Permittera eller avskeda arbetstagare

Produktionsmässiga eller ekonomiska faktorer kan leda till permitteringar eller uppsägningar. Ett arbetsförhållande kan också ta slut av andra orsaker. På Jobbmarknaden berättar vi om samarbetsförhandlingar, permittering, uppsägning och deras alternativ.

Om ditt företags ekonomiska situation håller på att hamna i svårigheter är uppsägningar eller permitteringar säkert de första tankarna som dyker upp. Det lönar sig dock alltid att bekanta sig med alternativen, i synnerhet om krisen ser ut att vara tillfällig.     

Med hjälp av arbetstidsarrangemang såsom en arbetstidsbank kan du reglera arbetstiden och skapa flexibilitet i säsongsbetonad arbete. På det viset kan du sysselsätta dina arbetstagare mer under brådskande tidsperioder och genom det tjäna in betald ledighet åt dem inför lugnare perioder. Under hektiska tidsperioder är det extra viktigt att man ser till att arbetstagarnas krafter räcker till.    

Genom att flytta semestern kan du också eventuellt undvika uppsägningar eller permitteringar. Kom ändå ihåg att förhandla om situationen med arbetstagaren först.    

Med hjälp av kompletterande utbildning kan du utveckla dina arbetstagares färdigheter och ge dem möjligheter att motsvara den föränderliga arbetsmiljön. Diskutera med arbetstagaren om personens intresse för utbildningen och de ändringar i arbetsuppgifterna som den eventuellt kan leda till före du fattar beslut om utbildningen.      

Att erbjuda övrigt arbete är en lagstadgad skyldighet innan man säger upp någon.  Som arbetsgivare måste du alltid reda ut om det finns några andra lediga uppgifter för den person som ska sägas upp. Du är också skyldig att arrangera eventuell tilläggsutbildning för en ny uppgift, om detta är rimligt för både dig och arbetstagaren.    

Samarbetsförhandlingar rör den gemensamma verksamheten mellan arbetsgivaren och personalen, målet med förhandlingarna är att utveckla personalens möjligheter att påverka sina arbetsomständigheter.

I praktiken kopplas samarbetsförhandlingar dock ofta ihop med situationer där man måste göra nedskärningar i personalen.   

Arbetsgivare: om du regelbundet har minst 20 anställda och det kommer att ske förändringar som påverkar personalen och arbetsarrangemangen, överlåtelse av affärsverksamheten eller åtgärder som eventuellt leder till uppsägningar eller permitteringar av personalen, omfattas du av den lagenliga förhandlingsskyldigheten.   

Samarbetsförhandlingarna sker mellan arbetsgivaren och personalen och oftast har bägge parter sin egen representant. Det finns noggranna tidsfrister för förhandlingarna och om man bryter mot dem kan det leda till ersättningsavgifter eller böter. Bekanta dig noggrant med anvisningarna för samarbetsförhandlingssituationer.  

Om du är en arbetsgivare med färre än 20 anställda gäller lagstiftningen om samarbetsförhandlingar inte dig, men arbetsgivaren måste ge den anställda en utredning över alternativ och över orsaken till uppsägningen före själva uppsägningen samt berätta för dem om de arbetskraftstjänster som finns tillgängliga vid Arbets- och näringsbyråerna.    

Mera information

Tjänster

Om arbetstidsarrangemang eller tilläggsskolningar inte löser en utmanande situation i ditt företag kan du undvika permanenta uppsägningar genom att permittera personal. Då upphör arbetstagarens arbete och löneutbetalning, men inte arbetsförhållandet.

Permitteringen är tillfällig, och du behöver en giltig orsak för permitteringen. Orsaken kan vara   

  • den ekonomiska eller produktionsmässiga situationen eller   
  • att möjligheten att erbjuda jobb tillfälligt har blivit sämre, och arbetsgivaren inte kan utbildas   

Du kan bara permittera fast anställda eller deras tidsbundna vikarier.  Om möjligheten att erbjuda jobb tillfälligt har blivit sämre får permitteringen pågå i högst 90 dagar. Märk dock att permitteringen inte behöver vara på heltid: den dagliga eller veckovisa arbetstiden kan också förkortas.    

Som arbetsgivare måste du meddela personalen som permitteringen gäller minst två veckor på förhand. Dessutom måste du göra en skriftlig utredning över orsakerna till permitteringen och dess längd.  Läs mera om skyldigheter som gäller permittering och se den färdiga blanketten på Arbetarskyddets hemsidor.

Läs mer

Mera information

Omställningsskydd kliver i bilden i det skedet när arbetstagare sägs upp på grund av produktionsmässiga och ekonomiska orsaker. Omställningsskydd är en tjänst, som erbjuder stöd till den som blir uppsagd.

Omställningsskyddets mål är att hjälpa arbetstagaren framåt och göra förändringssituationen lättare för dig också. Åtgärdsmodellen innehåller effektiv information, en handlingsplan som gjorts upp tillsammans med personalen och möjlighet att hjälpa den uppsagda framåt.  

Som arbetsgivare har du en skyldighet att meddela om inledda samarbetsförhandlingar till TE-byrån. Omställningsskyddet innehåller även andra skyldigheter för dig som arbetsgivare. Skyldigheterna beror på hur många de uppsagda är och hur många personer du har som anställda. 

Antalet anställda påverkar skyldigheterna 

Om du regelbundet har minst 30 anställda ska uppsagda personer erbjudas tillfälle att antingen under uppsägningstiden eller i början av arbetslösheten delta i sysselsättningsfrämjande träning eller utbildning som bekostas av arbetsgivaren. Det här gäller personer som varit anställda hos dig i minst fem år utan avbrott. 

Antalet uppsagda påverkar skyldigheterna  

Om de uppsagda är fler än tio personer, bör du tillsammans med personalen förbereda en handlingsplan som befrämjar sysselsättning.   

Om de uppsagda är färre än tio personer, bör det i samarbetsförhandlingarna framgå sätt som stöder arbetstagarna att söka annat arbete under uppsägningstiden, utbildning samt TE-tjänsterna. 

Rådgivning i frågor som berör omställningsskyddet fås via en telefontjänst och från sakkunniga inom omställningsskydd vid TE-byrån.

Tjänster

Rådgivning och stöd vid uppsägning

Rådgivning i omställningar angående personal

Mer information

Sakkunniga i omställningsskyddsärenden vid TE-byråerna (te-palvelut.fi)

 

Praxisen när det kommer till att avsluta ett arbetsförhållande beror på om arbetsförhållandet varit i kraft tills vidare eller tidsbundet, och om den som säger upp förhållandet är arbetstagaren eller arbetsgivaren.  

Arbetsgivaren - om du ska säga upp en arbetstagare som är fast anställd måste du ha en motiverad orsak till uppsägningen. Kom också ihåg uppsägningstiden, som bestäms utgående från längden på arbetsförhållandet. Du måste också höra arbetstagaren innan du avslutar arbetsförhållandet.  

Ett tidsbundet arbetsförhållande tar i regel slut vid en tidpunkt som man kommit överens om på förhand eller då det arbete som arbetsavtalet gäller har utförts. Det är också möjligt att säga upp ett tidsbundet arbetsavtal under själva arbetsförhållandet, om ni kommer överens om det tillsammans med arbetstagaren, antingen i arbetsavtalet eller under arbetsförhållandet.  

Det kan bli tal om att upphäva arbetsförhållandet om arbetstagaren har brutit mot sina skyldigheter på ett allvarligt sätt. I samband med hävandet tar arbetsförhållandet slut genast utan uppsägningstid. För upphävande av ett arbetsförhållande under uppgiftens prövotid behövs ingen särskild orsak. Läs de utförliga instruktionerna om situationer där arbetsförhållandet avslutas på Arbetarskyddets webbsidor.

