Min arbetstagare går i pension

Hur gör jag när min arbetstagare ska gå i pension eller närmar sig slutet av sin karriär? Kom ihåg åtminstone följande saker.

Arbetstagaren vill bli alterneringsledig

Alterneringsledighet är ett arrangemang för en längre ledighet som avtalas med arbetsgivaren. Som arbetsgivare åtar du dig att för den tid som alterneringsledigheten varar anställa en arbetslös arbetssökande som anmält sig hos TE-byrån.

Den övre åldersgränsen för den som vill bli alterneringsledig är den nedre gränsen för personens ålderspensionsålder minus tre år. Den övre åldersgränsen gäller inte för den som är född före 1957.

Tjänster

Arbetstagaren går i ålderspension

Avtala med arbetstagaren när arbetstagaren gör sin sista arbetsdag, och avsluta anställningsförhållandet. Man bör avsluta anställningsförhållandet den sista dagen i ifrågavarande månad då pension utbetalas från den första dagen i en månad.

Påminn arbetstagaren om att han eller hon ska ansöka om pension i god tid, ca fyra månader innan anställningsförhållandet avslutas. Meddela till Inkomstregistret i god tid att anställningsförhållandet upphör och om utbetalning av slutlön.

Din arbetstagare kan också övergå till annat än ålderspension, exempelvis partiell ålderspension eller karriärpension. Ta kontakt med arbetsgivarens pensionsförsäkringsbolag om du har frågor kring detta.

Uppmuntra till fortsatt karriär

Om din arbetstagares arbetsförmåga är nedsatt är pension inte det enda alternativet. Nedsatt arbetsförmåga hos arbetstagaren kan utgöra ett hinder för det nuvarande arbetet, men arbetstagaren kanske har en restarbetsförmåga som kan tas tillvara i en annan uppgift, eller i deltidsarbete.

Din arbetstagare kan få hjälp för att kunna fortsätta arbeta med bl.a. arbetsplatsarrangemang, lättare arbetsuppgifter, deltidspension, yrkesinriktad rehabilitering eller delinvalidpension.

Tjänster

Att fira personalen

Ett sätt för en arbetsgivare att visa för personalen att deras bidrag är viktigt är att fira dem exempelvis i samband med födelsedag, inför jul och i samband med att arbetstagaren kommer upp i jämna år i anställningsförhållandet. Gåvor och förmåner är dock intressanta även för skatteförvaltningen, varför du ska också bekanta dig med skatteförvaltningens anvisningar om personalförmåner.

Mer information

Uppdaterad: