En mångsidig arbetsgemenskap

Det är din uppgift som arbetsgivare att ge stöd till arbetsgemenskap med mångfald och till dina olika arbetstagare.

Oenigheter kan uppstå när dina arbetstagare har olika åsikter. Detta bör inte betraktas som en dålig sak om det finns olika idéer om utvecklingen av verksamheten eller arbetet. Som bäst kan olika perspektiv hjälpa till att utveckla affärsverksamheten eller göra arbetet mera effektivt. Försök göra arbetsgemenskapen till en plats där det är lätt att ha konstruktiva samtal om olika perspektiv.  

Om konflikterna grundar sig på exempelvis diskriminering eller annat osakligt uppförande är det viktigt att ingripa så tidigt som möjligt. Även om dina arbetstagare kan identifiera arbetsplatsdiskriminering har du som arbetsgivare ansvaret för att vidta konkreta åtgärder mot det:  

  • uppmuntra arbetsgemenskapen att öppet berätta om diskriminering, mobbning eller våld 
  • i fall av konflikt, utred ärendet genom att lyssna på alla parter 
  • sök gemensamt efter en lösning som alla är nöjda med 
  • ta reda på varför konflikten ursprungligen uppstod, och fundera över om det finns någonting i arbetsgemenskapen eller arbetet som kan ändras för att undvika att problemet återkommer 
  • upprätta tillsammans med din arbetsgemenskap en verksamhetsmodell för konfliktsituationer, om ni inte redan har en 

Arbetarskyddscentralen erbjuder heltäckande guider för konflikter i arbetsgemenskapen: 

Mångfald finns i alla arbetsgemenskaper 

Gör mångfalden till en resurs och konkurrensfördel för din arbetsgemenskap. Det finns mångfald i alla arbetsgemenskaper, och en jämlik behandling av personalen är ytterst viktig för arbetsgivare. Säkerställ att arbetstagarna behandlar varandra jämställt och med respekt, och ingrip vid behov om det uppstår konflikter. Ta upp frågor kring jämställdhet och eventuell diskriminering med dina arbetstagare, både gemensamt och enskilt. Till exempel är utvecklingssamtal ett bra tillfälle att ta reda på om det finns jämställdhetsrelaterade problem på arbetsplatsen.  

Kom ihåg jämställdhet i alla situationer: när du rekryterar, introducerar nya arbetstagare, delar ut arbetsuppgifter, i samband med befordran och uppsägning. Du kan också se till att hela arbetsgemenskapen känner till diskrimineringsgrunderna i lagen.  Utarbeta också en jämställdhetsplan, håll den uppdaterad och se till att dina arbetstagare är förtrogna med den.  

Uppdaterad: