Jag vill ha stöd till personalförvaltningen

Personalförvaltningens mål är att placera rätt personer på rätt ställen på en arbetsplats. I det här jobbet kan det stundvis uppstå situationer då du behöver draghjälp.

Vi på Jobbmarknaden berättar var du får hjälp med att hitta ny kompetens, tips för arbetsgemenskapens välbefinnande eller information om avslutande av en anställning.

Räcker dina egna händer inte längre till för att sköta arbetet? Det är ett stort steg att anställa en ny – kanske den första – arbetstagaren, och när du tar på dig rollen som arbetsgivare har du skyldigheter i anslutning till anställningen av en arbetstagare. En del av dessa måste du ta hand om redan före arbetsförhållandet börjar, en del gäller under arbetsförhållandet, och en del i slutet av arbetsförhållandet.    

Till dina skyldigheter hör bland annat att göra upp ett arbetsavtal, göra anmälningar och betalningar till myndigheterna samt sköta försäkringar, företagshälsovård och arbetarskydd. En omfattande lista över dina rättigheter och skyldigheter hittar du hos Arbetarskyddsförvaltningen.   

Läs mera

Du vet väl, att du från och med 2019 måste anmäla de löner, naturaförmåner, arvoden, arbetsersättningar och övriga förvärvsinkomster som du betalar till det nationella inkomstregistret. Din arbetsbörda blir lättare eftersom anmälningen inte längre behöver göras till flera olika ämbetsverk.    

Läs mera

Vill du avancera som arbetsgivare eller företagare, men har ingen information om hur du ska gå till väga i praktiken?

Vi har gjort en lista på situationer och tjänster som kan vara till nytta då du behöver stöd som arbetsgivare eller företagare. Listan kan vara till hjälp då du till exempel vill hitta en bra arbetstagare, bli en bättre ledare eller agera konstruktivt i konfliktsituationer.

Håller ditt företag på att växa eller vill du utveckla det i en ny riktning? Vi styr dig vidare till analys- och konsulttjänster, informationstjänster och annat som vi hoppas att du har nytta av i ditt företag.  Du hittar också information om möjligheterna till ett kontrollerat ägarbyte.

Det lönar sig också att bekanta sig med de kommunala företagstjänsterna i ditt område.

Understöd för utvecklande av företag

Att söka företagarpartner eller fortsättare för företaget

Utvecklingstjänster för företag: Analys

Utvecklingstjänster för företag: Konsultering

Utvecklingstjänster för företag: Ledarskap för tillväxt -utbildning

Utvecklingstjänster för företag: Ledning av marknadsföring och kundrelationer -utbildning

Utvecklingstjänster för företag: Ledning av ekonomi och produktivitet -utbildning

 

Behöver verksamheten utvecklas i en ny riktning i din arbetsgemenskap? Kompetensutvecklingen kan vara mångfacetterad: det kan handla om att lära sig nya färdigheter, förbättra kommunikationen eller tillvägagångssätten, eller till exempel utveckla arbetsgemenskapens atmosfär. Gör mångfalden till en resurs i din arbetsgemenskap. 

Personalens kompetens

En välmående arbetsgemenskap 

En bra arbetstagare är en stor investering och en värdeskapande faktor för arbetsgivaren. Du kan söka lämpliga arbetstagare genom att logga in på Jobbmarknaden och skapa en platsannons, eller bläddra bland profilerna för dem som söker arbete. Vi har också sammanställt en lista på olika tjänster som finns tillgängliga som stöd vid en rekrytering.

Att hitta en arbetstagare

Hjälp med rekryteringen

Har du en arbetsuppgift som kräver rätt så ovanlig eller i övrigt speciell kompetens? Du kan söka arbetssökande med lämplig kompetens genom att logga in i vår tjänst och söka profiler med olika kriterier.

Beroende på arbetsuppgiftens art kan det också vara möjligt för dig att utbilda en arbetstagare för uppgiften eller köpa arbetsprestationen av en företagare. Vi ger också råd gällande rekrytering från utlandet, om lämpliga arbetstagare kan hittas internationellt. 

Hjälp med rekryteringen

Att anställa en arbetstagare från utlandet 

Målet med god personalförvaltning är att hitta rätt människor till rätt plats och göra arbetsgemenskapen så välmående som möjligt. Om du har problem som arbetsgivare eller inom personalförvaltningen kan du få råd och hjälp genom de tjänster som anges nedan.

En välmående arbetsgemenskap

Du behöver stöd som arbetsgivare

Ibland märker man först efter rekryteringen hur arbetstagaren, arbetsuppgiften och arbetsgivaren samspelar. Det finns olika alternativ till uppsägningar, och det kan vara möjligt att utveckla arbetstagarens kompetens i önskad riktning. I vissa fall är den tydligaste lösningen på situationen att anställningsförhållandet avslutas.

Kompetensutveckling

Du behöver stöd som arbetsgivare

Att avsluta ett arbetsförhållande 

Om anställningsförhållandet upphör på arbetsgivarens initiativ är det fråga om antingen uppsägning eller hävning av anställningsförhållandet. Ibland kan uppsägningar föregås av till exempel samarbetsförhandlingar.

Att avsluta ett arbetsförhållande 

Alternativ till uppsägningar och permitteringar 

Samarbetsförhandlingar 

Det är ofta givande att vara arbetsgivare och det kan innebära många framgångsrika stunder. Stundvis kan det dock uppstå situationer då du behöver draghjälp.

Ansvaret för välmående på arbetsplatsen ligger på var och en. En personal som är frisk, arbetsför och motiverad är också en stor fördel för arbetsgivaren.

kuvituskuva

Välmående i arbetet är summan av många faktorer.Företagets värden, individens välmående och till och med affärsverksamheten kan påverka välmåendet inom arbetsgemenskapen. Hur mår man i er arbetsgemenskap? 

Arbetsgivarna ansvarar för arbetarskyddet och arbetshälsan. På samma sätt är det fråga om att säkerställa ett jämlikt bemötande av arbetstagarna och att leda dem väl. När dessa ramar är i skick har varje anställd och förman möjlighet att påverka välbefinnandet i er arbetsgemenskap.  

Vi listade några exempel som ni kan använda för att ta hand om er arbetsgemenskap.   

Vad du kan göra som arbetsgivare:    

  • Var flexibel där det är möjligt    
  • Kom överens om tydliga mål, resurser och roller tillsammans med arbetstagarna   
  • Erbjud möjligheter att utveckla det egna kunnandet   
  • Ta hand om arbetssäkerheten   
  • Behandla alla jämlikt   

 

Tjänster

Mera information

Om ditt företags ekonomiska situation håller på att hamna i svårigheter är uppsägningar eller permitteringar säkert de första tankarna som dyker upp. Det lönar sig dock alltid att bekanta sig med alternativen, i synnerhet om krisen ser ut att vara tillfällig.     

Med hjälp av arbetstidsarrangemang såsom en arbetstidsbank kan du reglera arbetstiden och skapa flexibilitet i säsongsbetonad arbete. På det viset kan du sysselsätta dina arbetstagare mer under brådskande tidsperioder och genom det tjäna in betald ledighet åt dem inför lugnare perioder. Under hektiska tidsperioder är det extra viktigt att man ser till att arbetstagarnas krafter räcker till.    

Genom att flytta semestern kan du också eventuellt undvika uppsägningar eller permitteringar. Kom ändå ihåg att förhandla om situationen med arbetstagaren först.    

Med hjälp av kompletterande utbildning kan du utveckla dina arbetstagares färdigheter och ge dem möjligheter att motsvara den föränderliga arbetsmiljön. Diskutera med arbetstagaren om personens intresse för utbildningen och de ändringar i arbetsuppgifterna som den eventuellt kan leda till före du fattar beslut om utbildningen.      

Att erbjuda övrigt arbete är en lagstadgad skyldighet innan man säger upp någon.  Som arbetsgivare måste du alltid reda ut om det finns några andra lediga uppgifter för den person som ska sägas upp. Du är också skyldig att arrangera eventuell tilläggsutbildning för en ny uppgift, om detta är rimligt för både dig och arbetstagaren.    

Om arbetstidsarrangemang eller tilläggsskolningar inte löser en utmanande situation i ditt företag kan du undvika permanenta uppsägningar genom att permittera personal. Då upphör arbetstagarens arbete och löneutbetalning, men inte arbetsförhållandet.

Permitteringen är tillfällig, och du behöver en giltig orsak för permitteringen. Orsaken kan vara   

  • den ekonomiska eller produktionsmässiga situationen eller   
  • att möjligheten att erbjuda jobb tillfälligt har blivit sämre, och arbetsgivaren inte kan utbildas   

Du kan bara permittera fast anställda eller deras tidsbundna vikarier.  Om möjligheten att erbjuda jobb tillfälligt har blivit sämre får permitteringen pågå i högst 90 dagar. Märk dock att permitteringen inte behöver vara på heltid: den dagliga eller veckovisa arbetstiden kan också förkortas.    

Som arbetsgivare måste du meddela personalen som permitteringen gäller minst två veckor på förhand. Dessutom måste du göra en skriftlig utredning över orsakerna till permitteringen och dess längd.  Läs mera om skyldigheter som gäller permittering och se den färdiga blanketten på Arbetarskyddets hemsidor.

Läs mer

Mera information