in på Jobbmarknaden och skapa en platsannons, eller bläddra bland profilerna för dem som söker arbete. Vi har också sammanställt en lista på olika tjänster som finns tillgängliga som stöd vid en rekrytering.

Att hitta en arbetstagare

Hjälp med rekryteringen

Har du en arbetsuppgift som kräver rätt så ovanlig eller i övrigt speciell kompetens? Du kan söka arbetssökande med lämplig kompetens genom att logga in i vår tjänst och söka profiler med olika kriterier.

Beroende på arbetsuppgiftens art kan det också vara möjligt för dig att utbilda en arbetstagare för uppgiften eller köpa arbetsprestationen av en företagare. Vi ger också råd gällande rekrytering från utlandet, om lämpliga arbetstagare kan hittas internationellt. 

Hjälp med rekryteringen

Att anställa en arbetstagare från utlandet 

Målet med god personalförvaltning är att hitta rätt människor till rätt plats och göra arbetsgemenskapen så välmående som möjligt. Om du har problem som arbetsgivare eller inom personalförvaltningen kan du få råd och hjälp genom de tjänster som anges nedan.

En välmående arbetsgemenskap

Du behöver stöd som arbetsgivare

Ibland märker man först efter rekryteringen hur arbetstagaren, arbetsuppgiften och arbetsgivaren samspelar. Det finns olika alternativ till uppsägningar, och det kan vara möjligt att utveckla arbetstagarens kompetens i önskad riktning. I vissa fall är den tydligaste lösningen på situationen att anställningsförhållandet avslutas.

Kompetensutveckling

Du behöver stöd som arbetsgivare

Att avsluta ett arbetsförhållande 

Om anställningsförhållandet upphör på arbetsgivarens initiativ är det fråga om antingen uppsägning eller hävning av anställningsförhållandet. Ibland kan uppsägningar föregås av till exempel samarbetsförhandlingar.

Att avsluta ett arbetsförhållande 

Alternativ till uppsägningar och permitteringar 

Samarbetsförhandlingar 

Få arbetsgemenskaper har inga konflikter. Som arbetsgivare har du en nyckelroll när det gäller att identifiera och försöka lösa problem i arbetsgemenskapen. Det är också din uppgift att ge stöd till arbetsgemenskap med mångfald och till dina olika arbetstagare.

Oenighet på arbetsplatsen  

Oenigheter kan uppstå när dina arbetstagare har olika åsikter. Detta bör inte betraktas som en dålig sak om det finns olika idéer om utvecklingen av verksamheten eller arbetet. Som bäst kan olika perspektiv hjälpa till att utveckla affärsverksamheten eller göra arbetet mera effektivt. Försök göra arbetsgemenskapen till en plats där det är lätt att ha konstruktiva samtal om olika perspektiv.  

Om konflikterna grundar sig på exempelvis diskriminering eller annat osakligt uppförande är det viktigt att ingripa så tidigt som möjligt. Även om dina arbetstagare kan identifiera arbetsplatsdiskriminering har du som arbetsgivare ansvaret för att vidta konkreta åtgärder mot det:  

  • uppmuntra arbetsgemenskapen att öppet berätta om diskriminering, mobbning eller våld 
  • i fall av konflikt, utred ärendet genom att lyssna på alla parter 
  • sök gemensamt efter en lösning som alla är nöjda med 
  • ta reda på varför konflikten ursprungligen uppstod, och fundera över om det finns någonting i arbetsgemenskapen eller arbetet som kan ändras för att undvika att problemet återkommer 
  • upprätta tillsammans med din arbetsgemenskap en verksamhetsmodell för konfliktsituationer, om ni inte redan har en 

Arbetarskyddscentralen erbjuder heltäckande guider för konflikter i arbetsgemenskapen: 

Mångfald finns i alla arbetsgemenskaper 

Gör mångfalden till en resurs och konkurrensfördel för din arbetsgemenskap. Det finns mångfald i alla arbetsgemenskaper, och en jämlik behandling av personalen är ytterst viktig för arbetsgivare. Säkerställ att arbetstagarna behandlar varandra jämställt och med respekt, och ingrip vid behov om det uppstår konflikter. Ta upp frågor kring jämställdhet och eventuell diskriminering med dina arbetstagare, både gemensamt och enskilt. Till exempel är utvecklingssamtal ett bra tillfälle att ta reda på om det finns jämställdhetsrelaterade problem på arbetsplatsen.  

Kom ihåg jämställdhet i alla situationer: när du rekryterar, introducerar nya arbetstagare, delar ut arbetsuppgifter, i samband med befordran och uppsägning. Du kan också se till att hela arbetsgemenskapen känner till diskrimineringsgrunderna i lagen.  Utarbeta också en jämställdhetsplan, håll den uppdaterad och se till att dina arbetstagare är förtrogna med den.