Mer information

Vill du avancera som arbetsgivare eller företagare, men har ingen information om hur du ska gå till väga i praktiken?

Vi har gjort en lista på situationer och tjänster som kan vara till nytta då du behöver stöd som arbetsgivare eller företagare. Listan kan vara till hjälp då du till exempel vill hitta en bra arbetstagare, bli en bättre ledare eller agera konstruktivt i konfliktsituationer.

Håller ditt företag på att växa eller vill du utveckla det i en ny riktning? Vi styr dig vidare till analys- och konsulttjänster, informationstjänster och annat som vi hoppas att du har nytta av i ditt företag.  Du hittar också information om möjligheterna till ett kontrollerat ägarbyte.

Det lönar sig också att bekanta sig med de kommunala företagstjänsterna i ditt område.

Understöd för utvecklande av företag

Att söka företagarpartner eller fortsättare för företaget

Utvecklingstjänster för företag: Analys

Utvecklingstjänster för företag: Konsultering

Utvecklingstjänster för företag: Ledarskap för tillväxt -utbildning

Utvecklingstjänster för företag: Ledning av marknadsföring och kundrelationer -utbildning

Utvecklingstjänster för företag: Ledning av ekonomi och produktivitet -utbildning

 

Behöver verksamheten utvecklas i en ny riktning i din arbetsgemenskap? Kompetensutvecklingen kan vara mångfacetterad: det kan handla om att lära sig nya färdigheter, förbättra kommunikationen eller tillvägagångssätten, eller till exempel utveckla arbetsgemenskapens atmosfär. Gör mångfalden till en resurs i din arbetsgemenskap. 

Personalens kompetens

En välmående arbetsgemenskap 

En bra arbetstagare är en stor investering och en värdeskapande faktor för arbetsgivaren. Du kan söka lämpliga arbetstagare genom att logga in på Jobbmarknaden och skapa en platsannons, eller bläddra bland profilerna för dem som söker arbete. Vi har också sammanställt en lista på olika tjänster som finns tillgängliga som stöd vid en rekrytering.

Att hitta en arbetstagare

Hjälp med rekryteringen

Har du en arbetsuppgift som kräver rätt så ovanlig eller i övrigt speciell kompetens? Du kan söka arbetssökande med lämplig kompetens genom att logga in i vår tjänst och söka profiler med olika kriterier.

Beroende på arbetsuppgiftens art kan det också vara möjligt för dig att utbilda en arbetstagare för uppgiften eller köpa arbetsprestationen av en företagare. Vi ger också råd gällande rekrytering från utlandet, om lämpliga arbetstagare kan hittas internationellt. 

Hjälp med rekryteringen

Att anställa en arbetstagare från utlandet 

Målet med god personalförvaltning är att hitta rätt människor till rätt plats och göra arbetsgemenskapen så välmående som möjligt. Om du har problem som arbetsgivare eller inom personalförvaltningen kan du få råd och hjälp genom de tjänster som anges nedan.

En välmående arbetsgemenskap

Du behöver stöd som arbetsgivare

Ibland märker man först efter rekryteringen hur arbetstagaren, arbetsuppgiften och arbetsgivaren samspelar. Det finns olika alternativ till uppsägningar, och det kan vara möjligt att utveckla arbetstagarens kompetens i önskad riktning. I vissa fall är den tydligaste lösningen på situationen att anställningsförhållandet avslutas.

Kompetensutveckling

Du behöver stöd som arbetsgivare

Att avsluta ett arbetsförhållande 

Om anställningsförhållandet upphör på arbetsgivarens initiativ är det fråga om antingen uppsägning eller hävning av anställningsförhållandet. Ibland kan uppsägningar föregås av till exempel samarbetsförhandlingar.

Att avsluta ett arbetsförhållande 

Alternativ till uppsägningar och permitteringar 

Samarbetsförhandlingar